Παραινετικά

Παρατηρεῖται τὸ ἐντελῶς ἄτοπο φαινόμενο νὰ εἰσέρχονται στὸ Ἅγιο Βῆμα τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ μάλιστα κατὰ τὴν διάρκεια τῆς θείας Λατρείας, διάφορα λαϊκὰ πρόσωπα, ἀνήλικα ἤ ἐνήλικα, δίχως κἄν τὴν ἀπαιτούμενη εὐλάβεια καὶ συστολή.

Για τη θεραπεία του παραλύτου της Βηθεσδά (Ιω. 5, 1-16)

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

[Υπομνηματισμός των χωρίων Ιω. 5, 1-13] 

 

«Μετὰ ταῦτα ἦν ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα (: Έπειτα από αυτά ήταν η εορτή των Ιουδαίων, που έπεφτε περίπου ένα μήνα πριν το Πάσχα. Κατά την εορτή αυτή ανέβηκε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα)» [Ιω. 5, 1]. Σε ποια εορτή αναφέρεται ο Ευαγγελιστής; 

Ἱερομονάχου Καλλινίκου Ἠλιοπούλου

 

δεύτερη καθιερωθεῖσα ἑορτή πρός τιμήν τοῦ Σταυροῦ εἶναι ἡ ἑορτή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, τήν Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν ἐν τῷ μέσῳ τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Αὐτή ἡ ἑορτή, ὅπως καί ἡ ἑορτή τῆς Ὑψώσεως, ἀνήκει στόν κύκλο τῶν Δεσποτικῶν Ἑορτῶν, ὡς πρός τό περιεχόμενο (Δεσποτικές ὀνομάζονται οἱ πρός τιμήν τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ ἑορτές)1, ἀλλά ὡς πρός τόν χρόνο ἀνήκει στόν κύκλο τῶν Κινητῶν ἑορτῶν (Κινητές ὀνομάζονται οἱ ἑορτές οἱ ὁποῖες ἑορτάζονται σέ κινητή ἡμερομηνία, ἀνάλογα μέ τό πότε ἑορτάζεται τό Πάσχα καθορίζεται ὅλος ὁ πασχάλιος κύκλος τῶν κινητῶν ἑορτῶν).

Ὁμιλία ΙΗ΄ τῇ Κυριακῇ τῶν Μυροφόρων


Ἡ ἀνάσταση τοῦ Κυρίου εἶναι ἡ ἀνανέωση τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι τὸ ξαναζωντάνεμα καὶ τὸ ξαναπλάσιμο τοῦ πρώτου Ἀδάμ, ποὺ ἡ ἁμαρτία τὸν ὡδήγησε στὸ θάνατο κι ὁ θάνατος πάλι τὸν ἔκαμε νὰ παλινδρομήση στὴ γῆ ἀπ’ ὅπου πλάστηκε. Εἶναι ἡ ἐπιστροφὴ στὴν ἀθάνατη ζωή.

 Μία «τρομακτικὰ διχαστικὴ καὶ παραπλανητικὴ αἵρεση»! 


Ε
ἶναι δυνατὸν ἆρά γε, νὰ ὑπερασπίζεται κανεὶς τὸν µεγάλον Οἰκουµενιστὴν καὶ πάτρωνα τοῦ νῦν πατριάρχου Βαρθολοµαίου, τὸν Χαλκηδόνος Μελίτωνα;

Εἶναι δυνατὸν λ.χ. νὰ χαρακτηρίζεται ὡς «διεστραµµένος» ὁ πατὴρ Ἰουστῖνος Πόποβιτς, ποὺ εἶχε χαρακτηρίσει τὸν Οἰκουµενισµὸν ὡς παναίρεσιν; 

Πλήθη οργισμένων ανθρώπων ρίχνουν το ανάθεμα στην φερόμενη ως παιδοκτόνο, άλλα σφυρίζουν αδιάφορα για την άμβλωση και τους 300.000 θανάτους αγέννητων παιδιών ανά έτος.

Σήμερα τὴν Β´ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ ἐνῶ ταυτόχρονα ἑορτάζει καὶ ἡ τοπικὴ μας Ἐκκλησία τῆς Θεσσαλονίκης. Ἡ Κυριακὴ αὐτὴ εἶναι συνέχεια τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας.

Σέ ραδιοφωνική ἐκπομπή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τό ἔτος 2021, ἔγινε ὅπως συνηθίζεται τελευταίως, παρουσίαση διαφόρων περιστατικῶν τῆς ζωῆς καί τῶν χαρισμάτων τοῦ γνωστοῦ ἱερομοναχοῦ Πορφυρίου, τόν ὁποῖο ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἀνεκήρυξε ἅγιον.

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γερμανός

 
«Πόσο ἀγαπημένες εἶναι οἱ σκηνὲς σου Κύριε τῶν δυνάμεων. Λειώνει ἀπὸ τὸν πόθο καὶ χάνεται ἡ ψυχή μου νὰ βρεθῆ στὶς αὐλὲς τοῦ Κυρίου»· ὄχι γιὰ τὴν ὀμορφιὰ τῶν κτιρίων καὶ τὸ καλὸ χτίσιμο τῶν τοίχων καὶ τὴ στιλπνότητα τῶν μαρμάρων καὶ γιὰ ὅλα ὅσα φιλοτέχνησε μὲ ἔξυπνες ἐπινοήσεις ἐπιδέξιος τεχνίτης.
 

 1. Ὁ ὑποχρεωτισμὸς δὲν ὠφελεῖ
 2. Σκέψεις καὶ προβληματισμοὶ γιὰ τὸν ἰὸ τῆς ἀμφισβητήσεως
 3. Ἀπόσπασμα Ὁμιλίας εἰς τά Ἅγια Φῶτα
 4. Οἱ Ἅγιοι Ὁσιομάρτυρες οἱ ὑπό λατινοφρόνων μαρτυρήσαντες
 5. Κυριακή προ των Φώτων
 6. Βοηθός Εξομολόγησης
 7. Γιά ποιό λόγο ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος;
 8. Λιμάνια πνευματικά οἱ Ναοί
 9. Διαίρεση καὶ διωγμὸς ἕνεκεν τοῦ Κυρίου
 10. Ὡς πρὸς τοὺς ἀνεξήγητους καὶ ἀπρόσμενους θανάτους
 11. Ἐπίκαιρη Προφητικὴ προειδοποίηση
 12. Περὶ Ταπεινώσεως καὶ Μετανοίας
 13. Πνευματικὲς Νουθεσίες
 14. Σύντομο Μήνυμα στὴν Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
 15. Η ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
 16. Στὴν Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος
 17. Ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης καὶ ὁ Ἁγιορειτικὸς Μοναχισμὸς
 18. Ὁμιλία τοῦ Ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου εἰς τὸ «Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν» (Γ΄ Ματθαίου)
 19. Λόγος ἐγκωμιαστικὸς περὶ τῶν Ὁσίων Πατέρων τῶν ἐν τῷ Ἁγίω Ὄρει τοῦ Ἄθω λαμψάντων
 20. Λόγος εἰς τὴν Πεντηκοστὴν