Ἀνακοινώσεις

Τὴν Πέμπτην, 01/14-04-2022, συνῆλθεν ἐν Πειραιεῖ, εἰς δεκάτην τακτικὴν Συνεδρίαν τοῦ τρέχοντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ὀκτώ Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, τινῶν μέσῳ τηλεδιασκέψεως.

Τὴν Τρίτην, 02/15-03-2022, συνῆλθεν ἐν Πειραιεῖ, εἰς ἐνάτην τακτικὴν Συνεδρίαν τοῦ τρέχοντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ἕνδεκα Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, τινῶν μέσῳ τηλεδιασκέψεως, καὶ συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι  θεμάτων:

Τὴν Τρίτην, 09/22-02-2022, συνῆλθεν ἐν Πειραιεῖ, εἰς ὀγδόην τακτικὴν Συνεδρίαν τοῦ τρέχοντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ἐννέα Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, τινῶν μέσῳ τηλεδιασκέψεως, καὶ συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι  θεμάτων:

Ἀριθμός Πρωτ. 3175.

 

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

 

Πρὸς ἅπαντα τὸν Ἱερὸν Κλῆρον
καὶ τὸν λαὸν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος

 

Εὐλαβέστατοι Ἱερεῖς, τιμιώτατοι Ἐπίτροποι καὶ λοιποὶ πάντες εὐλογημένοι Χριστιανοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος, οἱ διακρατοῦντες τὰς ἱερὰς Παραδόσεις, χάρις εἴη ὑμῖν καὶ εἰρήνη παρὰ Θεοῦ, παρ’ ἡμῖν δὲ εὐχὴ καὶ εὐλογία.

 Ἀριθμός Πρωτ. 3174.

Ἐν Ἀθήναις, 22-01/04-02-2022

 

Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ


Πρὸς τὸν Ἐξοχώτατο Πρωθυπουργὸ τῆς Ἑλλάδος
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

 

ξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ·

Εὐχόμενοι καλὸ καὶ εὐλογημένο τὸ ἐναρξάμενο πολιτικὸ ἔτος καὶ αἴσια ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων τῆς Πατρίδος μας καὶ τοῦ κόσμου ὁλοκλήρου, ἐρχόμαστε διὰ τῆς παρούσης νὰ θέσουμε ὑπ’ ὄψιν σας τὸ ἑξῆς σοβαρὸ θέμα.

Τὴν Τετάρτην, 07/20-01-2022, συνῆλθεν εἰς ἕκτην τακτικὴν Συνεδρίαν τοῦ τρέχοντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ἐννέα Ἀρχιερέων, μέσῳ τηλεδιασκέψεως, ἐξ Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καὶ συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

γιά ἐκτύπωση πατήστε ΕΔΩ


«Σὲ προσκυνεῖν τὸν Ἥλιον τῆς Δικαιοσύνης
καὶ Σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους Ἀνατολήν, Κύριε δόξα Σοι»
(Ἀπολυτίκιον Ἑορτῆς)

 

γαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, τέκνα ἀγαπητὰ ἐν Κυρίῳ τεχθέντι·

Η ΜΕΓΑΛΗ Ἑορτὴ τῶν Γενεθλίων τοῦ Χριστοῦ ἔφθασε καὶ πάλι γιὰ νὰ μᾶς μεταδώσει τὴν οὐράνια χαρὰ καὶ τὴν ὑπερκόσμια μελωδία της, νὰ μᾶς μεταγγίσει τὴν γλυκύτητά της, νὰ μᾶς ἐξευγενίσει, νὰ μᾶς ἁπαλύνει τὶς ψυχὲς καὶ νὰ μᾶς ἀνυψώσει. Ἔχουμε δὲ ἄμεση ἀνάγκη τῆς θείας ἐμπνεύσεώς της, διότι διερχόμαστε περίοδο μεγάλης δοκιμασίας καὶ κρίσεως ὁ κάθε ἕνας μας χωριστά, ὅπως καὶ ὅλη ἡ ἀνθρωπότης. Ἡ ὑπενθύμισις κάποιων οὐσιωδῶν ἀληθειῶν τῆς ἁγίας Πίστεώς μας, ἀποβλέπει θεία χάριτι στὴν κατὰ Θεὸν ἐνίσχυσή μας.

Τὴν Τετάρτην, 02/15-12-2021, συνῆλθεν εἰς πέμπτην τακτικὴν Συνεδρίαν τοῦ τρέχοντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων δέκα τριῶν Ἀρχιερέων, μέσῳ τηλεδιασκέψεως, ἐξ Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καὶ συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

 1. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 9ης/22ας Νοεμβρίου 2021
 2. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 3ης/16ης Νοεμβρίου 2021
 3. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 6ης/19ης Ὀκτωβρίου 2021
 4. ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΟΓΚΟ
 5. ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
 6. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἐκτάκτων Συνεδριῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Αὐγούστου 2021
 7. Ἐγκύκλιος περί τῆς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Πλαταμῶνος
 8. Ἀνακοίνωσις
 9. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 10ης/23ης Ἰουλίου 2021
 10. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 4ης/17ης Ἰουνίου 2021
 11. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 5ης/18ῆς Μαΐου 2021
 12. Ἀνακοίνωσις περὶ τῆς χρήσεως ἐμβρυϊκῶν κυτταρικῶν σειρῶν προερχομένων ἀπὸ ἔκτρωση γιὰ «ἐπιστημονικοὺς» λόγους
 13. Ἀγγλικὴ Μετάφρασις Ἀναστασίμου Μηνύματος 2021
 14. Γαλλικὴ Μετάφρασις Ἀναστασίμου Μηνύματος 2021
 15. Ἰταλικὴ Μετάφρασις Ἀναστασίμου Μηνύματος 2021
 16. ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ/ПОСЛАНИЕ НА ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО 2021
 17. ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΜΗΝΥΜΑ 2021
 18. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 7ης/20ῆς Ἀπριλίου 2021
 19. Ἐγκύκλιος διὰ τὴν τέλεσιν τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν κατὰ τὴν Μ. Ἑβδομάδα
 20. Συνοδικὴ προσευχητικὴ προτροπὴ