Ἀνακοινώσεις

Ἀριθμὸς Πρωτ. 3341

 


Ἐν Ἀθήναις, 16/29 - 06 - 2024

 


Πρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόν, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.


Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ,

 


Πρωτοκορυφαῖος Ἀπόστολος Παῦλος εἶναι ὁ ἱδρυτὴς καὶ θεμελιωτῆς τῆς Τοπικῆς ἐν Ἀθήναις Ἐκκλησίας ἀλλὰ καὶ ἐν γένει τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.

Τὴν Τρίτην, 05/18 Ἰουνίου 2024, συνῆλθεν εἰς δεκάτην τρίτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ὀκτὼ Ἀρχιερέων, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

Ἀριθμός Πρωτ. 3323
 
Ἐν Ἀθήναις,   02 / 15 – 04 – 2024
 
 
«Προφθάσαι τὴν ἔνδοξον καὶ ἁγίαν Ἀνάστασιν,
τὸ Πάσχα τὸ μυστικόν, δι΄ οὗ Ἀδὰμ
ἐπανῆλθεν εἰς τὸν Παράδεισον»
(Στιχ. Ἑσπ. Πέμ. γ’ ἑβδ. Νηστειῶν)
 
Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοὶ ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι· 
 
ΦΘΑΣΑΜΕ καὶ πάλι στὸ ἅγιον Πάσχα, στὴν ἀπερίγραπτη καὶ ἀνέκφραστη χαρὰ γιὰ τὴν νίκη τῆς Ζωῆς ἐπὶ τοῦ θανάτου. Γευθήκαμε καὶ πάλι Μυστηριακὰ τὴν Οὐράνια Βασιλεία τοῦ Τρισυποστάτου Θεοῦ ἡμῶν· ἀπολαύσαμε τὴν θεία δόξα καὶ ὡραιότητα τοῦ ἐνδόξου Σώματος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶναι ὁ νέος Παράδεισος. Χαιρόμαστε τὴν πνευματικὴ Ἐλευθερία, τὴν ὁποία μᾶς χαρίζει πλουσιοπάροχα ὁ Λυτρωτὴς καὶ Σωτήρας μας στὴν ἀπέραντη Ἀγαθότητά Του!

Τὴν Τρίτην, 03/16 Ἀπριλίου 2024, συνῆλθεν εἰς ἑνδεκάτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ἑπτὰ Ἀρχιερέων, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

Γίνεται γνωστὸ ἐκ τῆς ἐπισήμου Ἱστοσελίδας τῆς ἐκκλησίας μας, ἡ πρὸ ἐτῶν βεβήλωση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Λαβάρων Ἔβρου. Ἡ ἀναφερθεῖσα βεβήλωση πραγματοποιήθηκε κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος τοῦ 2020. Ὡστόσο ἔκτοτε ἕως καὶι σήμερα ἀκόμη, οἱ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί μας, οἱ ὁποῖοι διαμένουν στὸν Νομὸ Ἔβρου, δὲν σταμάτησαν τὴν ἀνακαίνιση τὸν ἐξωραϊσμὸ καὶ τὶις ἐπιμέρους ἐργασίες τῶν χώρων τοῦ Ναοῦ. Μέχρι σήμερα ἔχει κατορθωθεῖ σὺν Θεῷ, ἐν μέρει ἡ θωράκιση κατὰ τὸ δυνατὸν καὶ πρωταρχικὰ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ κατὰ δεύτερο, ἡ δημιουργία τοῦ ἀπαιτούμενου βοηθητικοῦ χώρου, γιὰ τὴν συνάθροιση τῶν Πιστῶν.

Τὴν Τρίτην, 03/16 Μαρτίου 2024, συνῆλθεν εἰς δεκάτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ἕξ Ἀρχιερέων, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

Ἀριθμός Πρωτ. 3318
 
Ἐν Ἀθήναις, 6/19-03-2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
 
Πρὸς ἅπαντα τὸν Kλῆρον καὶ τὸν Λαὸν τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἐκκλησίας
ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.
 
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
 
Ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας  ἀνέκαθεν ἀποτελοῦσε τήν ἑορτήν τοῦ Θριάμβου τῆς Ὀρθοδοξίας οὑχί μόνο κατά τῆς Εἰκονομαχίας ἀλλά καί κατὰ πασῶν τῶν αἱρέσεων. Ἰδιαιτέρως διά τήν καθ΄ ἡμᾶς Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἡ ἐν λόγῳ ἑορτή ἀποτελεῖ τιμή καί καύχημα , ἀφοῦ οἱ Προπατορές μας ἀγωνίστηκαν διά τήν ἀκραιφνή διατήρηση καί τήν ὁμολογία τῆς ὁρθῆς πίστεως ἔναντι τῆς ἡμερολογιακῆς καινοτομίας καί τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

 1. Ἀνακοίνωσις περί τῶν ἐπικείμενων Χειροτονιῶν Βοηθῶν Ἐπισκόπων
 2. Ἐκλογὴ Βοηθῶν Ἐπισκόπων
 3. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 10ης / 23ης Ἰανουαρίου 2024
 4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Περὶ τοῦ ἐπικειμένου νόμου διὰ τὴν θέσπισιν «γάμου» μεταξύ ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου
 5. Ἀνακοίνωσις περί τῆς Ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Θεοφανείων
 6. Μήνυμα Χριστουγέννων 2023
 7. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 1ης / 14ης Δεκεμβρίου 2023
 8. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 3ης / 16ης Νοεμβρίου 2023
 9. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 5ης / 18ης Ὀκτωβρίου 2023
 10. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 5ης / 18ης καὶ 8ης / 21ης Σεπτεμβρίου 2023
 11. Ἀνακοίνωσις περί τῆς ἑορτῆς τῆς Γ΄ ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
 12. ΕΚΚΛΗΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
 13. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 24ης Αὐγούστου / 6ης Σεπτεμβρίου 2023
 14. Ἀνακοίνωση Ἀρχιερατικοῦ Μνημοσύνου
 15.  Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων  Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 6ης/19ης Ἰουλίου 2023
 16.  Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 4ης/17ης Ἰουλίου2023
 17. Πρόγραμμα Θείων Λειτουργιῶν στὰ νησιά
 18. Ἀνακοίνωσις διά τόν Συνοδικόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου
 19. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 2ας/15ης Ἰουνίου 2023
 20. Ἀνακοίνωσις διά τήν Ἱερατικήν Σύναξιν