Ἀνακοινώσεις

Παντὶ τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας


«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καὶ γῆ καὶ τὰ καταχθόνια, ἑορταζέτω γοῦν πᾶσα κτίσις τὴν ἔγερσιν Χριστοῦ ἐν ᾧ ἐστερέωται».

 

Τέκνα φωτόμορφα τῆς Ἐκκλησίας,


            Ἡ λαμπρά καὶ φωτοφόρος ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως καὶ πάλιν ἐπέλαμψε. Ἀνέτειλεν ἐκ τοῦ τάφου ὡραῖος ὁ τῆς Δικαιοσύνης ἥλιος. Καταυγάζονται αἱ ψυχαὶ τῶν πιστῶν διὰ τοῦ φωτὸς τῆς Χάριτος. Ἀναστάσιμος χαρά πλημμυρίζει τοὺς πρὶν νηστεύοντας καί πενθοῦντας.

        Ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπή Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τῆς Ἐκκλησίας μας ζητεῖ ἀπό ὅλους, Κληρικούς καί λαϊκούς, οἱ ὁποῖοι διαθέτουν φωτογραφικόν ὑλικόν ἀπό πρόσωπα καὶ γεγονότα τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Ἀγῶνος, νὰ ἀποστείλουν ἀντίγραφον αὐτῶν εἰς τὰ γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

        Τὰ ἀντίγραφα ἠμπορεῖ νὰ εἶναι φωτογραφικά, ἢ φωτοτυπικά (διὰ καλῆς ποιότητος ἐγχρώμου φωτοτυπικοῦ μηχανήματος) ὁπότε δύνανται νὰ ἀποσταλοῦν ταχυδρομικῶς, ἢ ψηφιακά, ὁπότε δύνανται νὰ σταλοῦν καὶ μέσω ἠλεκτρονικοῦ μηνύματος. Εἰς τὴν τελευταίαν περίπτωσιν δέον ὅπως προσεχθῇ ἡ ἀνάλυσις ἑκάστης φωτογραφίας νὰ εἶναι τουλάχιστον 300 dpi καί τό πλάτος τουλάχιστον 12 ἐκατοστά.

Τὴν 2/15 Μαρτίου 2011 ἡμέραν Τρίτην, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίου Νικολάου Παιανίας, συνῆλθεν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:

        Τὴν Παρασκευὴν 5/18 Φεβρουαρίου, εἰς τὰ γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἔλαβε χώραν ἡ Σύναξις τῶν ἐν Σερβίᾳ Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ., τῇ συμμετοχῇ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν κ.κ. Καλλινίκου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου καὶ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου. Συνεζητήθησαν ὅλα τά προβλήματα τὰ ὁποῖα ἀπασχολοῦν τοὺς Γνησίους Ὀρθοδόξους Χριστιανούς ἐν Σερβίᾳ καὶ ἰδιαιτέρως τῆς καλυτέρας ὀργανώσεώς των ὡς τοπικῆς Ἐκκλησίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ι.Σ. 3/16-2-2011

      Τὴν 3/16 Φεβρουαρίου 2011 ἡμέραν Τετάρτην, συνῆλθεν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος εἰς τὰ ἐν Ἀθήναις γραφεῖα Αὐτῆς (ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Κάνιγγος 32, γ΄ ὄροφον) καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:

Ἀριθμός Πρωτ. γ- 1433

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Παντὶ τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας


«Ἔφθασε καιρός, ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή, ἡ κατὰ τῶν δαιμόνων νίκη, ἡ πάνοπλος ἐγκράτεια, ἡ τῶν Ἀγγέλων εὐπρέπεια, ἡ πρὸς Θεὸν παῤῥησία.»

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά καὶ περιπόθητα,


      Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ Ἱερὰ Σὐνοδος ἀπευθύνεται πρὸς ἅπαντα τὰ μέλη τῆς γνησίας τοῦ Χριστοῦ ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησίας, προτρέπουσα ἅπαντας νὰ ἀγωνισθοῦν τὸν καλόν ἀγῶνα τῆς ἀρετῆς.  Ὁπλισμένοι διὰ τῆς προσευχῆς, ἐν συνδυασμῷ μετὰ τῆς νηστείας καὶ τῆς ἐλεημοσύνης δυνάμεθα να ὑπερνικήσωμεν κάθε πνευματικήν δυσκολίαν, ὅπως διδάσκει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία διὰ τῆς ὑμνολογίας:

Ἀριθμός Πρωτ. γ -  1432

Ἐν Ἀθήναις,   18-2/3-3 - 2011

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόν, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας
ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.


Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,


         Εἰς ὀλίγας ἡμέρας, κατὰ τὴν πρώτην Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, ἑορτάζει λαμπρῶς ἡ Μήτηρ ἡμῶν Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία. Πανηγυρίζει τὴν κατίσχυσιν τῆς ἀληθείας ἐπὶ τοῦ ψεύδους, τὴν νίκην τοῦ φωτὸς ἐπὶ τοῦ σκότους, τόν θρίαμβον τῆς Ὀρθοδοξίας ἐπὶ τῶν αἱρέσεων.

 1. Ανακοίνωσις περί τῆς ἐν Αὐστραλία καταστάσεως
 2. Μήνυμα Χριστουγέννων 2010
 3. Σύναξις Κληρικῶν Αθηνών -Πειραιῶς-Ἀττικοβοιωτίας
 4. Ἀποφάσεις Ἱερᾶς Συνόδου 8/21 Δεκεμβρίου 2010
 5. Σύναξις στόν Ὀργανισμό Λιμένος Πειραιῶς περί "Κάρτας Πολίτου"
 6. Ἀποφάσεις Ἱερᾶς Συνόδου 3/16 Νοεμβρίου 2010
 7. Ἀποφάσεις Συνοδικῶν Δικαστηρίων
 8. Διαμόρφωσις Τοποτηρητειῶν
 9. Ἀποφάσεις Ἱερᾶς Συνόδου 12/25 Ὀκτωβρίου 2010
 10. Παρουσία Ἀρχιεπισκόπου εἰς τὰ Γραφεῖα
 11. Κλητήριον Θέσπισμα
 12. Ἐγκύκλιος ἐγκαθιδρύσεως τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου
 13. ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
 14. Περί τῆς Β' Πανελληνίου Συνάξεως Ὀρθοδόξων Νέων
 15. ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
 16. Διευκρίνισις περί τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας
 17. Εὐχαριστίαι διὰ συμμετοχήν εἰς τὀ πένθος
 18. Ὡρίσθη ἡμερομηνία ἐκλογῆς Νέου Ἀρχιεπισκόπου
 19. Ἐξεδήμησεν εἰς Κύριον ὁ Μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος τῶν Γ.Ο.Χ. κυρός Χρυσόστομος Β΄
 20. Κλητήριον Θέσπισμα