Ἐκκλησιολογικά


Μήνυµα
Ἐγρηγόρσεως καὶ Πιστότητος
εἰς τὴν «Ὀρθὴν τῆς Πίστεως Ὁµολογίαν»
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν


† Κυριακὴ τῆς Σαµαρείτιδος, 16η Μαΐου 2016 ἐκ. ἡµ.

 

Ἡ «Ὑγιαίνουσα Διδασκαλία» τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων  καὶ τῶν Πατέρων καὶ τῶν Συνόδων καὶ ἡ λεγοµένη Μεγάλη Σύνοδος τῶν Οἰκουµενιστῶν 


Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἔναντι τῆς Αἱρέσεως τοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουµενισµοῦ

 


Α’. Εἰσαγωγὴ-Κριτικὴ στάσις καὶ προετοιµασία


Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Συλλειτουργοί·
Ἀγαπητὰ ἐν Κυρίῳ καὶ ἐν τῇ Γνησίᾳ Ὀρθοδοξίᾳ τέκνα·

 

1. Ἡµεῖς, οἱ ἀξιωθέντες, ἐλέῳ καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Σωτῆρος ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, νὰ διακονοῦµε τὸ Μικρὸν Ποίµνιον τῆς Γνησίας Ἐκκλησίας, εὐχόµεθα ἐκ µέσης καρδίας διὰ τὸν στηριγµόν Σας εἰς τὴν «῾Υγιαίνουσαν Διδασκαλίαν» τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τῶν Πατέρων καὶ τῶν Συνόδων, καὶ Σᾶς ἀσπαζόµεθα ἐν τῷ Φωτὶ τῆς Ἀναστάσεως καὶ τῆς ἀµωµήτου ἡµῶν Πίστεως.

Part One

1. I believe in one God, the Father Almighty, Maker of Heaven and Earth and of all things visible and invisible. 

And in one Lord, Jesus Christ, the Only-Begotten Son of God, begotten of the Father before all Ages. Light of Light, True God of True God, begotten, not made, of one essence with the Father, through Whom all things were made.
Who for us men and for our salvation came down from the Heavens and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary, and became Man.
And was crucified for us under Pontius Pilate, He suffered and was buried.
And on the third day He arose, according to the Scriptures.
And ascended into the Heavens, and sitteth at the right hand of the Father.
And He shall come again with glory to judge both the living and the dead, Whose Kingdom shall have no end.
And in the Holy Spirit, the Lord, the Giver of Life, Who proceedeth from the Father, Who together with the Father and the Son is worshipped and glorified; Who spake through the Prophets.
In One, Holy, Catholic, and Apostolic Church.
I confess one Baptism for the remission of sins.
I look for the resurrection of the dead, and the life of the age to come.

Υπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου

 

[Ὁμιλία ἐκφωνηθεῖσα στὴν Ἱερὰ Σύναξη Κληρικῶν Νοτίου Ἑλλάδος τῆς Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, στὶς 18-11/1-12-2015, εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Κοιμήσεως Θεοτόκου Πειραιῶς].

 

Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι ρχιερεῖς,
Πανοσιώτατοι καὶ Αἰδεσιμώτατοι Πατέρες,

Ἐκκλησία τῶν Γ.Ο.Χ. τῆς Ἑλλάδος, τὴν 4/17.12.2014, ἐνέκρινε ἕνα κείμενο «Ὁμολογίας Πίστεως». Πολλοὶ θὰ ἀναρωτήθηκαν, γιὰ ποιὸ λόγο ἔγινε αὐτό; Δὲν εἴχαμε πρὶν Ὁμολογία Πίστεως; Ποιὸς ὁ σκοπὸς αὐτῆς τῆς ἀποφάσεως; Γιὰ νὰ λύσουμε αὐτὲς τὶς ἀπορίες καὶ νὰ ἀναφερθοῦμε στὸ περιεχόμενο τῆς Ὁμολογίας αὐτῆς γίνεται ἡ παροῦσα Εἰσήγηση.

Καταλύει τὴν Ἀποστολικότητα τῆς Ἐκκλησίας

† Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ

Cyprian1a

Μακαριώτατε·
Σεβασμιώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς·
Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί·
Ὁσιώτατοι Μοναχοί, Γέροντες καὶ Γερόντισσες·
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·