Ἐκκλησιολογικά

        Ἱερὸς Καθεδρικὸς Ναὸς Ἁγίου Ἀθανασίου Ν. Φιλαδελφείας
        Κυριακὴ μετὰ τὴν ὕψωσιν τοῦ Τ. Σταυροῦ, 19-9/2-10-2022
 
 
ὑπὸ Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου
«Λίαν εὔφρανας τοὺς ὀρθοδόξους, καὶ κατήσχυνας τοὺς καινοτόμους», ψάλλουμε στὸ ἀπολυτίκιο τῆς σημερινῆς ἑορτῆς καὶ πράγματι ἡμέρα χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης γιὰ τοὺς ὀρθοδόξους ἡ σημερινή, διότι ἀποτελεῖ ἐπιβεβαίωση τῆς ὀρθότητας τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν ἀγῶνος. Ἐπιβεβαίωση, ὄχι μὲ λογικοὺς συνειρμοὺς ἀνθρωπίνων ἐπιχειρημάτων, ἀλλὰ ἐπιβεβαίωση ἄνωθεν, ἀπὸ Θεοῦ, διὰ θαύματος δημοσίως γενομένου καὶ ἀναμφισβητήτου.

Πρὶν ἀπὸ 40 χρόνια, ὁ πρὸ ἔτους τότε χειροτονηθεὶς Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανάσιος τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, εἶχε γράψει ἕνα ἐνδιαφέρον ἄρθρο στὴν «Φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας» (ἀρ.φ. 779/Δεκέμβριος 1980, σελ. 5-7) μὲ τίτλο: «Πρὸς Ἐκκλησιολογοῦντας», προκειμένου νὰ ἀπαντήσει στὶς πρόχειρες κατηγορίες τῶν Νεοημερολογιτῶν ἐναντίον ἡμῶν τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων, ὅτι εἴμαστε δῆθεν ἀντικανονικοὶ λόγῳ τοῦ «ὑπερορίου» τῆς χειροτονίας μας.

Εἰσήγηση Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγορίου

στὴν Ε´ Πανελλήνια Σύναξη Κληρικῶν

 

Τά κριτήρια τῆς ἁγιότητος στήν Ὀρθόδοξη Παράδοση εἶναι θέμα εὐαίσθητο ἀλλά καί καθοριστικό. Εὐαίσθητο, διότι τά κριτήρια αὐτά εἶναι θεολογικά καί ὄχι ἠθικολογικά καί οὑμανιστικά. Αὐτό σημαίνει ὅτι νοθεύονται μέ τρόπο πού πολλές φορές δέν εἶναι ὁρατός. Εἶναι θέμα καθοριστικό, διότι ἡ γνώση καί ἡ βαθύτερη ἐπίγνωση τῶν κριτηρίων τῆς ἁγιότητος χαρακτηρίζει ἀφ’ ἑνός τόν σύγχρονο ἄνθρωπο, ἐάν δηλαδή αὐτός εἶναι ἐνταγμένος στήν Ὀρθόδοξη Παράδοση καί ἀφ’ἐτέρου αὐτήν τήν ἴδια τήν Ἐκκλησία, ἐάν εἶναι ἀληθινή ἤ ὄχι.

 1. Ὁ Ἀπόστολος Παύλος γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς Εκκλησίας
 2. Ὁμολογία Πίστεως Γνησίου Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ
 3. Μήνυµα Ἐγρηγόρσεως
 4. The Confession of Faith of the Genuine Orthodox Christian
 5. Ἡ «Ὁμολογία Πίστεως Γνησίου Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ»
 6. Ἐπέτειος Εὐγνωμοσύνης καὶ Δημιουργικότητος Μάρτιος 2014 - Μάρτιος 2015
 7. Ἡ Τελικὴ Εὐθεῖα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Μαρτυρία Συγχρόνου Ὁμολογητοῦ Ἁγίου
 8. Τὰ Αἰώνια Ὅρια τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἡ «νέα ἐκκλησιολογία» τῶν Οἰκουμενιστῶν
 9. Ρωσικὴ Μετάφρασις Ἐκκλησιολογικοῦ Κειμένου
 10. Ἰταλικὴ Μετάφρασις Ἐκκλησιολογικοῦ Κειμένου
 11. Ἐκκλησιοκτόνος ἡ Αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
 12. Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ ἡ Αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
 13. Ρουμανικὴ Μετάφρασις Ἐκκλησιολογικοῦ Κειμένου
 14. Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔναντι τῆς Αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, Θέματα Δογματικὰ καὶ Κανονικὰ
 15. Ὁ Ἱερεύς, ὁ κατ’ ἐξοχὴν φύλαξ τῆς κανονικῆς εὐταξίας ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ
 16. Εγκύκλιος 1945
 17. Ἐγκύκλιος 1935
 18. Διάγγελμα 1935
 19. Εγκύκλιος 2002
 20. Ἡ ἀποκήρυξις τοῦ 1935