Ἀνακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Πρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας.


Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,

Ἡ Ἱ­ε­ρὰ ἡ­μῶν Σύνοδος διὰ τῆς ἀπὸ 13/26-1-2010 ἀποφάσεώς της προτρέπει ἅπαντα τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας εἰς τὴν ὑλικὴν συμπαράστασιν τῶν θυμάτων τοῦ σεισμοῦ ὁ ὁποῖος ἔπληξεν προσφάτως τὴν μακρυνὴν χώραν τῆς Ἀϊτῆς. Πιστεύομεν ὅτι πολλοί ἔχετε ἤδη πράξει τοῦτο ἀτομικῶς. Εἶναι ἀναγκαῖον ὅμως νὰ συνεισφέρωμεν τὸ κατὰ δύναμιν καὶ ὡς Ἐκκλησία τῶν Γ.Ο.Χ..