Ἀνακοινώσεις

Ἀριθμός Πρωτ. 2822

Ἐν Ἀθήναις, 29-03/11-04-2019

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΜΗΝΥΜΑ 2019


«Δεῦτε λάβετε Φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου Φωτός, καὶ δοξάσατε Χριστόν, τὸν Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν»!

 

Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, τέκνα ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι·

ΣΤΗΝ φωτόλουστη καὶ μέγιστη Ἑορτὴ τῶν Ἑορτῶν καὶ Πανήγυρη τῶν Πανηγύρεων, ὁ Νικητὴς τοῦ θανάτου Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς μᾶς χαρίζει Φῶς ἀνέσπερο Ἀναστάσεως καὶ Ζωῆς. Μᾶς προσκαλεῖ χαρμόσυνα, μέσα στὴν ἁγία Ἐκκλησία Του, νὰ μὴ δειλιάζουμε· νὰ μὴ μείνουμε στὸ ψυχρὸ σκοτάδι τῶν παθῶν καὶ τῆς ἁμαρτίας, ἀλλὰ νὰ ἀνάψουμε τὶς λαμπάδες μας μὲ τὸ αἰσθητὸ Φῶς, ποὺ ἐκπηγάζει ἀπὸ τὸν Πανάγιο Τάφο Του· καὶ κυρίως νὰ ἐλλαμφθοῦμε στὶς ψυχές μας μὲ συμμετοχὴ καρδιακὴ στὴν θριαμβευτικὴ Ἔγερσή Του· δηλαδή, νὰ ἐπιτρέψουμε νὰ καταυγάσει ἐσωτερικὰ καὶ μᾶς ἡ φωτοπλημμύρα, ἡ ὁποία γέμισε τὰ πάντα, οὐράνια, ἐπίγεια καὶ καταχθόνια, μὲ τὸ Φῶς τῆς Ἀναστάσεως:

Ἀριθμός Πρωτ. 2817

Ἐν Ἀθήναις, 08/21-03-2019

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ καὶ περιπόθητα,

Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας, τὴν προσεχῆ Μεγάλην Πέμπτην θὰ προβῇ εἰς καθαγιασμὸν ἁγίου μύρου. Τοῦτο τὸ γεγονὸς εἶναι ἱστορικὸν καὶ ἔχει μεγίστην σημασίαν, καθότι ὑφ’ ὁλοκλήρου τῆς Ἱεραρχίας θὰ καθαγιασθῇ Ἅγιον Μῦρον.

Τὸ Πρωτοβάθμιον διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικὸν Δικαστήριον τῆς Ἐκκλησίας μας ἐπέβαλε προσφάτως τὸ ἐπιτίμιον τῆς καθαιρέσεως σὲ ἕνα πρώην Πρεσβύτερον τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, ὡς καὶ τὸ τῆς ἀκοινωνησίας (ἀφορισμοῦ) εἰς τοὺς συνεργήσαντας μετ᾿ αὐτοῦ εἰς τὴν συγκρότησιν Παρασυναγωγῆς. Τοῦτο δὲν ἐγένετο ἄνευ λύπης καὶ ὀδύνης, πλὴν κατέστη ἐπιβεβλημένον ἕνεκα τῆς ἐμμονῆς τῶν καταδικασθέντων εἰς τὴν ἑκούσιον καὶ πείσμονα ἀποκοπήν των ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ. καὶ τὴν ἐκ μέρους των συγκρότησιν ἰδίας («διακεκριμένης» κατὰ δήλωσίν των) «γνωστῆς θρησκείας», κατὰ τὸ ἄρθρον 13 τοῦ Συντάγματος.

Ἀριθμὸς Πρωτ. 2818

Ἐν Ἀθήναις, 09/22-03-2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ


Παντὶ τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
ἀρχέκακος ἐχθρὸς τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας οὐδέποτε παύει νὰ ἐγείρει πειρασμοὺς καὶ προσκόμματα στοὺς πιστούς. Ἐσχάτως, ἐπλάνησε ὀλίγους πρώην ἀδελφούς μας, οἱ ὁποῖοι ἀπεκόπησαν οἰκειοθελῶς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῶν ΓΟΧ γιὰ νὰ συστήσουν μία δική τους «διακεκριμένη γνωστή θρησκεία», ἀκολουθῶντας τὶς ὁδηγίες νεοημερολογίτου τινὸς Καθηγητοῦ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου, λεγομένου Κυριάκου Κυριαζόπουλου.

Τὴν Τρίτην, 6ην / 19ην τοῦ μηνὸς Μαρτίου τοῦ ἔτους 2019, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ὀγδόην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία, συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

IΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ Γ.Ο.Χ. ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος «Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος» ἐπιθυμεῖ νὰ προσλάβει, κατόπιν σχετικῆς ἀκροάσεως, Λαμπαδάριο γιὰ τὸν Ἱ. Ναὸ Ἁγ. Ἀθανασίου.

 1. Ἀνακοίνωσις διὰ τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας
 2. ΠΕΘ: Διαμαρτυρία γιὰ τὴν ἐπανεκτύπωση ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας τῶν ἀκυρωμένων ἀπὸ τὸ ΣτΕ σχολικῶν βιβλίων τῶν Θρησκευτικῶν
 3. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 8ης / 21ης Φεβρουαρίου 2019
 4. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 9ης / 22ας Ἰανουαρίου 2019
 5. Ἀνακοίνωσις Θεοφανείων
 6. Πολωνικὴ μετάφρασις Μηνύματος Χριστουγέννων 2018
 7. Τσεχικὴ μετάφρασις Μηνύματος Χριστουγέννων 2018
 8. «Ἀρχεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος» τ. 8
 9. Γαλλικὴ μετάφρασις Μηνύματος Χριστουγέννων 2018
 10. Ρωσικὴ μετάφρασις Μηνύματος Χριστουγέννων 2018
 11. Ἀγγλικὴ μετάφρασις Μηνύματος Χριστουγέννων 2018
 12. Μήνυμα Χριστουγέννων 2018
 13. Περὶ τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν
 14. Ἐκδόσεις Ἱερᾶς Συνόδου
 15. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 7ης / 20ῆς Δεκεμβρίου 2018
 16. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 22ας - Νοεμβρίου/ 5ης Δεκεμβρίου 2018
 17. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 17ης / 30ης Νοεμβρίου 2018
 18. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 5ης / 18ης Ὀκτωβρίου 2018
 19. Περὶ συλλειτούργου μετὰ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου Βουλγαρίας
 20. Ἔναρξις μαθημάτων Σχολῆς Κατηχητῶν