Ἀνακοινώσεις

«Ἡ κτίσις εὐφραινέσθω ἅπασα· ὁ γὰρ Κτίστης ἰδοὺ γεννᾶται ἐν Βηθλεὲμ νήπιος ὁρώμενος ὁ πρὸ αἰώνων σαρκί»

(Προεόρτιος Κανών, κγ΄ Δεκ., ὠδὴ δ΄)

 

γαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί· τέκνα ἐν Κυρίῳ τεχθέντι·

Ο ΚΥΡΙΟΣ Ἰησοῦς Χριστός μας γεννήθηκε καὶ ἡ χαρὰ ἔλαμψε στὸν κόσμον ὅλον! Ὁ Θεὸς Λόγος κατῆλθε ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἔγινε Ἄνθρωπος στὴν γῆ, γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ ἕνωση καὶ κοινωνία «Θεοῦ πρὸς ἀνθρώπους»! Διότι ὅσον Αὐτὸς ἔμενε στὴν περιωπὴ τῆς μεγαλωσύνης Του «ἐν τοῖς οὐρανοῖς» καὶ ἐμεῖς στὴν ταπεινότητα τῆς πτώσεώς μας, «ἄμικτος ἡ ἀγαθότης καὶ τὸ φιλάνθρωπον ἀκοινώνητον καὶ χάσμα ἐν μέσῳ μέγα καὶ ἀδιάβατον», κατὰ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο Θεολόγο (Λόγος ΜΑ΄, § ΙΒ΄). Ὅμως, ἡ Ἀγαθότης Του ἀποκαλύφθηκε καὶ ἡ Φιλανθρωπία Του νίκησε.

Τὴν Τρίτην, 2/15-12-2020, συνῆλθεν εἰς τετάρτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ὀκτὼ Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος καὶ ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ, μέσῳ τηλεδιασκέψεως, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

Τὴν Τρίτη, 25-11/8-12-2020, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος ἔλαβε ἐξιτήριο ἀπὸ τὸ Τζάνειο Νοσοκομεῖο Πειραιῶς, ὅπου νοσηλευόταν ἐπὶ δεκαήμερον περίπου στὴν Μονάδα Covid 19.

Λόγῳ ἠπίων συμπτωμάτων πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν, τὰ ὁποῖα παρουσίασε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, εἰσήχθη κατόπιν προτροπῆς τῶν θεραπόντων ἰατρῶν του τὴν Τρίτη, 18-11/1-12-2020, στὸ τμῆμα «covid» τοῦ Τζάνειου Νοσοκομείου στὸν Πειραιᾶ, ὅπου καὶ ἀνταποκρίνεται θετικὰ στὴν θεραπεία ποὺ ὑποβάλλεται.

 Ἡ Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ἐκπροσωπουμένη καὶ ἐκφραζομένη διὰ τῆς Ἱεραρχίας αὐτῆς, οὐδόλως πολιτικολογεῖ. Διὰ τοῦτο οὐδέποτε ἐξέφρασεν, οὔτε συμπολιτευόμενον, οὔτε ἀντιπολιτευόμενον λόγον ἔναντι οὐδεμιᾶς Κυβερνήσεως. Τοῦτο ὅμως δὲν σημαίνει ὅτι ἀρνεῖται τὸ δικαίωμα αὐτῆς εἰς καλόπιστον κριτικὴν συγκεκριμένων ἀποφάσεων, μάλιστα δὲ ὅταν αὗται ἅπτωνται ζητημάτων ἀφορώντων τὴν Ἐκκλησίαν. Ὡς ἐκ τούτου αἰσθανόμεθα τὴν ἀνάγκην νὰ δηλώσωμεν πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν τὰ κάτωθι:

νακοινώνεται, ὅτι κατόπιν καὶ τῆς ἐπιτυχοῦς ἐπεμβάσεως στὸ ἀριστερὸ μηριαῖο ὀστοῦν, στὴν ὁποίαν ὑπεβλήθη στὸ Γενικὸ Νοσοκομεῖο Λαμίας ὁ τραυματισθεὶς πρὸ μηνὸς σὲ αὐτοκινητικὸ ἀτύχημα Σεβ. Δημητριάδος κ. Φώτιος, ἔχει ἤδη λάβει ἐξιτήριο ἀπὸ τὸ Νοσοκομεῖο πρὸ ἑβδομάδος καὶ ἀποθεραπεύεται φιλοξενούμενος σὲ οἰκία τινά στὴν πόλη τῆς Λαμίας, προκειμένου νὰ ἔχει τὴν δέουσα ἰατρικὴ παρακολούθηση καὶ ἐπίσης νὰ ὑποβάλλεται στὶς ἀναγκαῖες φυσιοθεραπεῖες σχετικὰ μὲ τὴν κατάσταση τοῦ ποδιοῦ του.

Τό Σάββατο, 8/21-11-2020, ἡμέρα ἀφιερωμένη στήν Σύναξη τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, πανηγύρισε ἡ Ἱερά Μονή Ταξιαρχῶν στά Ἀθίκια Κορινθίας. Τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς παραμονῆς καί τῆς κυριωνύμου ἡμέρας προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος.

 1. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
 2. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 9ης / 22ας Ὀκτωβρίου 2020
 3. Δελτίο Τύπου γιά τήν ἐπίσκεψη Ἀρχιερέων στόν τραυματισθέντα Σεβ. Δημητριάδος κ. Φώτιο
 4. Ἀνακοίνωσις περί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου
 5. Ἀνακοίνωσις Ἐπετειακῆς Θ. Λειτουργίας
 6. ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ περὶ τῆς παρούσης καταστάσεως ἐκ τῆς ἐπιδημίας τοῦ λεγομένου κορωνοϊοῦ καὶ τῶν μέτρων, τὰ ὁποῖα λαμβάνονται
 7. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 2ας / 15ης Σεπτεμβρίου 2020
 8. Ἐξ ἀφορμῆς τῆς προσφάτου ἀποφάσεως τῆς Τουρκίας διὰ τὴν ἐκ νέου μετατροπὴν τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας εἰς μωαμεθανικὸν Τέμενος.
 9. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 3ης / 16ης Ἰουλίου 2020
 10. Ἀνακοίνωσις ἑορτασμοῦ Ἀποστόλου Παύλου
 11. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 3ης / 16ης Ἰουνίου 2020
 12. Ἀπάντηση σὲ συκοφαντικό, ψευδὲς καὶ παράλογο ἀρθρογράφημα
 13. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 9ης / 22ης Μαΐου 2020
 14. Ἐπείγουσα Ἀνακοίνωσις
 15. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 16ης / 29ης  Ἀπριλίου 2020
 16. Πρὸς τὸν κ. Πρωθυπουργὸν
 17. ΕΚΚΛΗΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
 18. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 9ης / 22ας Ἀπριλίου 2020
 19. Ἀναστάσιμο Μήνυμα 2020
 20. Ἐγκύκλιος ὑπ᾽ ἀριθμ. 3024