Ἀνακοινώσεις

Τὴν Δευτέραν, 07/20-05-2019, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς δεκάτην Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

Τὴν Τετάρτην τῆς Διακαινησίμου, 18-04/01-05-2019, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ἐνάτην Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου.

Τὴν Τετάρτην τῆς Διακαινησίμου, 18-04/01-05-2019, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ἐνάτην τακτικὴν Συνεδρίαν τῆς τρεχούσης Συνοδικῆς Περιόδου ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου. Κατ’ αυτὴν ἐγἐνετο ἡ Ἐκλογὴ Βοηθοῦ Ἐπισκόπου ὑπὸ τὸν τίτλον τοῦ Βρισβάνης, διὰ τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Αὐστραλίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

 

Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν ΓΟΧ τῆς Ἑλλάδος, ἐξ ἀφορμῆς τῆς συμπληρώσεως 55 ἐτῶν ἀπὸ τῆς κοιμήσεως τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Ταλαντίου κυροῦ Ἀκακίου (+1963) καὶ προκειμένου νὰ τιμήσῃ καὶ ἐξάρῃ τὴν μνήμην καὶ τὴν συνεισφορὰν αὐτοῦ εἰς τὴν ἀπόκτησιν τῆς Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, ἀπεφάσισε τὴν τέλεσιν ἑορτίου Θ. Λειτουργίας μετὰ Μνημοσύνου διὰ τὸν μεταστάντα καὶ σχετικῆς Ὁμιλίας.

Τὴν Τετάρτην τῆς Διακαινησίμου, 18-04/01-05-2019, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ἐνάτην τακτικὴν Συνεδρίαν τῆς τρεχούσης Συνοδικῆς Περιόδου ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου. Κατ’ αυτὴν ἐγἐνετο ἡ Ἐκλογὴ Τιτουλαρίου Ἐπισκόπου ὑπὸ τὸν τίτλον τοῦ Πελαγονίας, διὰ τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Ἀμερικῆς ἐπιφορτισμένου μὲ τὸ καθῆκον τῆς Ἱεραποστολικῆς δράσεως εἰς τὴν Λατινικὴν Ἀμερικήν.

Cirkev pravých pravoslávnych kresťanov Grécka

Posvätná Synoda
Kannigos 32
106 82 Atény
Grécko


Encyklika na Paschu 2019

„Príďte, prijmite Svetlo od nehasnúceho Svetla a oslávte Vzkrieseného Christa!“


Milovaní Otcovia a Bratia, deti vo Vzkriesenom Hospodinovi,

v jasne žiariacom najväčšom Sviatku Sviatkov a Oslave Osláv, Víťaz nad smrťou Hospodin náš Isus Christos daruje nám nehasnúce Svetlo Vzkriesenia a Života. V Svojej Svätej Cirkvi nás On radostne povzbudzuje, vyzývajúc nebáť sa, nezostávať v chladnej tme vášní a hriechu, ale zažať naše sviece od viditeľného Svetla, prúdiaceho z Jeho Svätého Hrobu.

Encyklika ke svátku Kristova Vzkříšení 2019

„Pojďte, přijměte Světlo ze Světla nehasnoucího,
a oslavujte Krista, který vstal z mrtvých!"

Milovaní otcové a bratři, děti vzkříšeného Pána!

zářivém a největším svátku všech svátků, v této slavnosti nad všechny slavnosti dává nám Vítěz nad smrtí, náš Pán Ježíš Kristus, nehasnoucí Světlo Vzkříšení a života. Ve Své svaté Církvi nás radostně povzbuzuje a vyzývá, abychom se již nebáli a nezůstávali ve studené temnotě vášní a hříchu, ale abychom zažehli svíce svých srdcí od viditelného Světla, které proudí z Jeho svatého hrobu. A co je nejdůležitější – zve nás, abychom nechali osvítit své duše v průběhu toho, jak se budeme celým srdcem účastnit Jeho slavnostního Zmrtvýchvstání. Tak umožníme Světlu Vzkříšení, které naplňuje všechno „nebeské, pozemské i podzemní“, aby nás osvítilo zevnitř:

 1. Πολωνικὴ μετάφρασις Ἀναστασίμου Μηνύματος 2019
 2. Ἰταλικὴ μετάφρασις Ἀναστασίμου Μηνύματος 2019
 3. Γαλλικὴ μετάφρασις Ἀναστασίμου Μηνύματος 2019
 4. Ρωσικὴ μετάφρασις Ἀναστασίμου Μηνύματος 2019
 5. Ἀγγλικὴ μετάφρασις Ἀναστασίμου Μηνύματος 2019
 6. Πασχαλινὴ Ἐγκύκλιος 2019
 7. Ἀνακοίνωσις περὶ τῆς τελετῆς τοῦ Ἁγίου Μύρου
 8. Ἐγκύκλιος διὰ τὸν Καθαγιασμὸν τοὺ Ἁγίου Μύρου
 9. Περὶ τοῦ ἐπιβληθέντος προσφάτως ἐπιτιμίου
 10. Ἀνακοίνωσις περὶ τῶν άντιδρώντων στὴν νομικὴ ὀργάνωση τῆς Ἐκκλησίας μας
 11. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 6ης / 19ης Μαρτίου 2019
 12. Λαμπαδάριος γιὰ τὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Ἀθηνῶν
 13. Περίληψις Δικαστικῆς Ἀποφάσεως
 14. Ἀνακοίνωσις διὰ τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας
 15. ΠΕΘ: Διαμαρτυρία γιὰ τὴν ἐπανεκτύπωση ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας τῶν ἀκυρωμένων ἀπὸ τὸ ΣτΕ σχολικῶν βιβλίων τῶν Θρησκευτικῶν
 16. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 8ης / 21ης Φεβρουαρίου 2019
 17. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 9ης / 22ας Ἰανουαρίου 2019
 18. Ἀνακοίνωσις Θεοφανείων
 19. Πολωνικὴ μετάφρασις Μηνύματος Χριστουγέννων 2018
 20. Τσεχικὴ μετάφρασις Μηνύματος Χριστουγέννων 2018