Ἐκκλησιολογικά

 

Ὁμιλία στὸν Συνοδικὸ Ἑσπερινὸ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Παρασκευῆς Μοναστηρακίου Ἀθηνῶν Τετάρτη, 29.6/12.7.2016

 

 

+ Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

 

Μακαριώτατε·
Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς·
Σεβαστοὶ Πατέρες·
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

 

Ο ΤΙΜΩΜΕΝΟΣ σήμερα ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος, ὁ Φωτιστὴς τῆς Ἑλλάδος καὶ Ἱδρυτὴς τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἀθηνῶν, μᾶς προσκαλεῖ κατὰ τὴν παροῦσα προσευχητικὴ σύναξί μας σὲ μία πνευματικὴ ἀνάτασι· ὑπὸ τὴν ἰδική του χειραγωγία θὰ ἀναφερθοῦμε σὲ ἕνα ἰδιαίτερα κρίσιμο καὶ ζωτικὸ θέμα: στὴν θέσι του γιὰ τὴν Ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας -σχεδὸν ἐπιγραμματικὰ βέβαια καὶ ὄχι ἐξαντλητικά- ἡ ὁποία πάντοτε, ἀλλὰ ἰδίως στὴν σύγχρονη ἐποχὴ ἔχει κεντρικὴ σημασία καὶ ἐνδιαφέρει ἄμεσα τὸ ἀληθινό της νόημα, ἡ ἔννοια καὶ ἡ σημασία της, καὶ πρὸς τοῦτο ἐπικαλούμεθα τὴν ὑπομονετικὴ προσοχή σας.


Μήνυµα
Ἐγρηγόρσεως καὶ Πιστότητος
εἰς τὴν «Ὀρθὴν τῆς Πίστεως Ὁµολογίαν»
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν


† Κυριακὴ τῆς Σαµαρείτιδος, 16η Μαΐου 2016 ἐκ. ἡµ.

 

Ἡ «Ὑγιαίνουσα Διδασκαλία» τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων  καὶ τῶν Πατέρων καὶ τῶν Συνόδων καὶ ἡ λεγοµένη Μεγάλη Σύνοδος τῶν Οἰκουµενιστῶν 


Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἔναντι τῆς Αἱρέσεως τοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουµενισµοῦ

 


Α’. Εἰσαγωγὴ-Κριτικὴ στάσις καὶ προετοιµασία


Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Συλλειτουργοί·
Ἀγαπητὰ ἐν Κυρίῳ καὶ ἐν τῇ Γνησίᾳ Ὀρθοδοξίᾳ τέκνα·

 

1. Ἡµεῖς, οἱ ἀξιωθέντες, ἐλέῳ καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Σωτῆρος ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, νὰ διακονοῦµε τὸ Μικρὸν Ποίµνιον τῆς Γνησίας Ἐκκλησίας, εὐχόµεθα ἐκ µέσης καρδίας διὰ τὸν στηριγµόν Σας εἰς τὴν «῾Υγιαίνουσαν Διδασκαλίαν» τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τῶν Πατέρων καὶ τῶν Συνόδων, καὶ Σᾶς ἀσπαζόµεθα ἐν τῷ Φωτὶ τῆς Ἀναστάσεως καὶ τῆς ἀµωµήτου ἡµῶν Πίστεως.

Part One

1. I believe in one God, the Father Almighty, Maker of Heaven and Earth and of all things visible and invisible. 

And in one Lord, Jesus Christ, the Only-Begotten Son of God, begotten of the Father before all Ages. Light of Light, True God of True God, begotten, not made, of one essence with the Father, through Whom all things were made.
Who for us men and for our salvation came down from the Heavens and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary, and became Man.
And was crucified for us under Pontius Pilate, He suffered and was buried.
And on the third day He arose, according to the Scriptures.
And ascended into the Heavens, and sitteth at the right hand of the Father.
And He shall come again with glory to judge both the living and the dead, Whose Kingdom shall have no end.
And in the Holy Spirit, the Lord, the Giver of Life, Who proceedeth from the Father, Who together with the Father and the Son is worshipped and glorified; Who spake through the Prophets.
In One, Holy, Catholic, and Apostolic Church.
I confess one Baptism for the remission of sins.
I look for the resurrection of the dead, and the life of the age to come.

 1. Ἡ «Ὁμολογία Πίστεως Γνησίου Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ»
 2. Ἐπέτειος Εὐγνωμοσύνης καὶ Δημιουργικότητος Μάρτιος 2014 - Μάρτιος 2015
 3. Ἡ Τελικὴ Εὐθεῖα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Μαρτυρία Συγχρόνου Ὁμολογητοῦ Ἁγίου
 4. Τὰ Αἰώνια Ὅρια τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἡ «νέα ἐκκλησιολογία» τῶν Οἰκουμενιστῶν
 5. Ρωσικὴ Μετάφρασις Ἐκκλησιολογικοῦ Κειμένου
 6. Ἰταλικὴ Μετάφρασις Ἐκκλησιολογικοῦ Κειμένου
 7. Ἐκκλησιοκτόνος ἡ Αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
 8. Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ ἡ Αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
 9. Ρουμανικὴ Μετάφρασις Ἐκκλησιολογικοῦ Κειμένου
 10. Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔναντι τῆς Αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, Θέματα Δογματικὰ καὶ Κανονικὰ
 11. Ὁ Ἱερεύς, ὁ κατ’ ἐξοχὴν φύλαξ τῆς κανονικῆς εὐταξίας ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ
 12. Εγκύκλιος 1945
 13. Ἐγκύκλιος 1935
 14. Διάγγελμα 1935
 15. Εγκύκλιος 2002
 16. Ἡ ἀποκήρυξις τοῦ 1935
 17. ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ Ο ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
 18. Καταδίκη Οἰκουμενισμοῦ ἀπὸ Ρ.Ο.Ε.Δ.
 19. Καταδίκη τοῦ Οἱκουμενισμοῦ 1998
 20. Ἐγκύκλιος 39/1946