Ἀνακοινώσεις

Τν ἐρχομένην Τετάρτην ἑσπέρας, 22-02/06-03-2024, καὶ ὥραν 5.00 μ.μ  θὰ γίνῃ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Μηνύματος τοῦ ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Ταλαντίου κ. Καλλινίκου εἰς τὸ Συνοδικὸν Παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Φιλοθέης (Κλειδήμου 6 Πετράλωνα).

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων 
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας
15ης / 28ης Φεβρουαρίου 2024
 
 
Τὴν Τετάρτην, 15/28 Φεβρουαρίου 2024, εἰς τὸ Συνοδικὸν Κέντρον τῆς Ἁγίας Φιλοθέης (Κλειδήμου 6, Πετράλωνα) εἰς Ἀθήνας συνῆλθεν εἰς ἐνάτην ἔκτακτον Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων δεκατριῶν Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος καὶ ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ. Μετὰ τὴν τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου, προέβη εἰς τὴν ἐκλογὴν Βοηθῶν Ἐπισκόπων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν (ὑπὸ τὸν τίτλον Ταλαντίου) καὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς (ὑπὸ τὸν τίτλον Ἀστορίας).

Τὴν Τρίτην, 10/23 Ἰανουαρίου 2024, συνῆλθεν εἰς ἑβδόμην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ὀκτὼ Ἀρχιερέων, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

Ἀριθμός Πρωτ. 3306

Ἐν Ἀθήναις, 10 / 23 – 01 – 2024

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ καὶ εὐσεβεῖς Πολῖται τῆς πεφιλημένης Πατρίδος μας·

Δυστυχῶς τὸ Ἑλληνικὸν Κράτος, μετὰ τὴν δολοφονίαν τοῦ ἀειμνήστου Εὐσεβοῦς ἡμῶν Κυβερνήτου Ἰωάννου Καπαδιστρίου, εὑρίσκεται προσκεκολλημένον δουλικῶς εἰς τὸ ἅρμα τῶν Δυτικῶν Δυνάμεων, ἀποδεχόμενον ἀκρίτως ὅ,τι ὑπαγορεύει ἡ ἄρχουσα τάξις τῆς Δύσεως κατὰ τὸ δουλοπρεπὲς πολιτικὸν δόγμα τῶν γραικύλων: «Ἀνήκομεν εἰς τὴν Δύσιν!». Ἡ ἑλληνορθόδοξος Ἑλλὰς ὤφειλε νὰ εἶναι φωτοδότις καὶ ὑπόδειγμα ἀνωτέρων Ἀρχῶν καὶ Ἀξιῶν διὰ κάθε κοινωνίαν. Ἀντί τούτου, ἡ πολιτικὴ ἡμῶν ἡγεσία ἀντλεῖ ἀκρίτως καὶ ἀντιγράφει σαπρὰ πρότυπα καὶ θεσμούς οἱ ὁποῖοι έγεννήθησαν εἰς ξένα περιβάλλοντα καὶ κάτω ἀπὸ διαφορετικὰς συνθήκας, προβάλλονται δὲ ἐσχάτως ὡς κοινωνικὰ δόγματα, πρὸς δημιουργίαν μιᾶς παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας.

Ἀριθμός Πρωτ. 3300     
 
ΑΘΗΝΑΙ    28-12-2023/ 10-01-2024 
 
Πρὸς
Τοὺς Ἐφημερίους, τὰς Μοναστικὰς Ἀδελφότητας καὶ τὰ ᾿Εκκλησιάσματα
τῆς καθ᾿ ἡμᾶς ᾿Εκκλησίας τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τῆς Ἀττικῆς
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
 
 
Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, 
 
 ἐτήσιος ἑορτασμὸς τῶν Ἁγίων Θεοφανείων εἰς τὸν Κεντρικὸν Λιμένα Πειραιῶς ἔχει καθοριστικήν καὶ ἰδιαιτέραν σημασίαν διὰ τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Ἀπὸ πολὺ ἐνωρὶς ἔλαβεν ὁμολογιακόν χαρακτῆρα. Ἂς ἀναλογισθῶμεν μόνον ὅτι ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος ὁ νέος Ὁμολογητής,  ὅταν παρευρέθῃ ὡς παρατηρητὴς εἰς τὴν τελετὴν τῶν Θεοφανείων τοσοῦτον συνεκινήθη ὥστε τότε ἔλαβε τὴν γενναίαν ἀπόφασιν, παρά τό προκεχωρημένον τῆς ἡλικίας του, νὰ προβῇ εἰς τὴν ὁμολογίαν ὑπὲρ τῆς τηρήσεως τῶν Πατρώων Παραδόσεων καί, ὁμοῦ μετὰ τῶν ἑτέρων δύο συνεπισκόπων του τὸ ἔτος 1935, νὰ ἡγηθῇ τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος. 

Ἀριθμός Πρωτ. 3299
Ἐν Ἀθήναις,   18 / 31 – 12 – 2023
 
ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2023
«Θεὸς τῇ ἀνθρωπίνῃ κατακιρνᾶται φύσει,
ἵνα συνεπαρθῇ τῷ ὕψει τοῦ Θεοῦ τὸ ἀνθρώπινον»
                                         (Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης)
 

Τὴν Πέμπτην, 01/14 Δεκεμβρίου 2023, συνῆλθεν εἰς ἕκτην (τακτικὴν) Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ἑπτὰ Ἀρχιερέων, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

Τὴν Πέμπτην 03/16 Νοεμβρίου 2023, συνῆλθεν εἰς πέμπτην (τακτικὴν) Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ἑπτὰ Ἀρχιερέων, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

 1. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 5ης / 18ης Ὀκτωβρίου 2023
 2. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 5ης / 18ης καὶ 8ης / 21ης Σεπτεμβρίου 2023
 3. Ἀνακοίνωσις περί τῆς ἑορτῆς τῆς Γ΄ ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
 4. ΕΚΚΛΗΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
 5. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 24ης Αὐγούστου / 6ης Σεπτεμβρίου 2023
 6. Ἀνακοίνωση Ἀρχιερατικοῦ Μνημοσύνου
 7.  Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων  Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 6ης/19ης Ἰουλίου 2023
 8.  Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 4ης/17ης Ἰουλίου2023
 9. Πρόγραμμα Θείων Λειτουργιῶν στὰ νησιά
 10. Ἀνακοίνωσις διά τόν Συνοδικόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου
 11. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 2ας/15ης Ἰουνίου 2023
 12. Ἀνακοίνωσις διά τήν Ἱερατικήν Σύναξιν
 13.  Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 4ης/17ης Μαΐου 2023
 14.  Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 12ης/25ης Ἀπριλίου 2023
 15. Μεταφράσεις Ἀναστασίμου Μηνύματος 2023 εἰς ξένας γλώσσας
 16. ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΜΗΝΥΜΑ 2023
 17. Ἀνακοίνωσις Γιὰ τὴν κατάσταση στὴν Οὐκρανία
 18.  Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων  Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 1ης/14ης Μαρτίου 2023
 19. Ἀνακοίνωση γιά τήν ἑορτή τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας
 20. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 1ης/14ης Φεβρουαρίου 2023