Ἀνακοινώσεις

Τὴν τὴν Τρίτην, 08/21 Ἰουνίου 2022, συνῆλθεν ἐν Ἀθήναις, εἰς τὸ Συνοδικὸν Κέντρον τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας (Κλειδήμου 6 Πετράλωνα), εἰς δωδεκάτην τακτικὴν Συνεδρίαν τοῦ τρέχοντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ἕνδεκα Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, τινῶν μέσῳ τηλεδιασκέψεως, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

Τὴν Δευτέραν, 10/23-05-2022, συνῆλθεν ἐν Ἀθήναις, εἰς ἑνδεκάτην τακτικὴν Συνεδρίαν τοῦ τρέχοντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ἕνδεκα Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, τινῶν μέσῳ τηλεδιασκέψεως.

Σὲ ἐκτυπώσιμη μορφὴ pdf  ΕΔΩ
 
 Ἀριθμός Πρωτ. 3181
Ἐν Ἀθήναις, 29-03/11-04-2022
«Τοῦτο δέ ἐστι τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με (Πατρός),
ἵνα πᾶς ὁ θεωρῶν τὸν Υἱόν, καὶ πιστεύων εἰς Αὐτόν,
ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ»
(Ἰω. στ΄ 40)
Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοὶ ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι·
῎Εφθασε καὶ πάλιν ἡ κοσμοχαρμόσυνη ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἡ πανυπέρλαμπρη καὶ φωτοπάροχη! Ὁ Σωτῆρας μας Χριστός, ὁ Ὁποῖος εἶχε ὑποσχεθεῖ αὐθεντικῶς στὴν διδασκαλία Του ὅτι θὰ ἀναστήσει τοὺς πιστούς Του, δὲν ἦταν βέβαια δυνατὸν νὰ μὴν ἀναστήσει τὸν Ἑαυτό Του αὐτεξουσίως! Ὡς Ἄνθρωπος ἔπαθε, ἐσταυρώθη καὶ ἐτάφη, ἀλλ’ ὡς Θεὸς ἀνέστη καὶ μᾶς χάρισε ζωὴ αἰώνια, ἄφθαρτη καὶ ἀτελεύτητη.

Τὴν Πέμπτην, 01/14-04-2022, συνῆλθεν ἐν Πειραιεῖ, εἰς δεκάτην τακτικὴν Συνεδρίαν τοῦ τρέχοντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ὀκτώ Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, τινῶν μέσῳ τηλεδιασκέψεως.

Τὴν Τρίτην, 02/15-03-2022, συνῆλθεν ἐν Πειραιεῖ, εἰς ἐνάτην τακτικὴν Συνεδρίαν τοῦ τρέχοντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ἕνδεκα Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, τινῶν μέσῳ τηλεδιασκέψεως, καὶ συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι  θεμάτων:

Τὴν Τρίτην, 09/22-02-2022, συνῆλθεν ἐν Πειραιεῖ, εἰς ὀγδόην τακτικὴν Συνεδρίαν τοῦ τρέχοντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ἐννέα Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, τινῶν μέσῳ τηλεδιασκέψεως, καὶ συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι  θεμάτων:

Ἀριθμός Πρωτ. 3175.

 

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

 

Πρὸς ἅπαντα τὸν Ἱερὸν Κλῆρον
καὶ τὸν λαὸν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος

 

Εὐλαβέστατοι Ἱερεῖς, τιμιώτατοι Ἐπίτροποι καὶ λοιποὶ πάντες εὐλογημένοι Χριστιανοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος, οἱ διακρατοῦντες τὰς ἱερὰς Παραδόσεις, χάρις εἴη ὑμῖν καὶ εἰρήνη παρὰ Θεοῦ, παρ’ ἡμῖν δὲ εὐχὴ καὶ εὐλογία.

 Ἀριθμός Πρωτ. 3174.

Ἐν Ἀθήναις, 22-01/04-02-2022

 

Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ


Πρὸς τὸν Ἐξοχώτατο Πρωθυπουργὸ τῆς Ἑλλάδος
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

 

ξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ·

Εὐχόμενοι καλὸ καὶ εὐλογημένο τὸ ἐναρξάμενο πολιτικὸ ἔτος καὶ αἴσια ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων τῆς Πατρίδος μας καὶ τοῦ κόσμου ὁλοκλήρου, ἐρχόμαστε διὰ τῆς παρούσης νὰ θέσουμε ὑπ’ ὄψιν σας τὸ ἑξῆς σοβαρὸ θέμα.

 1. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 7ης/20ῆς Ἰανουαρίου 2022
 2. ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2021
 3. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 2ας/15ης Δεκεμβρίου 2021
 4. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 9ης/22ας Νοεμβρίου 2021
 5. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 3ης/16ης Νοεμβρίου 2021
 6. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 6ης/19ης Ὀκτωβρίου 2021
 7. ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΟΓΚΟ
 8. ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
 9. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἐκτάκτων Συνεδριῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Αὐγούστου 2021
 10. Ἐγκύκλιος περί τῆς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Πλαταμῶνος
 11. Ἀνακοίνωσις
 12. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 10ης/23ης Ἰουλίου 2021
 13. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 4ης/17ης Ἰουνίου 2021
 14. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 5ης/18ῆς Μαΐου 2021
 15. Ἀνακοίνωσις περὶ τῆς χρήσεως ἐμβρυϊκῶν κυτταρικῶν σειρῶν προερχομένων ἀπὸ ἔκτρωση γιὰ «ἐπιστημονικοὺς» λόγους
 16. Ἀγγλικὴ Μετάφρασις Ἀναστασίμου Μηνύματος 2021
 17. Γαλλικὴ Μετάφρασις Ἀναστασίμου Μηνύματος 2021
 18. Ἰταλικὴ Μετάφρασις Ἀναστασίμου Μηνύματος 2021
 19. ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ/ПОСЛАНИЕ НА ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО 2021
 20. ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΜΗΝΥΜΑ 2021