Ἀνακοινώσεις

Cirkev pravých pravoslávnych kresťanov Grécka

Posvätná Synoda
Kannigos 32
106 82 Atény
Grécko


Encyklika na Paschu 2019

„Príďte, prijmite Svetlo od nehasnúceho Svetla a oslávte Vzkrieseného Christa!“


Milovaní Otcovia a Bratia, deti vo Vzkriesenom Hospodinovi,

v jasne žiariacom najväčšom Sviatku Sviatkov a Oslave Osláv, Víťaz nad smrťou Hospodin náš Isus Christos daruje nám nehasnúce Svetlo Vzkriesenia a Života. V Svojej Svätej Cirkvi nás On radostne povzbudzuje, vyzývajúc nebáť sa, nezostávať v chladnej tme vášní a hriechu, ale zažať naše sviece od viditeľného Svetla, prúdiaceho z Jeho Svätého Hrobu.

Encyklika ke svátku Kristova Vzkříšení 2019

„Pojďte, přijměte Světlo ze Světla nehasnoucího,
a oslavujte Krista, který vstal z mrtvých!"

Milovaní otcové a bratři, děti vzkříšeného Pána!

zářivém a největším svátku všech svátků, v této slavnosti nad všechny slavnosti dává nám Vítěz nad smrtí, náš Pán Ježíš Kristus, nehasnoucí Světlo Vzkříšení a života. Ve Své svaté Církvi nás radostně povzbuzuje a vyzývá, abychom se již nebáli a nezůstávali ve studené temnotě vášní a hříchu, ale abychom zažehli svíce svých srdcí od viditelného Světla, které proudí z Jeho svatého hrobu. A co je nejdůležitější – zve nás, abychom nechali osvítit své duše v průběhu toho, jak se budeme celým srdcem účastnit Jeho slavnostního Zmrtvýchvstání. Tak umožníme Světlu Vzkříšení, které naplňuje všechno „nebeské, pozemské i podzemní“, aby nás osvítilo zevnitř:

Nr Prot. 2822

Do odczytania w cerkwiach

 

 

LIST PASCHALNY 2019
„Przyjdźcie, przyjmijcie Światłość od niegasnącej Światłości i wychwalajcie Chrystusa Zmartwychwstałego!”

 

Umiłowani Ojcowie i Bracia, dzieci w Zmartwychwstałym Panu!

W jaśniejącym blasku największego Święta Świąt i Uroczystości nad Uroczystościami, Zwycięzca śmierci Pan nasz, Jezus Chrystus obdarza nas niegasnącym Światłem Zmartwychwstania i Życia. W Swej Świętej Cerkwi, z radością zachęca nas i wzywa, abyśmy nie tracili serca, abyśmy nie pozostawali w chłodnych mrokach namiętności i grzechu lecz raczej by odpalić naszą świecę od namacalnej Światłości emanującej z Jego najświętszego grobu, i co najważniejsze, przyjąć rozświetlenie naszych dusz przez serdeczne uczestnictwo w Jego triumfalnym Zmartwychwstaniu.

Chiesa dei Veri Cristiani Ortodossi di Grecia

Il Santo Sinodo

Prot. 2822

Da leggere in Chiesa

MESSAGGIO DI PASQUA 2019

«Venite, prendete la Luce dalla Luce che non tramonta e glorificate il Cristo Risorto dai morti»

(Mattutino di Pasqua)

Cari Padri e Fratelli, figli nel Signore risorto,

in questa sublime Festa delle Feste e Solennità delle Solennità tutta inondata di Luce, il vincitore della morte, nostro Signore Gesù Cristo, ci concede la Luce senza tramonto della Resurrezione e della Vita. Ci invita gioiosamente, nella santa Chiesa, a non scoraggiarci, a non restare nelle gelide tenebre delle passioni e del peccato, ma ad accendere i nostri ceri alla Luce tangibile che scaturisce dal Suo Santissimo Sepolcro e soprattutto a ricevere nelle nostre anime l'illuminazione, partecipando con tutto il cuore alla Sua trionfante Resurrezione.

EGLISE DES VRAIS CHRETIENS ORTHODOXES DE GRECE

Saint Synode

A lire à l’Eglise

N° de Protoc. 2822

A Athènes, 29-03/11-04-2019

 

MESSAGE DE PAQUES 2019

«Venez, recevez la Lumière de la Lumière éternelle,
et glorifiez le Christ Ressuscité des morts»!

Chers Pères et Frères, enfants dans le Seigneur Ressuscité,

En cette sublime Fête des Fêtes et Solennité des Solennités toute inondée de Lumière, le Vainqueur de la mort, notre Seigneur Jésus Christ, nous accorde la Lumière sans déclin de la Résurrection et de la Vie. Il nous invite joyeusement, dans Sa sainte Eglise, à ne pas défaillir , à ne pas rester dans les ténèbres glacées des passions et du péché, mais à allumer nos cierges à la Lumière tangible qui jaillit de Son Très Saint Sépulchre et surtout à recevoir dans nos âmes l’illumination, en participant de tout cœur à Sa Résurrection triomphante. Il nous invite, en d’autres mots , à laisser l’effusion de Lumière qui a rempli toute la création, le ciel, la terre et les enfers, nous illuminer nous aussi intérieurement, avec la Lumière de la Résurrection:

ЦЕРКОВЬ ИСТИНЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН ГРЕЦИИ

СВЯЩЕННЫЙ СИНОД

Для чтения в Церкви на Праздник Святой Пасхи

№ Прот. 2822

Афины 29-03/11-04-2019

ПОСЛАНИЕ НА ПАСХУ 2019

«Приидите, приимите Свет от невечернего Света,
и прославьте Христа, Воскресшего из мертвых»!

Возлюбленные Отцы и Братья, чада о Воскресшем Господе,

В ярко сияющем величайшем Празднике Праздников и Торжестве Торжеств, Победитель смерти Господь наш Иисус Христос дарует нам невечерний Свет Воскресения и Жизни. В Своей Святой Церкви, Он радостно поощряет нас, призывая не бояться, не оставаться в холодной тьме страстей и греха, а зажечь наши свечи от чувственного Света, вытекающего из Его Всесвятого Гроба. И главное, Он приглашает нас просветиться душой, всем сердцем участвуя в Его торжественном Восстании, то есть, разрешить Свету Воскресения, все наполняющему, «небесная, земная и преисподняя», внутренно озарить нас:

Church of the Genuine Orthodox Christians of Greece

The Holy Synod


To be read in Church

Protocol no. 2822

Paschal Message for 2019

“Come, receive ye light from the unwaning Light, and glorify Christ, Who is arisen from the dead.”

 

Beloved Fathers and Brethren, children in the Risen Lord:

On this radiant and glorious Feast of Feasts and Festival of Festivals, the Van- quisher of death, our Lord Jesus Christ, grants us the unwaning light of the Resurrec- tion and Life. He joyously calls upon us, in His Holy Church, not to lose heart, not to remain in the frigid darkness of the passions and of sin, but rather to light our candles from the tangible light that emanates from His All-Holy Sepulcher; and, first and foremost, to receive illumination in our souls by heartfelt participation in His trium- phant Resurrection. He invites us, in other words, to allow the effusion of light that has filled all things in Heaven, on earth, and beneath the earth to illumine us also, internally, with the Light of the Resurrection:

Ἀριθμός Πρωτ. 2822

Ἐν Ἀθήναις, 29-03/11-04-2019

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΜΗΝΥΜΑ 2019


«Δεῦτε λάβετε Φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου Φωτός, καὶ δοξάσατε Χριστόν, τὸν Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν»!

 

Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, τέκνα ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι·

ΣΤΗΝ φωτόλουστη καὶ μέγιστη Ἑορτὴ τῶν Ἑορτῶν καὶ Πανήγυρη τῶν Πανηγύρεων, ὁ Νικητὴς τοῦ θανάτου Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς μᾶς χαρίζει Φῶς ἀνέσπερο Ἀναστάσεως καὶ Ζωῆς. Μᾶς προσκαλεῖ χαρμόσυνα, μέσα στὴν ἁγία Ἐκκλησία Του, νὰ μὴ δειλιάζουμε· νὰ μὴ μείνουμε στὸ ψυχρὸ σκοτάδι τῶν παθῶν καὶ τῆς ἁμαρτίας, ἀλλὰ νὰ ἀνάψουμε τὶς λαμπάδες μας μὲ τὸ αἰσθητὸ Φῶς, ποὺ ἐκπηγάζει ἀπὸ τὸν Πανάγιο Τάφο Του· καὶ κυρίως νὰ ἐλλαμφθοῦμε στὶς ψυχές μας μὲ συμμετοχὴ καρδιακὴ στὴν θριαμβευτικὴ Ἔγερσή Του· δηλαδή, νὰ ἐπιτρέψουμε νὰ καταυγάσει ἐσωτερικὰ καὶ μᾶς ἡ φωτοπλημμύρα, ἡ ὁποία γέμισε τὰ πάντα, οὐράνια, ἐπίγεια καὶ καταχθόνια, μὲ τὸ Φῶς τῆς Ἀναστάσεως:

 1. Ἀνακοίνωσις περὶ τῆς τελετῆς τοῦ Ἁγίου Μύρου
 2. Ἐγκύκλιος διὰ τὸν Καθαγιασμὸν τοὺ Ἁγίου Μύρου
 3. Περὶ τοῦ ἐπιβληθέντος προσφάτως ἐπιτιμίου
 4. Ἀνακοίνωσις περὶ τῶν άντιδρώντων στὴν νομικὴ ὀργάνωση τῆς Ἐκκλησίας μας
 5. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 6ης / 19ης Μαρτίου 2019
 6. Λαμπαδάριος γιὰ τὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Ἀθηνῶν
 7. Περίληψις Δικαστικῆς Ἀποφάσεως
 8. Ἀνακοίνωσις διὰ τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας
 9. ΠΕΘ: Διαμαρτυρία γιὰ τὴν ἐπανεκτύπωση ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας τῶν ἀκυρωμένων ἀπὸ τὸ ΣτΕ σχολικῶν βιβλίων τῶν Θρησκευτικῶν
 10. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 8ης / 21ης Φεβρουαρίου 2019
 11. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 9ης / 22ας Ἰανουαρίου 2019
 12. Ἀνακοίνωσις Θεοφανείων
 13. Πολωνικὴ μετάφρασις Μηνύματος Χριστουγέννων 2018
 14. Τσεχικὴ μετάφρασις Μηνύματος Χριστουγέννων 2018
 15. «Ἀρχεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος» τ. 8
 16. Γαλλικὴ μετάφρασις Μηνύματος Χριστουγέννων 2018
 17. Ρωσικὴ μετάφρασις Μηνύματος Χριστουγέννων 2018
 18. Ἀγγλικὴ μετάφρασις Μηνύματος Χριστουγέννων 2018
 19. Μήνυμα Χριστουγέννων 2018
 20. Περὶ τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν