Ἀνακοινώσεις

Εἱς ἀπάντησιν ἀπορίας πολλῶν ἐπισκεπτῶν τῆς ἰστοσελίδος μας παρέχεται ἡ ἀκόλουθος διευκρίνισις: Kατὰ τὴν ἰσχύουσαν ἐκλογικήν διαδικασίαν, ΔΕΝ τίθενται ὑποψηφιότητες. Οἱ Συνοδικοί Ἀρχιερεῖς δύνανται νά ἐπιλέξουν ὅποιον ἐπιθυμοῦν μεταξύ τῶν ἐν ἐνεργίᾳ Ἀρχιερέων ἢ ἀκόμη καὶ τῶν Ἱερομονάχων τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. ἢ καί τῶν ζηλωτῶν ἁγιορειτῶν. Ἡ ἐκλογή γίνεται διὰ μυστικῆς ψηφοφορίας και ὁ ἐκλεγείς ἀναδεικνύεται δι’ ἐνισχυμένης πλειοψηφίας (τουλάχιστον τῶν 2/3 τῶν ψήφων), ἢ διὰ κλήρου μεταξύ τῶν δύο ἢ τριῶν οἱ ὁποῖοι συνεκέντρωσαν τουλάχιστον τὸ 1/3 τῶν ψήφων.

Ἐκ τῆς Γραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδλξων Χριστιανῶν τῆς ἑλλάδος ἐκφράζει τὰς θερμὰς εὐχαριστίας αὐτῆς εἰς  ὅλους ὅσους συμμετεῖχον εἰς τὸ πένθος ἡμῶν ἐπὶ τῇ ἐκδημία τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος τῶν Γ.Ο.Χ. κυροῦ Χρυσοστόμου Β΄.

Ἐκ τῆς Γραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

 

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Πρός ἄμεσον κοινοποίησιν


         Συνῆλθε σήμερον, Πέμπτην 10/23 Σεπτεμβρίου 2010, εἰς ἔκτακτον Συνεδρίαν, μετά τήν ἐκδημίαν τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Χρυσοστόμου Β’, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος μέ θέμα τόν ὁρισμόν ἡμερομηνίας ἐκλογῆς  νέου Ἀρχιεπισκόπου.


         Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐν βαθεία θλίψει ἀνακοινώνει τήν εἰς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ Μακαριστοῦ Προκαθημένου Αὐτῆς, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Χρυσοστόμου Β΄, σήμερον Κυριακήν 6/19 Σεπτεμβρίου 2010 καί ὥραν 13.30.

ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΘΕΣΠΙΣΜΑ

Σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 24 πάρ. 8 τοῦ Κανονισμοῦ Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης, καλεῖται ἐκ νέου νά ἐμφανισθῇ ἐνώπιον τοῦ Πρωτοβαθμίου διά Πρεσβυτέρους Συνοδικοῦ Δικαστηρίου, τό ὁποῖον θά συνεδριάση τήν Πέμπτην, 10 / 23 Σεπτεμβρίου 2010, περί ὥραν 10ην πρωϊνήν εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Παναχράντου, ὁ ἀγνώστου διαμονῆς:

Πρεσβύτερος Ἰάκωβος Σαμακασβίλι,

Γεωργιανῆς καταγωγῆς, κατηγορούμενος ἐπὶ ἐγκαταλείψει ἐφημεριακῆς θέσεως καὶ ἀποσχίσει ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν.

 

Κατά τήν Συνεδρίαν τῆς Πέμπτης 2/15 Ἰουλίου ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. ἐδέχθη τρεῖς ἐν μετανοίᾳ ἐπιστρέψαντας εἰς τούς κόλπους αὐτῆς Κληρικούς καί συνηρίθμησεν ἐκ νέου μετά τῶν κανονικῶν Κληρικῶν Αὐτῆς. Πρόκειται διὰ τοὺς Πανοσιωτάτους Ἱερομονάχους Εὐθύμιον Ἀλιπράντην καί Νικηφόρον Νάσσον καθώς καί περί τοῦ Αἰδεσιμωτάτου Πρεσβυτέρου Σωτηρίου Πρασίνου.

     Ὁ ἀνταποκριτής τοῦ Ἀθηναϊκοῦ Πρακτορίου Εἰδήσεων κ. Σ. Χατζημανώλης μετέδωσεν ἐξ Αυστραλίας τὴν 16/29-10-2009 τά κάτωθι:

       «Σέ νέα φάση ἀναμένεται νά εἰσέλθει τό λεγόμενο "ἐκκλησιαστικό" τῆς ὁμογένειας τῆς Αὐστραλίας, μετά τήν ἐτήσια γενική συνέλευση τῆς Ὁμοσπονδίας Ἑλληνικῶν Ὀρθοδόξων Κοινοτήτων Αὐστραλίας, πού πραγματοποιήθηκε στήν πόλη τῆς Ἀδελαΐδας.
Οἱ Κοινότητες - μέλη τῆς Ὁμοσπονδίας ἀποφάσισαν, μεταξύ ἄλλων, ὅτι "οἱ ἐκκλησίες πού ἀνήκουν στήν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία Ἀμερικῆς καί Αὐστραλίας, ὅπως ἀναγνωρίσουν σάν Ἐκκλησιαστική ἀρχή τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, ἀφοῦ πρῶτα ἀκολουθήσουν τίς νόμιμες καταστατικές διαδικασίες πού διέπουν τίς Κοινότητές μας".

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Πρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας.


Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,

Ἡ Ἱ­ε­ρὰ ἡ­μῶν Σύνοδος διὰ τῆς ἀπὸ 13/26-1-2010 ἀποφάσεώς της προτρέπει ἅπαντα τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας εἰς τὴν ὑλικὴν συμπαράστασιν τῶν θυμάτων τοῦ σεισμοῦ ὁ ὁποῖος ἔπληξεν προσφάτως τὴν μακρυνὴν χώραν τῆς Ἀϊτῆς. Πιστεύομεν ὅτι πολλοί ἔχετε ἤδη πράξει τοῦτο ἀτομικῶς. Εἶναι ἀναγκαῖον ὅμως νὰ συνεισφέρωμεν τὸ κατὰ δύναμιν καὶ ὡς Ἐκκλησία τῶν Γ.Ο.Χ..