Ἀντιαιρετικά

Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου


        Πληροφορούμεθα ὅτι εἰς τάς ἡμέρας μας ἀναβιώνει ἡ αἵρεσις τῆς Ὀνοματολατρείας, μεταξύ κυρίως τῶν Σλαύων Ὀρθοδόξων, τινές τῶν ὁποίων εὑρίσκουν καταφύγιον εἰς παρασυναγωγὰς καθηρημένων ἢ ἀχειροτονήτων καλουμένων καί αὐτῶν δῆθεν ὡς Γ.Ο.Χ., μή ὄντες πράγματι. Οἱ παρασυνάγωγοι οὗτοι ὑπνοῦνται μακαρίως μή ἀντιλαμβανόμενοι τόν κίνδυνον ἐκ τῆς ὑποθάλψεως τῆς τοιαύτης αἱρέσεως καί προσθέτουν ἔτι περισσότερον κρῖμα εἰς ἑαυτούς, ὡσάν νά μή ἔφθανε εἰς αὐτούς ἡ ἐπισυσσωρευμένη ἐπ' αὐτῶν ὀργή τοῦ Θεοῦ διά τά σχίσματα τά ὁποῖα προεκάλεσαν καί τήν ἀπώλειαν τόσων ψυχῶν. Ὅθεν κρίνομεν σκόπιμον νά ἀναφέρωμεν ὀλίγα τινά διά τήν κατεγνωσμένην ταύτην αἵρεσιν.

"του Δημητρίου Χατζηνικολάου, ’Αν. Καθηγητου του Παν/μίου ’Ιωαννίνων"

Καλοπροαίρετοι καί αξιόπιστοι άνθρωποι πού εγνώρισαν τόν π. ’Επιφάνιον Θεοδωρόπουλον λέγουν ότι επρόκειτο περί εναρέτου κληρικου. ’Έγραψε μάλιστα καί έν θαυμάσιον βιβλίον κατά της επαράτου Μασωνίας, τό οποιον αποτελει σημαντικήν προσφοράν εις τόν αντιαιρετικόν αγωνα της ’Εκκλησίας. Δυστυχως, όμως, φαίνεται πώς ζωμεν εις καιρούς διά τούς οποίους προεφήτευσεν ο Κύριος ότι θά πλανηθουν ακόμη καί εκλεκτοί (Ματ. 24:24). Τραγικόν παράδειγμα αυτης της προφητείας αποτελει ο π. ’Επιφάνιος, ο οποιος εκήρυξεν αίρεσιν!

Γιατί ἀκολουθοῦμε τό παλαιό ὀρθόδοξο ἑορτολόγιο;

α. Διότι βάσει αὐτοῦ ἡ Α’ Ἁγία Οἰκουμενική Σύνοδος θέσπισε τόν Πασχάλιο Κανόνα καί ὅρισε νά κυμαίνεται ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου Πάσχα ἀπό 22 Μαρτίου ἕως 25 Ἀπριλίου ἐνῶ μέ τό νέο (παπικό) κυμαίνεται μέχρι 8 Μαΐου.

Tοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου        Στίς 22-10/4-11-2010 ὁ κ. Ἀριστείδης Πανώτης ἀνήρτησε στὴν ἰστοσελίδα ἐκκλησιαστικῆς εἰδησειογραφίας amen.gr ἕνα ἄρθρο συκοφαντικό καί ὑβριστικό γιά τήν Ἐκκλησία τῶν Γ.Ο.Χ. μέ τῖτλο «Κατάντημα μιᾶς κάλπικης διαδοχῆς». Βλασφημεῖ κατά τῆς ἀποστολικῆς διαδοχῆς τῶν κληρικῶν μας καί διαδίδει συκοφαντίες κατά τοῦ μακαριστοῦ ἡγέτου μας Μητροπολίτου πρ. Φλωρίνης κυροῦ Χρυσοστόμου, ἐνῷ παραπέμπει τούς ἀναγνῶστες του στὴν «Θρησκευτική καί Ἠθική Ἐγκυκλοπαίδεια»  ὅπου ἔχει γράψει σχετικό με τήν Ἐκκλησία τῶν Γ.Ο.Χ. ἄρθρο (τομ. Α΄ στῆλες 817-827).

 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
ΣΑΧΤΟΥΡΗ ΚΑΙ ΝΕΩΣΟΙΚΩΝ 63
185 37  ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ – ΤΗΛ  210 45 29 640

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
της 17ης Φεβρουαρΐου 2009

 

      Σέ πρόσφατη ἀνακοίνωση τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς νεοημερο­λογη­τικῆς Ἱερά Μητροπόλεως Πειραιῶς, τό ὁποῖο ὑπογράφει μάλιστα ὁ ἴδιος ὁ Μητροπολίτης, ἐντελῶς ἀπρόκλητα ἐπιτίθεται κατά τῶν Γνησίων Ὀρθο­δό­ξων Χριστιανῶν. Ἀκόμη καί ὁ τῖτλος τοῦ ἐγγράφου: «Ἀνακοινωθέν» παρα­πέμπει σέ πολεμικά ἀνακοινωθέντα παλαιοτέρων ἐποχῶν. Δέν κατα­νοοῦμε, ὅμως, πρός τί ἡ ἀπώλεια τῆς ψυχραιμίας τοῦ Σεβα­σμιω­τάτου; Στήν ἀρχή προσπαθεῖ νά δικαιολογήσει τό ξέσπασμά του ἀναφέ­ροντας ὅτι στόν Πειραιά καί τίς γύρω περιοχές «διαστηριοποιοῦνται ὅμιλοι αὐτοποροσδιοριζόμενοι ὡς Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τούς δικούς τους Ναούς καί τόν δικό τους κλῆρο καί δροῦν μέ τό ἴδιο τυπικό καί τίς ἴδιες τελετουργίες μέ τήν Ἀδιαίρετον Ὀρθόδοξον Καθολι­κήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος (sic). Εἴμεθα ἑπομένως ὑποχρεωμένοι νά ἀνα­κοινώσωμεν δι’ αὐτούς τά κάτωθι». Λυπούμεθα, ἀλλά δὲν μπορούμε να κατανοήσουμε τήν λογικήν του Σεβασμιωτάτου. Τί ἀπό αὐτά τά ὁποῖα ἀναφέρει τον ἐρέθισε τόσο ὥστε νὰ διασαλπίσει ἐπίθεση ἐναντίον μας.