Ἀνακοινώσεις

Ἀριθμός Πρωτ. 2817

Ἐν Ἀθήναις, 08/21-03-2019

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ καὶ περιπόθητα,

Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας, τὴν προσεχῆ Μεγάλην Πέμπτην θὰ προβῇ εἰς καθαγιασμὸν ἁγίου μύρου. Τοῦτο τὸ γεγονὸς εἶναι ἱστορικὸν καὶ ἔχει μεγίστην σημασίαν, καθότι ὑφ’ ὁλοκλήρου τῆς Ἱεραρχίας θὰ καθαγιασθῇ Ἅγιον Μῦρον.

Τὸ Πρωτοβάθμιον διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικὸν Δικαστήριον τῆς Ἐκκλησίας μας ἐπέβαλε προσφάτως τὸ ἐπιτίμιον τῆς καθαιρέσεως σὲ ἕνα πρώην Πρεσβύτερον τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, ὡς καὶ τὸ τῆς ἀκοινωνησίας (ἀφορισμοῦ) εἰς τοὺς συνεργήσαντας μετ᾿ αὐτοῦ εἰς τὴν συγκρότησιν Παρασυναγωγῆς. Τοῦτο δὲν ἐγένετο ἄνευ λύπης καὶ ὀδύνης, πλὴν κατέστη ἐπιβεβλημένον ἕνεκα τῆς ἐμμονῆς τῶν καταδικασθέντων εἰς τὴν ἑκούσιον καὶ πείσμονα ἀποκοπήν των ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ. καὶ τὴν ἐκ μέρους των συγκρότησιν ἰδίας («διακεκριμένης» κατὰ δήλωσίν των) «γνωστῆς θρησκείας», κατὰ τὸ ἄρθρον 13 τοῦ Συντάγματος.

Ἀριθμὸς Πρωτ. 2818

Ἐν Ἀθήναις, 09/22-03-2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ


Παντὶ τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
ἀρχέκακος ἐχθρὸς τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας οὐδέποτε παύει νὰ ἐγείρει πειρασμοὺς καὶ προσκόμματα στοὺς πιστούς. Ἐσχάτως, ἐπλάνησε ὀλίγους πρώην ἀδελφούς μας, οἱ ὁποῖοι ἀπεκόπησαν οἰκειοθελῶς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῶν ΓΟΧ γιὰ νὰ συστήσουν μία δική τους «διακεκριμένη γνωστή θρησκεία», ἀκολουθῶντας τὶς ὁδηγίες νεοημερολογίτου τινὸς Καθηγητοῦ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου, λεγομένου Κυριάκου Κυριαζόπουλου.

Τὴν Τρίτην, 6ην / 19ην τοῦ μηνὸς Μαρτίου τοῦ ἔτους 2019, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ὀγδόην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία, συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

IΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ Γ.Ο.Χ. ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος «Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος» ἐπιθυμεῖ νὰ προσλάβει, κατόπιν σχετικῆς ἀκροάσεως, Λαμπαδάριο γιὰ τὸν Ἱ. Ναὸ Ἁγ. Ἀθανασίου.

Ἀριθμός Πρωτ. 2808

Ἐν Ἀθήναις, 20-02/05-03-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς ἅπαντα τὸν Kλῆρον καὶ τὸν Λαὸν τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἐκκλησίας
ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.

Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς γνησίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,
Ἔθος κατέστη πλέον ἡ Ἐκκλησία μας νὰ ἑορτάζῃ λαμπρῶς τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας. Τοιουτοτρόπως, τιμῶμεν ἅπαντας τοὺς ἀγωνιστὰς τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν Πίστεως καὶ διατρανώνομεν τὴν προσήλωσιν ἡμῶν εἰς τὰς Πατρώας Παραδόσεις διὰ τῶν κάτωθι Συνοδικῶν Ἐκδηλώσεων:

 1. ΠΕΘ: Διαμαρτυρία γιὰ τὴν ἐπανεκτύπωση ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας τῶν ἀκυρωμένων ἀπὸ τὸ ΣτΕ σχολικῶν βιβλίων τῶν Θρησκευτικῶν
 2. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 8ης / 21ης Φεβρουαρίου 2019
 3. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 9ης / 22ας Ἰανουαρίου 2019
 4. Ἀνακοίνωσις Θεοφανείων
 5. Πολωνικὴ μετάφρασις Μηνύματος Χριστουγέννων 2018
 6. Τσεχικὴ μετάφρασις Μηνύματος Χριστουγέννων 2018
 7. «Ἀρχεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος» τ. 8
 8. Γαλλικὴ μετάφρασις Μηνύματος Χριστουγέννων 2018
 9. Ρωσικὴ μετάφρασις Μηνύματος Χριστουγέννων 2018
 10. Ἀγγλικὴ μετάφρασις Μηνύματος Χριστουγέννων 2018
 11. Μήνυμα Χριστουγέννων 2018
 12. Περὶ τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν
 13. Ἐκδόσεις Ἱερᾶς Συνόδου
 14. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 7ης / 20ῆς Δεκεμβρίου 2018
 15. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 22ας - Νοεμβρίου/ 5ης Δεκεμβρίου 2018
 16. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 17ης / 30ης Νοεμβρίου 2018
 17. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 5ης / 18ης Ὀκτωβρίου 2018
 18. Περὶ συλλειτούργου μετὰ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου Βουλγαρίας
 19. Ἔναρξις μαθημάτων Σχολῆς Κατηχητῶν
 20. Συνοδικὴ Ἀνακοίνωσις διὰ τὸ Οὐκρανικὸν Ζήτημα