Ἀνακοινώσεις

Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. π. Νικηφόρου Νάσσου.

Τὸ βιβλίο αὐτὸ ἀναφέρεται στὸ πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ ἀπετέλεσε τὴν Διπλωματικὴ Ἐργασία τοῦ π. Νικηφόρου. Πρόκειται γιὰ ἕνα δογματικὸ ἔργο ποὺ παρουσιάζει τὴν Ὀρθόδοξη περὶ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτοκου Διδασκαλία, σὲ ἀντιπαραβολὴ μὲ τὶς δυτικὲς θεωρίες. Ἔχει πολλὲς πατερικὲς μαρτυρίες καὶ θέσεις περὶ τῆς Θεοτόκου καὶ στὸ τέλος παράρτημα μὲ λόγους Ἁγίων Πατέρων περὶ Αὐτῆς. Χρήσιμο γιὰ τὸν καταρτισμό μας γύρω ἀπὸ τὸ πρόσωπο καὶ τὴν Θεολογία περὶ τὴν Θεοτόκο. Κατωτέρω παρατίθενται τὰ περιεχόμενα τοῦ βιβλίου. Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νὰ τὸ προμηθευθεῖ ἄς ἀπευθύνεται στὸν πονήσαντα στὸ τηλ. 6948121650

 

κτυπώθηκε καὶ κυκλοφόρησε ὁ Α’ Τόμος τοῦ Βιβλίου τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος μὲ τίτλο: Ἐπίσκοπος Μαγνησίας Χρυσόστομος Νασλίμης (1910-1973) - Ἀκατάβλητος Ἀγωνιστὴς Πίστεως καὶ Ὑπομονῆς. Εἶναι 500 σελίδων, σχήματος 15 x 23 ἑκ.. Πρόκειται γιὰ ἰδιαίτερα προσεγμένο ἔργο, ποὺ κοσμεῖται μὲ πολλὲς ἱστορικὲς φωτογραφίες.

Τὴν Τρίτην, 03/16-07-2019, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς δεκάτην τετάρτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

Τὴν Τρίτην, 05/18-06-2019, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς δεκάτην τρίτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 

 

Λόγῳ δοκιμασίας τῆς ὑγείας τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου, ὑπευθύνου τῆς Ἐπαρχίας τῶν ἐν Αὐστραλίᾳ «Ἐλευθέρων Σέρβων», ἐξ αἰτίας τῆς ὁποίας δὲν ἐστάθη δυνατὸν νὰ μεταβῇ εἰς Αὐστραλίαν πρὸς ἐπιτέλεσιν χειροτονίας Ἐπισκόπου, ὡς εἶχεν ἀποφασισθῆ προσφάτως, καὶ ἀποβλέπων εἰς τὴν ἀπρόσκοπτον διοικητικὴν αὐτῶν φροντίδα, οὗτος προέκρινεν ὡς καλυτέραν λύσιν τὴν ἔκδοσιν κανονικοῦ Ἀπολυτηρίου εἰς τοὺς Ἐλευθέρους Σέρβους Κληρικοὺς καὶ τὴν μεταβίβασιν τῆς διοικήσεως τῆς Ἐλευθέρας Σερβικῆς Ἐπαρχίας -τῇ ἀδείᾳ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου- εἰς τὴν Ἀδελφὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς ὑπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτην κ. Ἀγαθάγγελον, ἡ ὁποία πλέον θὰ μεριμνᾶ ὡς πρὸς τὴν διοίκησιν αὐτῆς.

Τὴν Δευτέραν, 07/20-05-2019, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς δεκάτην Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

Τὴν Τετάρτην τῆς Διακαινησίμου, 18-04/01-05-2019, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ἐνάτην Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου.

Τὴν Τετάρτην τῆς Διακαινησίμου, 18-04/01-05-2019, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ἐνάτην τακτικὴν Συνεδρίαν τῆς τρεχούσης Συνοδικῆς Περιόδου ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου. Κατ’ αυτὴν ἐγἐνετο ἡ Ἐκλογὴ Βοηθοῦ Ἐπισκόπου ὑπὸ τὸν τίτλον τοῦ Βρισβάνης, διὰ τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Αὐστραλίας.

 1. Συνοδικὸν Μνημόσυνον Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀκακίου
 2. Πρόσκλησις Ἱερατικῆς Συνάξεως
 3. Ἐκλογὴ Ἐπισκόπου Πελαγονίας
 4. Σλοβακικὴ μετάφρασις Ἀναστασίμου Μηνύματος 2019
 5. Τσεχικὴ μετάφρασις Ἀναστασίμου Μηνύματος 2019
 6. Πολωνικὴ μετάφρασις Ἀναστασίμου Μηνύματος 2019
 7. Ἰταλικὴ μετάφρασις Ἀναστασίμου Μηνύματος 2019
 8. Γαλλικὴ μετάφρασις Ἀναστασίμου Μηνύματος 2019
 9. Ρωσικὴ μετάφρασις Ἀναστασίμου Μηνύματος 2019
 10. Ἀγγλικὴ μετάφρασις Ἀναστασίμου Μηνύματος 2019
 11. Πασχαλινὴ Ἐγκύκλιος 2019
 12. Ἀνακοίνωσις περὶ τῆς τελετῆς τοῦ Ἁγίου Μύρου
 13. Ἐγκύκλιος διὰ τὸν Καθαγιασμὸν τοὺ Ἁγίου Μύρου
 14. Περὶ τοῦ ἐπιβληθέντος προσφάτως ἐπιτιμίου
 15. Ἀνακοίνωσις περὶ τῶν άντιδρώντων στὴν νομικὴ ὀργάνωση τῆς Ἐκκλησίας μας
 16. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 6ης / 19ης Μαρτίου 2019
 17. Λαμπαδάριος γιὰ τὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Ἀθηνῶν
 18. Περίληψις Δικαστικῆς Ἀποφάσεως
 19. Ἀνακοίνωσις διὰ τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας
 20. ΠΕΘ: Διαμαρτυρία γιὰ τὴν ἐπανεκτύπωση ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας τῶν ἀκυρωμένων ἀπὸ τὸ ΣτΕ σχολικῶν βιβλίων τῶν Θρησκευτικῶν