α΄. ΕΛΛΑΔΟΣ

   Ἱεραὶ Μητροπόλεις

β'. ΕΥΡΩΠΗΣ - ΑΣΙΑΣ

 • Ἐξαρχία Εὐρώπης
 • Ἱερὰ Μητρόπολις Σερβίας

Ἱεραὶ Ἐπισκοπαὶ

 • Νοτίου Ὀσετίας
 • Γκλντάνι Γεωργίας
 • Ρίτσμοντ Ἀγγλίας
 • Λούνης
 • Μοραβίας
 • Στοκχόλμης
 • Σουηδίας

γ'. ΑΦΡΙΚΗΣ

 • Ἱερὰ Μητρόπολις Κανάγκας Κογκό
 • Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Ἔμπου Κενύας

δ΄. ΑΜΕΡΙΚΗΣ

 Ἱεραὶ Μητροπόλεις

 • Ἀμερικῆς
 • Τορόντο

Ἱεραὶ Ἐπισκοπαὶ

 • Βοστώνης
 • Ἔτνα & Πόρτλαντ 

ε΄. ΩΚΕΑΝΙΑΣ –Ν.Α. ΑΣΙΑΣ

 • Ἱερὰ Μητρόπολις Σύδνεϋ

ΓΕΝΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ

Τό Γενικόν Ταμεῖον τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος εἶναι ὁ οἰκονομικός Ὀργανισμός τῆς Ἐκκλησίας μας, σκοπόν ἔχον τήν διασφάλισιν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Περιουσίας τῶν Γ.Ο.Χ. ἡ ὁποία ἀποτελεῖται κυρίως ἀπό ἕναν ἀριθμόν Ἱερῶν Ναῶν διασπάρτων ἀνά τήν Ἑλληνικήν ἐπικράτειαν, τούς ὁποίους μετά πολλοῦ κόπου καί μόχθου ἀνήγειρον οἱ πιστοί τῆς Ἐκκλησίας μας.

δρύθη τό ἔτος 1947 ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου τῆς Ἐκκλησίας μας πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου καί διοικεῖται ὑπό 12μελοῦς Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 4 εἶναι Ἀρχιερεῖς, οἱ 4 Ἱερεῖς καὶ οἱ 4 λαϊκοί.

παροῦσα σύνθεσις τοῦ Δ.Σ. τοῦ Γενικοῦ Ταμείου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ., που προέκυψε από τις εκλογές της 11/24-06-2019, εἶναι: 

 

1. Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.κ. Καλλίνικος

Πρόεδρος

 

2. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος

Ἀντιπρόεδρος

 

3. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης, Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος

Γενικός Γραμματεύς

 

4.  Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος

Ταμίας

 

5. Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Γρηγόριος Ταυλάριος

Σύμβουλος

 

6. Ὁ Αἰδεσιμώτατος Ἱερεύς π. Ἀρσένιος Κοντογιαννόπουλος

Σύμβουλος

 

7. Ὁ Πανοσιώτατος Ἱερομόναχος π. Στέφανος Τσίκουρας

Σύμβουλος

 

8. Ὁ Αἰδεσιμώτατος Ἱερεύς π. Στυλιανὸς Τομαῆς

Σύμβουλος

 

9. Ὁ κ. Νικόλαος Παγώνας

Σύμβουλος

 

10. Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Κοκολῆς

 Σύμβουλος

 

11. Ὁ κ. Κυριάκος Βλάχος

Σύμβουλος

 

12. Ὁ κ. Ματθαῖος Καραΐσκος

Σύμβουλος

Συμφώνως τῷ κανονισμῷ Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος ἐν ἑκάστῃ ἐπαρχίᾳ λειτουργοῦν τὰ Ἐπισκοπικὰ Δικαστήρια.

κτός αὐτῶν, διὰ τὰς σοβαροτέρας περιπτώσεις λειτουργοῦν εἰς τὰ γραφεῖα τῆς Ἱ. Συνόδου τὰ κάτωθι Συνοδικά Δικαστήρια. Ἡ παροῦσα σύνθεσις τῶν Συνοδικῶν Δικαστηρίων κατὰ τὴν ἀπό 1/14-9-2015 ἀπόφασιν τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, ἔχει ὡς ἑξῆς:

Α. Κατώτερον Συνοδικόν Δικαστήριον.
Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος. Μέλη: οἱ Σεβ. Μητροπολῖται: Ὠρωποῦ & Φυλῆς κ. Κυπριανὸς καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος. Ἀναπληρωματικὸν μέλος ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης. Εἰς αὐτὸ μετέχει ex officio καὶ ὁ οἰκεῖος ἐπίσκοπος τοῦ κατηγορουμένου (ἐφ’ ὅσον δέν ἐξαιρεῖται νομίμως).


Β. Πρωτοβάθμιον δι’ Ἱερεῖς Συνοδικόν Δικαστήριον.
Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος. Μέλη: οἱ Σεβ. Μητροπολῖται: Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος,  Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, Δημητριάδος κ. Φώτιος, Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος, Ὠρωποῦ & Φυλῆς κ. Κυπριανὸς καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος. Ἀναπληρωματικὸν μέλος:  ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης.


Γ. Δευτεροβάθμιον δι’ Ἱερεῖς Συνοδικόν Δικαστήριον ἀποτελεῖ ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Καλλινίκου.


Δ. Πρωτοβάθμιον δι’ Ἀρχιερεῖς Συνοδικόν Δικαστήριον ἀποτελεῖ ὡσαύτως σύμπασα ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Καλλινίκου.


Ε. Δευτεροβάθμιον δι’ Ἀρχιερεῖς Συνοδικόν Δικαστήριον: Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος ἐν πλήρει ἀπαρτίᾳ, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου. Εἶναι τὸ μόνον ἁρμόδιον διὰ τὴν ἐπιβολὴν τῆς ποινῆς τῆς καθαιρέσεως εἰς Ἀρχιερεῖς.

ὁλομέλεια τῆς Ἱ. Συνόδου εἶναι ἀκόμη τὸ ἁρμόδιον ὄργανον διὰ τὴν ἀπονομήν χάριτος εἰς καταδεδικασμένους κληρικούς.


Τὸ προσωπικὸν τῶν Συνοδικῶν Δικαστηρίων ἀποτελοῦν: ὁ Παν/τος Ἀρχιμανδρίτης: π. Γρηγόριοσ Ταυλάριος (Γραμματεύς) καὶ ὁ Κωνσταντῖνος Κατσαγώνης (Σύνδεσμος).

Αἱ ἁρμοδιότητες καί ἡ σύνθεσις τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν ἔχει ὡς ἑξῆς:

[Ὁ πρῶτος τῶν ἀναφερομένων εἰς ἑκάστην Ἐπιτροπήν ἀποτελεῖ τόν Πρόεδρον αὐτῆς καί ὁ δεύτερος τόν Ἀναπληρωτήν Πρόεδρον. Εἰς ἁπάσας τὰς Ἐπιτροπὰς μετέχουν ἐκτάκτως ἐκτός τῶν ἀναφερομένων καί ἐθελονταί κυρίως ἐκ τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου.]

 

α) ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ἁρμοδιότητες: Ἡ εὔρυθμος λειτουργία τῶν Συνοδικῶν Γραφείων. Ἀποτελεῖται ex officio ἐκ τοῦ Ἀρχιγραμματέως, τοῦ Γραμματέως καὶ Πρακτικογράφου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἀπό τούς Γραμματεῖς τῶν Συνοδικῶν Δικαστηρίων καί λαϊκόν προσωπικόν. Ἡ Ἀρχιγραμματεία παρέχει γραμματειακήν ὑποστήριξιν καὶ εἰς τὰ Συνοδικά Δικαστήρια καί τὰς λοιπάς Συνοδικάς Ἐπιτροπάς.

Εἰδικώτερον μεριμνᾶ:

 • διὰ τό πρωτόκολλον καί τήν διεκπεραίωσιν τῆς εἰσερχομένης καί ἐξερχομένης ἀλληλογραφίας
 • τήν διαφύλαξιν τοῦ ἀρχείου τῶν σχετικῶν ἐγγράφων,
 • τήν φύλαξιν καί τήρησιν τῶν Κωδίκων τῶν Ὑπομνημάτων καί Διαβεβαιώσεων τῶν Ἐπισκοπικῶν Ἐκλογῶν,
 • τῶν Πρακτικῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῶν Συνοδικῶν Δικαστηρίων,
 • τὴν ἐφαρμογήν τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τὴν ἐνημέρωσιν Αὐτῆς περὶ τῶν ἑκάστοτε ἐκκρεμουσῶν ὑποθέσεων,
 • τήν ἐνημέρωσιν τῶν Μητρώων τῶν Ἱερῶν Ναῶν, Μονῶν, Ἱεροῦ Κλήρου καί Ἱδρυμάτων τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ.,
 • τήν ἔκδοσιν ταυτοτήτων εἰς Κληρικούς καί πιστοποιητικῶν εἰς τὰς ἀρχάς,
 • τὴν σύνταξιν ἀνακοινώσεων περί τῶν πεπραγμένων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου,
 • τὰ προγράμματα ἐκκλησιαστικῆς καταρτίσεως τῶν στελεχῶν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν,
 • τὴν φροντίδα ἐκδόσεως τοῦ ἐτησίου ἡμεροδείκτου καί τὴν ἐνημέρωσιν τοῦ ἐπισήμου ἰστοτόπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Σύνθεσις: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος (Ἀρχιγραμματεύς), ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης (Γραμματεύς), οἱ Πανοσ. Ἀρχιµ.: π. Γρηγόριος Ταυλάριος (Γραμματεύς-Πρακτικογράφος), ὁ Πανοσ. Ἱερομ. π. Καλλίνικος Ἠλιόπουλος (Βοηθὸς Γραμματεύς) καί οἱ Ἐντιμώτατοι κ.κ.: Κωνσταντίνος Πάνος (Ἐνημέρωσις Ἰστοστόπου) καὶ Κωνσταντῖνος Κατσαγώνης (Σύνδεσμος-Κλητήρ).

β) ΔΟΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

Ἁρμοδιότητες: Παροχή γνωμοδοτήσεων πρὸς τὴν Ἱεράν Σύνοδον διὰ δογματικά καί κανονικά ζητήματα.

Σύνθεσις: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος  Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ Αἰδεσιμολογιωτατος πρεσβύτερος π. Γεώργιος Γιάν καί οἱ Ἐλλογιμώτατοι Θεολόγοι κ.κ.: Ζήσης Τσιότρας καὶ Κωνσταντῖνος Πάνος.

γ) ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ἁρμοδιότητες:Ἡ Διάδοσις τῆς ἀκαινοτομήτου Ὀρθοδόξου πίστως εἰς πάντα ἐνδιαφερόμενον μέσω τῆς ἐξ ἀποστάσεως παροχῆς ὑλικοῦ ὀρθοδόξου ἐνημερώσεως καί τῆς ὀργανώσεως ἱεραποστολικῶν κοινοτήτων ὅπου ὑπάρχει δυνατότης.

Σύνθεσις: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, καί οἰ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης.

δ) ΤΥΠΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ

Ἁρμοδιότητες: α) Ἔκδοσις δελτίων τύπου, β) ἐκπροσώπησις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἰς τὰ Μ.Μ.Ε., γ) ὀργάνωσις εἰδικῶν ἐκδηλώσεων.

Σύνθεσις: Οἱ Σεβασµιώτατοι Μητροπολῖται: Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος καί Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστοµος.

ε) ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ἁρμοδιότητες: α) Παροχή γνωμοδοτήσεων πρὸς τὴν Ἱεράν Σύνοδον διὰ νομικά θέματα, β) παρακολούθησις πορείας δικαστικῶν ὑποθέσεων καί ἐνημέρωσις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, γ) τήρησις ἀρχείου νομοθεσίας, νομολογίας καί γνωμοδοτήσεων διὰ θέματα σχετικά μέ τήν Ἐκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ..

Σύνθεσις: Ὁ  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος καί ὁ Ἐντιμώτατος κ. Ἀντώνιος Νέτσος.

στ) ΝΕΟΤΗΤΟΣ

Ἁρμοδιότητες: Ἐποπτεία τῆς λειτουργίας τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν, τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, καί τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου.

Σύνθεσις: Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστοµος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης.

ζ) ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ἁρμοδιότητες: Ταξινόμησις τοῦ πλουσίου ἀρχειακοῦ ὑλικοῦ τῶν γραφείων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί μελλοντική ψηφιοποίησις αὐτοῦ.

Σύνθεσις: Ὁ  Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ Πανοσ. Ἀρχιµ. π. Γρηγόριος Ταυλάριος καὶ ὁ Ἐντιμώτατος κ. Δημήτριος Παντελίδης

η) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΥΤΑΞΙΑΣ & ΤΥΠΙΚΟΥ

Ἁρμοδιότητες: Παροχή γνωμοδοτήσεων πρὸς τὴν Ἱεράν Σύνοδον διὰ θέματα λειτουργικῆς εὐταξίας καί τυπικοῦ.

Σύνθεσις: Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Γερόντιος, ὁ Πανοσ. Ἀρχιµ. π. Γρηγόριος Ταυλάριος καὶ ὁ Πανοσ. Ἱερομ. π. Καλλίνικος Ἡλιόπουλος.

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ

Synod2018b

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

ΜΕΛΗ

ὁ Μητροπολίτης Λαρίσης & Πλαταµῶνος κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

† ὁ Μητροπολίτης Εὐρίπου & Εὐβοίας κ. ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ

† ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς & Σαλαµῖνος κ. ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ

† ὁ Μητροπολίτης Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

† ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

† ὁ Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. ΦΩΤΙΟΣ

† ὁ Μητροπολίτης Τορόντο κ. ΜΩΫΣΗΣ

† ὁ Μητροπολίτης Ἀµερικῆς κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

† ὁ Μητροπολίτης Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

 † ὁ Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

† ὁ Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

† ὁ Ἐπίσκοπος Λούνης κ. ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ

† ὁ Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. ΚΛΗΜΗΣ

† ὁ Ἐπίσκοπος Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ

† ὁ Ἐπίσκοπος Βρεσθένης κ. ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ

† ὁ Ἐπίσκοπος Θεουπόλεως κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

† ὁ Ἐπίσκοπος Πελαγονίας κ. ΜΑΞΙΜΟΣ

ΣΧΟΛΑΖΟΝΤΕΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ

† ὁ Μητροπολίτης πρώην Ἀµερικῆς κ. ΠΑΥΛΟΣ

† ὁ Ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

† ὁ Ἐπίσκοπος πρώην Πόρτλαντ κ. ΣΕΡΓΙΟΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ

Κάνιγγος 32 (γ΄ ὄροφος) 106 82 Ἀθῆναι

 Τηλ.: (+30) 210 38.28.280,  FAX: (+30) 210 38.47.365, e-mail: ecclesiagoc{at}gmail.com

  

 

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

IES

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ὁ Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΗ 

ὁ Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. ΦΩΤΙΟΣ

† ὁ Μητροπολίτης Τορόντο κ. ΜΩΫΣΗΣ

ὁ Ἐπίσκοπος Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ

  ὁ Ἐπίσκοπος Θεουπόλεως κ. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ

† ὁ Ἐπίσκοπος Πελαγονίας κ. ΜΑΞΙΜΟΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΕΡΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΓ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 

106 Elm Street, Cobleskill, NY 12043, Tel: (001) 617-610-7323

 

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

Ἱερὰ Σύνοδος ἀπαρτίζεται ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος τῶν ΓΟΧ καὶ ὅλους τοὺς ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολίτες καὶ Ἐπισκόπους αὐτῆς στὴν Ἑλλάδα. Δὲν συμμετέχουν οἱ σχολάζοντες Ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Βοηθοὶ Ἐπίσκοποι. Προεδρεύεται ἀπὸ τὸν ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν, ἢ κωλυομένου τούτου, ἀπὸ τὸν Ἀντιπρόεδρο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Συνεδριάζει τακτικῶς κάθε μῆνα με τὴν παρουσία τοὐλάχιστον τοῦ ἠμίσεως τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐν Ἑλλάδι κατοικούντων καὶ μὴ χρονίως ἀσθενούντων μελῶν τῆς Ἱεραρχίας καὶ ἀποτελεῖ τὸ μόνο ἐκτελεστικὸ ὄργανο τῆς Ἐκκλησίας ΓΟΧ Ἑλλάδος.

τρόπος τῶν συνεδριάσεων καὶ οἱ ἁρμοδιότητες του Ἀρχιεπισκόπου, του Ἀντιπροέδρου, του Ἀρχιγραμματέως, του Γραμματέως, του Βοηθοῦ Γραμματέως καὶ του Γραμματέως-Πρακτικογράφου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περιγράφονται ἀναλυτικῶς στὸν Εἰδικὸ Κανονισμὸ Συνεδριάσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας ΓΟΧ Ἑλλάδος.

Ἱερὰ Σύνοδος ἔχει συγκεκριμένες ἁρμοδιότητες κατὰ τὴν διαδικασία ἐκλογῆς Ἐπισκόπων καὶ στὶς διαδικασίες τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης οἱ ὁποῖες περιγράφονται ἀναλυτικῶς στοὺς ἀντίστοιχους Εἰδικοὺς Κανονισμούς.

Ἱερὰ Σύνοδος ἀποτελεῖ τὸ ἀνώτερο αὐθεντικὸ ὄργανο ἑρμηνείας καὶ ἐφαρμογῆς τῶν Ἱερῶν Κανόνων, ἀποφασίζοντας ἀνάλογα μὲ τὴν κάθε περίπτωση. Οἱ ἀποφάσεις της μποροῦν νὰ ἀναθεωρηθοῦν μόνον ἀπὸ τὴν ἴδια ἢ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας.

 

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ

Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ἀπαρτίζεται ἀπὸ τὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καθὼς καὶ τοὺς ἐν ἐνεργείᾳ Ἀρχιερεῖς οἱ ὁποῖοι διαβιοῦν στὸ Ἐξωτερικό. Δὲν συμμετέχουν οἱ σχολάζοντες Ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Βοηθοὶ Ἐπίσκοποι. Προεδρεύεται ἀπὸ τὸν ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν, ἢ κωλυομένου τούτου, ἀπὸ τὸν Ἀντιπρόεδρο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Συνεδριάζει τακτικῶς κάθε ἔτος, κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου με τὴν παρουσία τοὐλάχιστον τῶν τριῶν τετάρτων του ἀριθμοῦ τῶν ἐν Ἑλλάδι κατοικούντων καὶ μὴ χρονίως ἀσθενούντων μελῶν τῆς Ἱεραρχίας.

διαδικασία τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας περιγράφεται ἀναλυτικῶς στον Ειδικὸ Κανονισμὸ Συνεδριάσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας ΓΟΧ Ἑλλάδος.

Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ἔχει ὁλες τις ἁρμοδιότητες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ ἐπιπλέον ἐπιλαμβάνεται ὅλων τῶν σημαντικῶν θεμάτων ὅπως, δογματικῶν ζητημάτων, τῆς ἐκλογῆς Ἀρχιερέων, τῆς ἀποδοχῆς Ἀρχιερέων ἀπὸ ἄλλες Ἐκκλησιαστικὲς δικαιοδοσίες, τῶν σχέσεων με ἄλλες ὁμόδοξες Γνήσιες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες τοῦ Ἐξωτερικοῦ, τῆς ἀποδοχῆς αὐτῶν ὡς αὐτονόμων ἢ αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, ἐκδίδει κανονιστικὲς διατάξεις, Συνοδικὲς Πράξεις καὶ Ἐγκυκλίους καὶ ἐν γένει ἀποτελεῖ τὸ ἀνώτατο νομοθετικὸ ὄργανο τῆς Ἐκκλησίας ΓΟΧ Ἑλλάδος.

Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ἔχει συγκεκριμένες ἁρμοδιότητες κατὰ τὴν διαδικασία ἐκλογῆς Ἐπισκόπων καὶ στὶς διαδικασίες τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης οἱ ὁποῖες περιγράφονται ἀναλυτικῶς στοὺς ἀντίστοιχους Εἰδικοὺς Κανονισμούς.

Οἱ ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας μποροῦν νὰ ἀναθεωρηθοῦν μόνον ἀπὸ τὴν ἴδια ἢ μία Πανορθόδοξη Σύνοδο Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Πρόσφατες αναρτήσεις