Δραστηριότητα

Συμπεράσματα 9ης Πανελλήνιας Συνάντησης τοῦ ΝεΟΣ

Συμπεράσματα 9ης Πανελλήνιας Συνάντησης τοῦ ΝεΟΣ
μὲ θέμα: «Μέσα Κοινωνικῆς Δικτύωσης: εὐκαιρία ἤ ἀπειλή;»

Σάββατο, 21-10/3-11-2018 - Αἴθουσα Ἕνωσης Σμυρναίων Νίκαιας

 

Η  ΕΝΑΤΗ Πανελλήνια Συνάντηση τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τὸ Σάββατο, 21-10/3-11-2018, στὴ Νίκαια, παρουσίᾳ τοῦ ἐπιχωρίου Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, Κληρικῶν, καὶ περίπου 250 νέων ἀμφοτέρων τῶν φύλων, ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, τὸν Πειραιᾶ, τὴν ὑπόλοιπη Ἀττικὴ καὶ ἀπὸ ἄλλες περιοχὲς (Βοιωτία, Χαλκίδα, Βόλο, Λάρισα κλπ.).

Τὸ θέμα τῆς Συνάντησης ἦταν: «Μέσα Κοινωνικῆς Δικτύωσης: εὐκαιρία ἤ ἀπειλή;», ἕνα θέμα μεγάλο καὶ ἐπίκαιρο, καὶ συνάμα δύσκολο καὶ περίπλοκο, τὴν ἐπιτυχῆ Εἰσήγηση στὸ ὁποῖο ἔκανε ὁ Πρωτ. π. Μιχαὴλ Κωνσταντινίδης, καὶ ἀκολούθησε ἐνδιαφέρουσα συζήτηση μὲ σημαντικὰ συμπεράσματα, ποὺ συνοψίζονται ὡς ἑξῆς:

ἀνάγκη γιὰ γνώση καὶ ἐπικοινωνία εἶναι ἔμφυτη στὸν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος εἶναι κοινωνικὸ ὄν, πλάστηκε γιὰ κοινωνία μὲ τὸν Θεὸ καὶ τὸν συνάνθρωπο, καὶ οἱ δυνατότητες ποὺ παρέχονται σήμερα μὲ τὸ διαδίκτυο εἶναι σχεδὸν ἀπεριόριστες.

Αὐτὸ ὅμως τὸ σπουδαῖο ἐπίτευγμα, ὅπως καὶ ὅλα τὰ πράγματα, ἔχει δύο ἀντίθετες ὄψεις: τὴν χρήσιμη καὶ τὴν βλαβερή.

ἄντληση γνώσης καὶ πληροφόρησης, ὅπως καὶ ἡ ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων, εἶναι κάτι θετικὸ καὶ ἐπαινετό. Ἡ ἀμεσότητα στὴν μετάδοση τῶν νέων, ἀλλὰ καὶ ἡ γνωστοποίηση ἀκόμη καὶ τῶν Ἀληθειῶν τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Πίστης μας σὲ ἄπειρο ἀριθμὸ πιθανῶν ἀποδεκτῶν-παραληπτῶν συνιστᾶ ἀναμφίβολα εὐλογία καὶ δῶρο Θεοῦ. Ἡ ἀνεμπόδιστη πρόσβαση στὸ κοινὸ ἀγαθὸ κάθε σοβαροῦ καὶ ἀληθινοῦ πολιτιστικοῦ καὶ ἐπιστημονικοῦ ἐπιτεύγματος εἶναι κάτι τὸ συναρπαστικό.

μως, ἡ ἀνάπτυξη παράλληλα τῶν Μέσων Κοινωνικῆς Δικτύωσης ἀπὸ ἀνάγκη ἐπικοινωνίας, μπορεῖ νὰ γίνεται –καὶ γίνεται– ἐπικίνδυνη καὶ ἐφιαλτική, ὅταν τὸ κίνητρο γιὰ συμμετοχὴ σ΄ αὐτὰ δὲν εἶναι ξεκάθαρο, ἀλλὰ ἰδιοτελὲς (μὲ σκοπὸ τὴν προβολή, ὡραιοπάθεια, ἐξαπάτηση κλπ.), ὅταν δὲν λαμβάνονται μέσα προστασίας ποὺ σχετίζονται μὲ τὸν αὐτοσεβασμὸ (ὡς πρὸς τὸ τὶ ἐκθέτουμε ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας δημόσια), ἀλλὰ καὶ ὅταν παραβλέπουμε τοὺς ὑπαρκτοὺς κινδύνους καὶ δὲν μεριμνοῦμε γιὰ τὴν ἀποφυγή τους, ὥστε νὰ μὴν ἐθισθοῦμε ἐπικίνδυνα καὶ νὰ μὴν πέσουμε θύματα ἀπάτης ἤ ὁποιασδήποτε μορφῆς κακοποίησης.

κτροπὴ ἀπὸ τὴν καλὴ χρήση τῶν Μέσων Κοινωνικῆς Δικτύωσης εἶναι καὶ ἡ ἀφιέρωση (ἤ καλύτερα σπατάλη) μεγάλου μέρους τοῦ πολύτιμου χρόνου μας σ΄ αὐτά, ἡ ἀδυναμία αὐτοκυριαρχίας στὸ τὶ διατυπώνουμε καὶ τὶ παρακολουθοῦμε, ὅπως καὶ ἡ ὑποκατάσταση τῆς ζωντανῆς καὶ ὑγιοῦς ἐπικοινωνίας μὲ τὴν εἰκονικὴ καὶ ψηφιακή, δηλαδὴ τὴν ἀπρόσωπη καὶ ἀπομονωτικὴ πραγματικότητα. Ὁ ἐπικίνδυνος ἐθισμὸς καὶ ὁ αὐτοκαταστροφικὸς ναρκισσισμὸς εἶναι καταστάσεις ποὺ συνιστοῦν σύγχρονες ἐπιδημίες, καὶ εἶναι ἐπείγουσα ἀνάγκη νὰ ἀλλάξουν ριζικά.

Ἐν τούτοις, μπροστὰ σ΄ αὐτὴ τὴν ἐκρηκτικὴ ἀνάπτυξη τῆς τεχνολογίας καὶ τῶν δυνατοτήτων της δὲν βοηθεῖ μιὰ ἁπλῶς ἀρνητικὴ ἤ ἀπορριπτικὴ στάση. Πρόκειται πλέον γιὰ ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων σήμερα καὶ μάλιστα τῶν νέων. Ἄρα, ἀπαιτεῖται καλὴ γνώση τοῦ ἀντικειμένου καὶ τοῦ προβλήματος, ὅπως καὶ τῶν ἀναγκῶν τῶν ἀνθρώπων καὶ ἰδίως τῶν νέων, γιὰ νὰ ὑπάρξει ἀπὸ πλευρᾶς ἐνσυνείδητων πνευματικῶν, γονέων, ἐκπαιδευτικῶν κλπ. ὥριμη συμπαράσταση καὶ συνδρομὴ στὸ χτίσιμο ἰσχυρῆς καὶ σταθερῆς προσωπικότητας, μὲ βάση τὶς παραδοσιακὲς ἀρχὲς καὶ ἀξίες, ὅπως τὶς καθορίζει ἡ Ἑλληνορθόδοξη πορεία καὶ διαχρονία μας.

Χρειάζεται ἡ καλλιέργεια εἰλικρινῶν σχέσεων ἀγάπης καὶ ἐμπιστοσύνης μὲ τοὺς ἀνθρώπους μας, καὶ μάλιστα μὲ τοὺς νέους μας, γιὰ ἐνίσχυση τῶν ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν ἐκείνων ἀντιστάσεων, ὥστε ἡ συνετὴ χρήση τῶν Μέσων Κοινωνικῆς Δικτύωσης νὰ τοὺς ὀφελεῖ, μορφώνει καὶ ψυχαγωγεῖ, χωρὶς νὰ τοὺς βλάπτει καὶ ἀπειλεῖ, ἔστω κι ἄν αὐτὸ στὴν ὀδυνηρὴ πραγματικότητα φαίνεται νὰ εἶναι σχεδὸν ἀνέφικτο.

Ἐκκλησία μας, μὲ τὸν τρόπο ζωῆς καὶ ἀγωγῆς ποὺ προσφέρει, στὴν εὐλογία τῆς Κοινωνίας τῆς Ἁγίας Τριάδος ὅπου εἰσάγει τὰ μέλη της, σὲ οἰκείωση μὲ τὸν Θεὸ καὶ μὲ ὅλους τοὺς Ἁγίους, συνεισφέρει καίρια καὶ συντελεῖ ἀποφασιστικὰ στὴν ἐκπλήρωση τοῦ ἐπιθυμητοῦ αὐτοῦ σκοποῦ καὶ τέλους, σὲ ὅποιους βέβαια κάνουν ἀποδεκτὸ καὶ ἐφαρμόζουν στὴν ζωὴ τὸ σωτήριο Μήνυμά της!

 

Συντονιστικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ ΝεΟΣ

9Pan