Ἀνακοινώσεις

για ἐκτύπωση πατήστε ΕΔΩ


Ἐν Ἀθήναις, 08/21-04-2021

 

«Ἀναστάσεως ἡµέρα· λαµπρυνθῶµεν λαοί·

Πάσχα Κυρίου Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν,

καὶ ἐκ γῆς πρὸς Οὐρανὸν Χριστὸς ὁ Θεὸς

ἡµᾶς διεβίβασεν· ἐπινίκιον ἄδοντας»

(Εἱρµός, Ὠδὴ α’ Ἀναστασίµου Κανόνος)

 

γαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί· τέκνα ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι·

Tὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιον τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ Ὑµνωδῶν τῆς Ἐκκλησίας, προσκαλεῖ ὅλους τοὺς πιστοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς κατὰ τὴν λαµπροφόρο Ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρος µας Χριστοῦ, σὲ ἀνάταση καὶ ἔξαρση λαµπρότητος ψυχῆς τε καὶ σώµατος. Διότι ὁ Ἀναστηµένος Κύριός µας «συνήγειρεν ἡµᾶς» ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ζοφερᾶς ἁµαρτίας· καὶ µᾶς ζωοποίησε ἀπὸ τὴν νεκρότητα τῶν παραπτωµάτων µας· καὶ µᾶς διεπέρασε ἀπὸ τὸν θάνατο στὴν ζωή, ἀπὸ τὸ σκοτάδι στὸ φῶς, ἀπὸ τὴν σκλαβιὰ στὴν ἐλευθερία, ἀπὸ τὴν ἐχθρότητα στὴν συµφιλίωση, ἀπὸ τὴν γῆ στὸν Οὐρανό!

Τὴν Τρίτην, 07/20-04-2021, συνῆλθεν εἰς ὀγδόην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων δώδεκα Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος καὶ ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ, μέσῳ τηλεδιασκέψεως, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

Ἀριθμός Πρωτ. 3111

Ἐν Ἀθήναις, 10/23-04-2021

 

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ
 

 

Πρὸς

 

ἅπαντα τὸν Ἱερὸν Κλῆρον τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἐκκλησίας ἐν Ἑλλάδι

 

 

Σεβασμιώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,

 

Πανοσιολογιώτατοι καὶ Αἰδεσιμώτατοι Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες·

 

Xάρις καὶ εἰρήνη παρὰ Κυρίου τοῦ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν!

 

Καθὼς ἔφθασεν ἤδη ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομὰς καὶ ἕνεκα τῆς ἐξακολουθούσης ἐκρύθμου καταστάσεως ἐκ τῆς πανδημίας τοῦ Κορωνοϊοῦ καὶ τῶν σχετικῶν μέτρων τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, δίδομεν εἰς ἕνα ἕκαστον ἐξ Ὑμῶν τὰ γενικὰς κατευθύνσεις περὶ τοῦ πρακτέου, ὅσον ἀφορᾶ τὴν τέλεσιν τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν. Ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος διεφώνησεν ὡς πρὸς τὴν πρακτικὴν τῆς τελέσεως τῆς Ἀκολουθίας τῆς Ἀναστάσεως καὶ τῆς Θ. Λειτουργίας τοῦ Πάσχα πρὸ τοῦ μεσονυκτίου καὶ ἀπεστείλαμεν εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας και Θρησκευμάτων ἐπιστολήν, εἰς τὴν ὁποίαν ἀνεφέρομεν –μεταξὺ τῶν ἄλλων- ὅτι:

Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικο, συμμετέχουσα στὴν ὀδύνη ἀπὸ τὰ θλιβερὰ ἀποτελέσματα στὴν ζωὴ τοῦ Ποιμνίου της καὶ γενικὰ ὅλων τῶν ἀνθρώπων ἐξ αἰτίας τῆς ἐπιδημίας ποὺ μαστίζει τὸν κόσμο, προβαίνει στὴν ἑξῆς προτροπή:

Τὴν Δευτέραν, 09/22-03-2021, συνῆλθεν εἰς ἑβδόμην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ἕνδεκα Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος καὶ ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ, μέσῳ τηλεδιασκέψεως, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

Τὴν Πέμπτην, 05/18-02-2021, συνῆλθεν εἰς ἕκτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων δώδεκα Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος καὶ ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ, μέσῳ τηλεδιασκέψεως, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

Ἡ λειτουργοῦσα ἀπὸ τοῦ 2015 Θεολογικὴ Σχολὴ τιμωμένη ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως εἰς Ἔτναν Καλιφορνίας τῶν Η.Π.Α. εὑρίσκεται εἰς κρίσιμον φᾶσιν. Ἐντὸς ὀλίγων ἡμερῶν πρόκειται νὰ ἐκδοθῇ ἡ ἀπόφασις διὰ τὴν πιστοποίησιν αὐτῆς ὡς ἀνωτάτου ἐκπαιδευτικοῦ ἱδρύματος.

Τὴν Πέμπτην, 8/21-01-2021, συνῆλθεν εἰς πέμπτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων δώδεκα Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος καὶ ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ, μέσῳ τηλεδιασκέψεως, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

 1. Μεταφράσεις μηνύματος Χριστουγέννων
 2. ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020
 3. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 2ας/15ης Δεκεμβρίου 2020
 4. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος ἐξῆλθε τοῦ νοσοκομείου
 5. Ἀνακοίνωσις γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου
 6. ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
 7. Ἀνακοίνωση περὶ τῆς ὑγείας τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου
 8. Πανηγύρεις Ἱερῶν Μονῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν καί Ὁσίου Θεοδώρου Στουδίτου Ἀθικίων Κορινθίας
 9. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
 10. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 9ης / 22ας Ὀκτωβρίου 2020
 11. Δελτίο Τύπου γιά τήν ἐπίσκεψη Ἀρχιερέων στόν τραυματισθέντα Σεβ. Δημητριάδος κ. Φώτιο
 12. Ἀνακοίνωσις περί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου
 13. Ἀνακοίνωσις Ἐπετειακῆς Θ. Λειτουργίας
 14. ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ περὶ τῆς παρούσης καταστάσεως ἐκ τῆς ἐπιδημίας τοῦ λεγομένου κορωνοϊοῦ καὶ τῶν μέτρων, τὰ ὁποῖα λαμβάνονται
 15. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 2ας / 15ης Σεπτεμβρίου 2020
 16. Ἐξ ἀφορμῆς τῆς προσφάτου ἀποφάσεως τῆς Τουρκίας διὰ τὴν ἐκ νέου μετατροπὴν τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας εἰς μωαμεθανικὸν Τέμενος.
 17. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 3ης / 16ης Ἰουλίου 2020
 18. Ἀνακοίνωσις ἑορτασμοῦ Ἀποστόλου Παύλου
 19. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 3ης / 16ης Ἰουνίου 2020
 20. Ἀπάντηση σὲ συκοφαντικό, ψευδὲς καὶ παράλογο ἀρθρογράφημα