Δραστηριότητα

Ἡ 9η Πανελλήνια Συνάντηση τοῦ Νε.Ο.Σ.

Τὸ Σάββατο, 21-10/3-11-2018, πραγματοποιήθηκε μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἡ 9η Πανελλήνια Συνάντηση τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου τῆς Ἐκκλησίας μας μὲ ἐπιτυχία.

Neos1

Συνάντηση ἔγινε στὴν Αἴθουσα τῆς Ἕνωσης Σμυρναίων στὴν Νίκαια, ἐντὸς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος, ἡ ὁποία πρόσφερε εὐγενῶς τὸ ποσὸν γιὰ τὴν ἐνοικίασή της, καὶ τὴν ἐπιμέλεια καὶ ὀργάνωση εἶχε ἡ Συντονιστικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Νε.Ο.Σ. σὲ συνεργασία μὲ στελέχη τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως.

Neos2

Συνάντηση ἄρχισε μὲ προσευχὴ περὶ τὶς 10:30’ π.μ. ἀπὸ τὸν ἐπιχώριο Ἱεράρχη Σεβ. Μητροπολίτη Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο καὶ ἀκολούθησαν, μετὰ τὴν Εἰσαγωγὴ τῆς Παρουσιάστριας Παναγιώτας Γαλανοπούλου, Χαιρετισμοὶ ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο, καὶ τὸν Θεοφ. Ἐπίσκοπο Γαρδικίου κ. Κλήμη (βλ. ΕΔΩ), Πρόεδρο τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Νε.Ο.Σ.

Neos3

Neos4

Κατόπιν, ἡ Χορωδία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Περιστερίου, ὑπὸ τὴν διεύθυνση τῆς Μαρίας Κοντογιαννοπούλου, ἔψαλε ἐκκλησιαστικοὺς ὕμνους: «Τῇ Ὑπερμάχῳ», Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος α’, Ἰω. Ἀρβανίτη, ἀπὸ τὸν Βασίλη Κοντογιαννόπουλο, «Δοῦλοι Κύριον», ἐπιλογὴ στίχων Πολυελέου, ἦχος α΄, καὶ «Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ», πεντάηχον.

Neos5

Neos5a

ν συνεχείᾳ, ὁ Ὁμιλητὴς τῆς Ἐκδηλώσεως Πρωτ. π. Μιχαὴλ Κωνσταντινίδης παρουσίασε τὴν ἐνδιαφέρουσα Εἰσήγησή του ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς Συναντήσεως: «Μέσα Κοινωνικῆς Δικτύωσης, εὐκαιρία ἤ ἀπειλή;», μὲ παράλληλη προβολὴ διαφανειῶν, μὲ τρόπο ἰδιαίτερα προσιτὸ καὶ ζωντανό, ὥστε νὰ κρατήσει ἀμείωτο τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ ἀκροατηρίου τῶν περισσοτέρων ἀπὸ 200 νέους ἀπὸ διάφορα μέρη (Ἀθήνα, Πειραιᾶ, Ἀττική, Βοιωτία, Χαλκίδα, Βόλο, Λάρισα κλπ.).

Neos6

Neos7

Neos8

ν συνεχείᾳ, ἀνῆλθαν στὸ Προεδρεῖο ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ ὁ Ὁμιλητὴς π. Μιχαὴλ Κωνσταντινίδης καὶ ἀκολούθησε πολὺ ἐνδιαφέρουσα συζήτηση, μὲ ὑποβολὴ ἐρωτημάτων ἀπὸ τοὺς Συνέδρους καὶ ἀπαντήσεις τοῦ π. Μιχαὴλ καὶ τοῦ Θεοφ. κ. Κλήμεντος, οἱ ὁποῖες φώτισαν πολλὲς πτυχὲς τοῦ τεραστίου καὶ ἀνεξαντλήτου θέματος τῆς φετινῆς Συναντήσεως.

Neos9a

Neos91

Neos92

Neos93

Neos94

Στὶς 1:30 τὸ μεσημέρι ἔγινε ἡμίωρο διάλειμμα, στὴν διάρκεια τοῦ ὁποίου προσφέρθηκαν κεράσματα σὲ ὅλους τοὺς Συνέδρους καὶ ἀκολούθησε τὸ δεύτερο μέρος τῆς Συναντήσεως, μὲ ἀνάγνωση τοῦ κειμένου τῶν Συμπερασμάτων τῆς Πανελλήνιας Συναντήσεως, τὸ ὁποῖο εἶχε προετοιμάσει ἡ Συντονιστικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Νε.Ο.Σ. καὶ ἔτυχε τῆς ἀνεπιφυλάκτου ἐγκρίσεως τῶν Συνέδρων.

Neos95

Στὴν συνέχεια, ἡ Χορωδία ἐξακολούθησε τὸ πρόγραμμά της μὲ συμμετοχὴ καὶ ὀρχήστρας, ἀποδίδοντας ὡραῖα παραδοσιακὰ τραγούδια: «Καλῶς ἀνταμωθήκαμε», Μ. Ἀσίας, «Δῶ στὰ λιανοχορταρούδια», Θράκης, «Θαλασσάκι μου», παραδοσιακό, σὲ ἀπόδοση τῆς Μαρίας Κοντογιαννοπούλου, «Ἡ Μακεδονία εἶναι Ἑλληνική», Γ. Κοινούση.

Neos95a

Κατόπιν, ἔγινε προβολὴ ἑνὸς ὀλιγόλεπτου βίντεο σχετικὰ μὲ τὶς ἐκδρομὲς ποὺ πραγματοποίησε ὁ Νε.Ο.Σ. κατὰ τὰ δύο τελευταῖα χρόνια.

Neos96

κολούθησε ἡ κλήρωση τῶν λαχνῶν γιὰ ἕνα κινητὸ τηλέφωνο καὶ ἀνακοινώθηκαν ὡς ἐπιτυχῶντες οἱ νέοι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Ἀσπροπύργου καὶ τὸ παρέλαβε ὁ Ἐφημέριος Αἰδ. π. Ματθαῖος Μαβίδης.

Neos98

Καταληκτήριο χαιρετισμὸ ἀπηύθυνε ὁ Σεβ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ἐφ’ ὅσον ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος δὲν ἠδυνήθη νὰ παραστεῖ. Δὲν παρέστη γιὰ λόγους ἀνεξαρτήτους τῆς θελήσεώς του καὶ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος.

Παρουσιάστρια ἐξέφρασε εὐχαριστίες στοὺς παρόντας Ἀρχιερεῖς, στοὺς Κληρικούς, στὸν Ὁμιλητὴ π. Μιχαήλ, στὴν Χορωδία γιὰ τὸ ἐπιτυχὲς πρόγραμμά της, στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς γιὰ τὴν ἑτοιμασία τῶν Ἐνθυμίων, γιὰ τὴν Ἔκθεση Βιβλίων καὶ γιὰ τὴν φωτογραφικὴ κάλυψη, στοὺς ὑπευθύνους τῆς αἰθούσης, στοὺς ὑπευθύνους τῶν ἠχητικῶν, στὸν Ἀνώνυμο Δωρητὴ ἀπὸ τὸν Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Δάφνης γιὰ τὴν συμβολή του στὴν διοργάνωση τῆς Ἐκδηλώσεως καὶ σὲ ὅλους τοὺς προσελθόντας.

Neos99

Τέλος, μετὰ τὴν ἀναμνηστικὴ φωτογράφιση ἐκτὸς τῆς αἰθούσης μὲ ὅσους ἀπὸ τοὺς Συνέδρους συγκεντρώθηκαν, διανεμήθηκαν τὰ ὡραῖα Ἐνθύμια τῆς Ἐκδηλώσεως σὲ ὅλους τοὺς προσελθόντες καὶ ἡ Πανελλήνια Συνάντηση ὁλοκληρώθηκε μὲ καλὲς ἐντυπώσεις καὶ μὲ πρόκληση σοβαροῦ προβληματισμοῦ.