Ἀνακοινώσεις

Τὴν Πέμπτην, 04/17-06-2021, συνῆλθεν εἰς δεκάτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ἕνδεκα Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος καὶ ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ, μέσῳ φυσικῆς παρουσίας ἀλλὰ καὶ τηλεδιασκέψεως, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

Τὴν Τρίτην, 05/18-05-2021, συνῆλθεν εἰς ἐνάτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων δεκατριῶν Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος καὶ ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ, μέσῳ φυσικῆς παρουσίας ἀλλὰ καὶ τηλεδιασκέψεως, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

Διευκρινίζεται ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, πρὸς ἀποφυγὴν ὁποιασδήποτε παρερμηνείας ἤ παρανοήσεως, ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἡμῶν πιστεύει πλήρως στὴν ἱερότητα καὶ τὸν σεβασμὸ τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς ἀπὸ τὴν στιγμὴ τῆς συλλήψεως τοῦ θεοπλάστου ἀνθρώπου ἐντὸς τῆς μήτρας τῆς μητρός αὐτοῦ.

CHURCH OF THE G.O.C. OF GREECE

HOLY SYNOD

KANINGOS 32 (3rd floor)

106 82 ATHENS

TEL. 21038 28 280 - FAX 21038 47 365

ΕΛΛΑΣ – GREECE

To Be Read in Church

Protocol No. 3110

Athens, April 8/21, 2021

 

"RESURRECTIONAL (PASCHAL) MESSAGE FOR 2021

“It is the day of Resurrection, let us be radiant, O ye peoples; Pascha, the Lord’s Pascha; for Christ God hath brought us from death unto life, and from earth unto Heaven as we sing the triumphal hymn”

(Heirmos, Ode 1 of the Paschal Canon)

 

Beloved Fathers and Brethren, Children in the Risen Lord:
The Holy Spirit, Who spoke through the Holy Fathers and hymnographers of the Church, summons all faithful Orthodox Christians on the resplendent Resurrection of Christ our Savior to be uplifted and exalted with radiance of both soul and body. For our Risen Lord “hath raised us up together” (Ephesians 2:6) from the depths of gloomy sin; He has restored us to life from the mortality of our transgressions; and He has caused us to pass from death to life, from darkness to light, from slavery to freedom, from enmity to reconciliation, from earth to Heaven!

"Jour de Résurrection! Ô peuples, rayonnons de joie :

c’est la Pâque, la Pâque du Seigneur.

De la mort à la vie, de la terre jusqu’au Ciel,

le Christ notre Dieu nous a conduits,

nous qui chantons un cantique de victoire".

(Hirmos, Ode 1 du Canon de la Résurrection)

Chers Pères et Frères, enfants dans le Seigneur Ressuscité ;
L'Esprit Saint, Qui parla par les Saints Pères et les Hymnographes de l'Église, invite tous les fidèles Chrétiens Orthodoxes, à l’occasion de la lumineuse Résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus Christ, à un rayonnement particulier d’âme et de corps. Car notre Seigneur Ressuscité nous a "relevés avec Lui" des profondeurs ténébreuses du péché; Il nous a vivifiés, nous qui étions morts en raison de nos transgressions ; Il nous a fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de l'esclavage à la liberté, de l'inimitié à la réconciliation, de la terre au Ciel !

"Giorno della Risurrezione, risplendiamo, o popoli;

Pasqua del Signore, Pasqua!

Dalla morte alla vita e dalla terra ai Cieli,

ci ha fatti passare il Cristo Dio, cantando l’inno di vittoria
(Irmos, Ode 1-ma del Canone della Risurrezione)

 

Cari Padri e Fratelli, figli nel Signore Risorto,
Lo Spirito Santo, che parlò attraverso i Santi Padri e gli Innografi della Chiesa, invita tutti i fedeli Cristiani Ortodossi per la gloriosa Risurrezione del nostro Salvatore Gesù Cristo, a partecipare allo splendore della Festa, elevando le nostre anime e i nostri corpi. Perché il nostro Signore Risorto ci ha "rialzati" dalle profondità tenebrose del peccato; e ci ha vivificati dalla morte delle nostre trasgressioni; e ci ha fatti passare dalla morte alla vita, dall’oscurità alla luce, dalla schiavitù alla libertà, dall'inimicizia alla riconciliazione, dalla terra al Cielo!

"Воскресения день, просветимся людие: Пасха, Господня Пасха!От смерти бо к жизни, и от земли к Небес,и Христос Бог нас преведе, победную поющия".
(Ирмос, Песнь 1 Воскресного Канона)

 

Дорогие Отцы и Братья, чада о Воскресшем Господе,
Дух Святой, глаголавший устами Святых Отцов и Песнопевцев Церкви, призывает всех верных Православных Христиан в светоносный праздник Воскресения Христа и Спасителя нашего сугубо просветиться душой и телом. Ибо Воскресший Господь наш "совоздвиг нас" из мрачных глубин греха и оживотворил нас от мертвенности грехопадений наших и привел нас от смерти к жизни, от тьмы к свету, от рабства к свободе, от вражды к примирению, от земли на Небо!

για ἐκτύπωση πατήστε ΕΔΩ


Ἐν Ἀθήναις, 08/21-04-2021

 

«Ἀναστάσεως ἡµέρα· λαµπρυνθῶµεν λαοί·

Πάσχα Κυρίου Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν,

καὶ ἐκ γῆς πρὸς Οὐρανὸν Χριστὸς ὁ Θεὸς

ἡµᾶς διεβίβασεν· ἐπινίκιον ἄδοντας»

(Εἱρµός, Ὠδὴ α’ Ἀναστασίµου Κανόνος)

 

γαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί· τέκνα ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι·

Tὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιον τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ Ὑµνωδῶν τῆς Ἐκκλησίας, προσκαλεῖ ὅλους τοὺς πιστοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς κατὰ τὴν λαµπροφόρο Ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρος µας Χριστοῦ, σὲ ἀνάταση καὶ ἔξαρση λαµπρότητος ψυχῆς τε καὶ σώµατος. Διότι ὁ Ἀναστηµένος Κύριός µας «συνήγειρεν ἡµᾶς» ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ζοφερᾶς ἁµαρτίας· καὶ µᾶς ζωοποίησε ἀπὸ τὴν νεκρότητα τῶν παραπτωµάτων µας· καὶ µᾶς διεπέρασε ἀπὸ τὸν θάνατο στὴν ζωή, ἀπὸ τὸ σκοτάδι στὸ φῶς, ἀπὸ τὴν σκλαβιὰ στὴν ἐλευθερία, ἀπὸ τὴν ἐχθρότητα στὴν συµφιλίωση, ἀπὸ τὴν γῆ στὸν Οὐρανό!

 1. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 7ης/20ῆς Ἀπριλίου 2021
 2. Ἐγκύκλιος διὰ τὴν τέλεσιν τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν κατὰ τὴν Μ. Ἑβδομάδα
 3. Συνοδικὴ προσευχητικὴ προτροπὴ
 4. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 9ης/22ας Μαρτίου 2021
 5. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 5ης/18ης Φεβρουαρίου 2021
 6. Ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἁγίου Φωτίου εἰς Καλιφόρνιαν.
 7. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 8ης/21ης Ἰανουαρίου 2021
 8. Μεταφράσεις μηνύματος Χριστουγέννων
 9. ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020
 10. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 2ας/15ης Δεκεμβρίου 2020
 11. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος ἐξῆλθε τοῦ νοσοκομείου
 12. Ἀνακοίνωσις γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου
 13. ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
 14. Ἀνακοίνωση περὶ τῆς ὑγείας τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου
 15. Πανηγύρεις Ἱερῶν Μονῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν καί Ὁσίου Θεοδώρου Στουδίτου Ἀθικίων Κορινθίας
 16. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
 17. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 9ης / 22ας Ὀκτωβρίου 2020
 18. Δελτίο Τύπου γιά τήν ἐπίσκεψη Ἀρχιερέων στόν τραυματισθέντα Σεβ. Δημητριάδος κ. Φώτιο
 19. Ἀνακοίνωσις περί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου
 20. Ἀνακοίνωσις Ἐπετειακῆς Θ. Λειτουργίας