Ἀντιαιρετικά

ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
ΣΑΧΤΟΥΡΗ ΚΑΙ ΝΕΩΣΟΙΚΩΝ 63
185 37  ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ – ΤΗΛ  210 45 29 640

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
της 17ης Φεβρουαρΐου 2009

 

      Σέ πρόσφατη ἀνακοίνωση τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς νεοημερο­λογη­τικῆς Ἱερά Μητροπόλεως Πειραιῶς, τό ὁποῖο ὑπογράφει μάλιστα ὁ ἴδιος ὁ Μητροπολίτης, ἐντελῶς ἀπρόκλητα ἐπιτίθεται κατά τῶν Γνησίων Ὀρθο­δό­ξων Χριστιανῶν. Ἀκόμη καί ὁ τῖτλος τοῦ ἐγγράφου: «Ἀνακοινωθέν» παρα­πέμπει σέ πολεμικά ἀνακοινωθέντα παλαιοτέρων ἐποχῶν. Δέν κατα­νοοῦμε, ὅμως, πρός τί ἡ ἀπώλεια τῆς ψυχραιμίας τοῦ Σεβα­σμιω­τάτου; Στήν ἀρχή προσπαθεῖ νά δικαιολογήσει τό ξέσπασμά του ἀναφέ­ροντας ὅτι στόν Πειραιά καί τίς γύρω περιοχές «διαστηριοποιοῦνται ὅμιλοι αὐτοποροσδιοριζόμενοι ὡς Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τούς δικούς τους Ναούς καί τόν δικό τους κλῆρο καί δροῦν μέ τό ἴδιο τυπικό καί τίς ἴδιες τελετουργίες μέ τήν Ἀδιαίρετον Ὀρθόδοξον Καθολι­κήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος (sic). Εἴμεθα ἑπομένως ὑποχρεωμένοι νά ἀνα­κοινώσωμεν δι’ αὐτούς τά κάτωθι». Λυπούμεθα, ἀλλά δὲν μπορούμε να κατανοήσουμε τήν λογικήν του Σεβασμιωτάτου. Τί ἀπό αὐτά τά ὁποῖα ἀναφέρει τον ἐρέθισε τόσο ὥστε νὰ διασαλπίσει ἐπίθεση ἐναντίον μας.