Ἀνακοινώσεις

Ἀριθμός Πρωτ. γ - 1598


Ἐν Ἀθήναις, 13/26-4-2012

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόν, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας
ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ

 

Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

      Ὁ Νεανικὸς Ὀρθόδοξος Σύνδεσμος, ἡ νεολαία τῆς Ἐκκλησίας μας, ὡς γνωστὸν ἔχει δημιουργήσει Τράπεζα αἵματος. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἔχουν βοηθηθεῖ πολλοί συνάνθρωποί μας (ὄχι κατ’ ἀνάγκην ἅπαντες μέλη τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ.), οἱ ὁποῖοι εὑρέθησαν εἰς τὴν δυσάρεστον θέσιν νὰ ἀντιμετωπήσουν προβλήματα ὑγείας καὶ νὰ χρειασθοῦν αἷμα. Ἡ τράπεζα αὐτή αἵματος, διὰ νὰ συντηρεῖται, πρέπει νὰ τροφοδοτεῖται κατά τακτά διαστήματα μὲ αἷμα.

[ΒΙΝΤΕΟ: Ὁ Μακαριώτατος ἐκφωνεῖ τὸ Ἀναστάσιμον Μήνυμα]

 

Ἀναγνωσθήτω ἐπ'  Ἐκκλησίᾳ

Ἀριθμός Πρωτ. γ - 1583


ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012
Παντὶ τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας

«Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις καὶ ὀψόμεθα τῷ ἀπροσίτῳ φωτὶ τῆς Ἀναστάσεως

Χριστὸν ἐξαστράπτοντα καὶ χαίρετε φάσκοντα τρανῶς ἀκουσόμεθα, ἐπινίκιον ἄδοντες.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόν, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας
ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.


Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς γνησίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,


Κατὰ τὴν πρώτην Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, ἑορτάζει ἡ Ἁγία ἡμῶν Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τὴν λαμπράν Αὐτῆς νίκην ἐπί τῶν αἱ­ρέ­σε­ων. Εἶναι ἡ κατ’ ἐξοχήν ἑορτή τῶν διακρατούντων τάς πατρώας πα­ραδόσεις, τῶν ἀγωνιζομένων τὸν καλόν ἀγῶνα ὑπέρ τῆς πατρώας εὐ­σεβείας.
Διὰ τὴν ἔτι λαμπροτέραν διατράνωσιν τῆς καλῆς ἡμῶν ὁμο­λο­γίας, ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς γνησίας ἐν Ἑλλάδι τοῦ Χριστοῦ Ἐκ­κλησίας ἀπεφάσισεν ὅπως:

       Τὴν 11/24 Ἰανουαρίου 2012 ἡμέραν Τρίτην, συνεδρίασεν εἰς τὰ ἐν Ἀθήναις γραφεῖα Αὐτῆς εἰς τακτικήν συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:

  1. Ἐξηκολούθησεν ἡ συζήτησις τῆς εἰσηγήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου περί λειτουργικῆς τάξεως καί ὁμοιομορφίας καὶ ἐγκριθέντος τοῦ δευτέρου καὶ τελευταίου μέρους.
  2. Συνεζητήθησαν ζητήματα τῆς Ἱεραποστολικῆς δράσεως τῆς Ἐκκλησίας τῶν ΓΟΧ ἐν Αὐστραλίᾳ καὶ ἀνετέθη εἰς τούς Ἀρχιερεῖς Πειραιῶς κ. Γερόντιον καὶ Μαραθῶνος κ. Φώτιον ἡ περαιτέρω διερεύνησις τῶν ζητημάτων καὶ ἡ ὑποβολή σχετικῆς εἰσηγήσεως.
  3. Ἀνεγνώσθησαν ἐπιστολαί ἐπί διαφόρων ζητήμάτων.
  4. Ἐνημερώθη ὑπό του Σεβασμ. Μητροπολίτου Πόρτλαντ κ. Μωϋσέως διὰ ζητήματα  τῆς ἐν Ἀμερικῇ Ἐκκλησίας τῶν ΓΟΧ καί ἐλήφθησαν σχετικαί ἀποφάσεις.

      Ἀνακοινοῦται ὅτι ἡ ἕδρα τῆς Ι. Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμίνος ΔΕΝ βρίσκεται πλέον ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Σαχτούρη.

       Ἡ νέα διεύθυνσις εἰς τὴν ὁποίαν στεγάζονται τὸ γραφεῖον τοῦ Μητροπολίτου καὶ ἅπασαι αἱ ὑπηρεσίαι τῆς Ι. Μητροπόλεως εἶναι ἡ Ἡρώων Πολυτεχνείου & Σωτῆρος 13-15 εἰς τὸν δεύτερον ὄροφον.

      Ὁ ἀριθμὸς τοῦ τηλεφωνικοῦ κέντρου παραμένει ὁ αὐτός, ἤτοι τὸ 2104529640 καθώς καί ὁ ιστότοπος τῆς μητροπόλεως www.impc.gr


ΧΑΡΤΗΣ