Ἱερῶν Ναῶν καί Μονῶν

Ἀ­ριθ­μός Πρωτ. γ-1861

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Πρὸς ἅ­παν­τα τὸν Ἱ­ε­ρὸν Κλῆ­ρον καὶ τὸν λα­ὸν τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ἀμερικῆς

 

Εὐ­λα­βέ­στα­τοι Ἱ­ε­ρεῖς, τι­μι­ώ­τα­τοι Ἐ­πί­τρο­ποι καὶ λοι­ποί πᾶν­τες εὐ­λο­γη­μέ­νοι Χρι­στι­α­νοί τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ἀμερικῆς, οἱ δι­α­κρα­τοῦν­τες τὰς ἱ­ε­ράς πα­ρα­δό­σεις, χά­ρις εἴ­η ὑ­μῖν καὶ εἰ­ρή­νη πα­ρά Θε­οῦ, πα­ρ’ ἡ­μῖν δὲ εὐ­χή καὶ εὐ­λο­γί­α.

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου ὑμῶν κ. Παύλου παραιτηθέντος ἕνεκα τῆς δυμενοῦς καταστάσεως τῆς ὑγείας αὐτοῦ, ὅ τε Μα­κα­ρι­ώ­τα­τος Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πος Ἀ­θη­νῶν κ.κ. Καλ­λί­νι­κος καὶ οἱ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τοι καὶ Θε­ο­φι­λέ­στα­τοι Ἀρ­χι­ε­ρεῖς, οἱ συγ­κρο­τοῦν­τες τὴν Ἱ­ε­ράν Σύ­νο­δον τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῶν Γνη­σί­ων Ὀρ­θο­δό­ξων Χρι­στι­α­νῶν τῆς Ἑλ­λά­δος, ἀ­ξι­ο­χρέ­ως ἐ­ποι­ή­σαν­το πρό­νοι­αν πε­ρὶ τῆς ἐ­κλο­γῆς καὶ ἀ­πο­κα­τα­στά­σε­ως κα­ταλ­λή­λου καὶ ἀ­ξί­ου Ἱ­ε­ράρ­χου, πρὸς ἀ­νά­λη­ψιν τῆς ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κῆς προ­στα­σί­ας καὶ ποι­μαν­τι­κῆς ρά­βδου τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ἀμερικῆς.

 

Ψή­φων τοί­νυν κα­νο­νι­κῶν γε­νο­μέ­νων τὴν πρω­ΐ­αν τῆς 6ης Φεβρουαρίου ἐ­νε­στῶ­τος ἔ­τους, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» Πειραιῶς, μετά τὴν τέλεσιν τῆς θείας λειτουργίας, ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου καὶ τὴν ἐπίκλησιν τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐξελέγη ὁ ἀ­γα­πη­τὸς ἡ­μῖν ἐν Χρι­στῷ ἀ­δελ­φὸς κ. Δημήτριος, μέχρι τοῦδε Ἐπίσκοπος Βοστώνης, ἀ­νήρ κό­σμι­ος καὶ ἱ­ε­ρο­πρε­πῆς, τὰ θεῖ­α κα­λῶς ἐ­ξη­σκη­μέ­νος, παι­δεί­ᾳ κε­κο­σμη­μέ­νος ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῇ τε καὶ θύ­ρα­θεν, φρο­νή­σει καὶ ἱ­κα­νό­τη­τι συγ­κε­κρο­τη­μέ­νος, ἔν­θε­ον ζῆ­λον ἅ­μα τέ καὶ πεῖ­ραν ποι­μαν­τι­κήν κε­κτη­μέ­νος, δυ­νά­με­νος δὲ δι­ὰ τοῦ­το συν­τε­λέ­σαι εἰς τὴν αἰ­σί­αν τῶν πάν­των συγ­κρό­τη­σιν καὶ δι­ευ­θέ­τη­σιν καὶ πα­γί­ω­σιν· ὅς καὶ ἐ­κλε­γεὶς ἀ­νε­δεί­χθη γνή­σι­ος καὶ κα­νο­νι­κὸς Ἐ­πί­σκο­πος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως τῶν Γνη­σί­ων Ὀρ­θο­δό­ξων Χρι­στι­α­νῶν Ἀμερικῆς.

 

Ὅ­θεν, καὶ δι­ὰ τοῦ πα­ρόν­τος ἡ­με­τέ­ρου Συ­νο­δι­κοῦ γράμ­μα­τος, κοι­νο­ποι­οῦν­τες τοῦ­το πᾶ­σιν ὑ­μῖν τοῖς ἐν τῇ ἐ­παρ­χί­ᾳ ταύ­τῃ εὐ­λο­γη­μέ­νοις χρι­στι­α­νοῖς καὶ ἐγ­καρ­δί­ως συγ­χαί­ρον­τες, εὐ­χό­με­θα καὶ εὐ­λο­γοῦ­μεν πα­τρι­κῶς καὶ πα­ραγ­γέλ­λο­μεν ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῶς ὅ­πως τὸν ἐ­ξο­νο­μα­σθέν­τα Σε­βα­σμι­ώ­τα­τον Μη­τρο­πο­λί­την ὑ­μῶν Ἀμερικῆς, ἀ­γα­πη­τὸν ἡ­μῖν ἐν Χρι­στῷ ἀ­δελ­φὸν καὶ συλ­λει­τουρ­γὸν κ. Δημήτριον, ἐρ­χό­με­νον νῦν ταῖς εὐ­χαῖς τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου, ὑ­πο­δέ­ξη­σθε με­τὰ τῆς ἀ­νη­κού­σης τῷ ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κῷ καὶ ποι­μαν­το­ρι­κῷ αὐ­τοῦ χα­ρα­κτῆ­ρι τι­μῆς, ὡς γνή­σι­ον καὶ νό­μι­μον ὑ­μῶν Ἀρ­χι­ε­ρέ­α καὶ πνευ­μα­τι­κόν πα­τέ­ρα καί ποι­μέ­να, καὶ μνη­μο­νεύ­η­τε τοῦ κα­νο­νι­κοῦ αὐ­τοῦ ὀ­νό­μα­τος ὡς νε­νό­μι­σται, ἐν πά­σαις ταῖς ἱ­ε­ραῖς τε­λε­ταῖς καὶ ἀ­κο­λου­θί­αις, πει­θό­με­νοι καὶ ὑ­πο­τασ­σό­με­νοι ταῖς ἀρ­χι­ε­ρα­τι­καῖς αὐ­τοῦ συμ­βου­λαῖς καὶ ὑ­πο­θή­καις, ὡς ἀ­φο­ρώ­σαις εἰς τὴν ψυ­χι­κὴν ὑ­μῶν ὠ­φέ­λει­αν καὶ σω­τη­ρί­αν καὶ εἰς τὴν ἀ­πα­ρέγ­κλι­τον φυ­λα­κήν τῶν πα­τρῴ­ων δογ­μά­των καὶ πα­ρα­δό­σε­ων, συ­νερ­γα­ζό­με­νοί τε με­τά τῆς αὐ­τοῦ Θε­ο­φι­λί­ας ἐν ἀ­γά­πῃ καὶ συμ­πνοί­ᾳ καὶ ἐν γέ­νει συν­τε­λοῦν­τες φι­λευ­σε­βῶς εἰς τὴν πρό­ο­δον καὶ προ­κο­πήν τῶν τῆς Ἱ­ε­ρᾶς ὑ­μῶν Μη­τρο­πό­λε­ως ἐ­νο­ρι­α­κῶν καὶ λοι­πῶν ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῶν πραγ­μά­των. Γέ­γρα­πται γάρ: «Ὁ ἀ­κο­ύ­ων ὑ­μῶν ἐ­μοῦ ἀ­κο­ύ­ει, καὶ ὁ ἀ­θε­τῶν ὑ­μᾶς ἐ­μὲ ἀ­θε­τεῖ· ὁ δὲ ἐ­μὲ ἀ­θε­τῶν ἀ­θε­τεῖ τὸν ἀ­πο­στε­ί­λαντά με» (Λουκ. Ι’ 16) καὶ «Πε­ί­θε­σθε τοῖς ἡ­γου­μέ­νοις ὑ­μῶν καὶ ὑ­πε­ί­κε­τε· αὐ­τοὶ γὰρ ἀ­γρυ­πνοῦ­σιν ὑ­πὲρ τῶν ψυ­χῶν ὑ­μῶν ὡς λό­γον ἀ­πο­δώ­σον­τες· ἵ­να με­τὰ χα­ρᾶς τοῦ­το ποι­ῶ­σι καὶ μὴ στε­νά­ζον­τες· ἀ­λυ­σι­τε­λὲς γὰρ ὑ­μῖν τοῦ­το.» (Ἑ­βρ. ΙΓ’ 17).

 

Προ­σε­πι­δα­ψι­λεύ­ον­τες δέ ἐ­πί τού­τοις πᾶ­σιν ὑ­μῖν τὰς εὐ­χάς καί εὐ­λο­γί­ας τῆς Ἱ­ε­ρᾶς ἡ­μῶν Συ­νό­δου, εὐ­χό­με­θα ὅ­πως ὁ Δο­τήρ παν­τός ἀ­γα­θοῦ πα­ρέ­χει ὑ­μῖν πάν­το­τε πλου­σί­ας τάς δω­ρε­άς τε καί χά­ρι­τας Αὐ­τοῦ, οὗ ἡ χά­ρις καί τό ἄ­πει­ρον ἔ­λε­ος εἴ­η με­τά πάν­των ὑ­μῶν.

 

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

Ἐν ἔ­τει σω­τη­ρί­ῳ, ΒΙΔ’ τῇ 6ῃ/ 19 ῃ Φεβρουαρί­ου

 

Ὁ Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πος

† Ὁ Ἀ­θη­νῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

Τὰ Μέλη

† Ὁ Ἀτ­τι­κῆς καὶ Δι­αυ­λε­ί­ας ΑΚΑΚΙΟΣ

† Ὁ Θεσ­σα­λο­νί­κης καὶ Δη­μη­τρι­ά­δος ΜΑΞΙΜΟΣ

† Ὁ Λα­ρί­σης καί Πλα­τα­μῶ­νος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

† Ὁ Εὐ­ρί­που καὶ Εὐ­βο­ί­ας ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ

† Ὁ Πει­ραι­ῶς καὶ Σα­λα­μῖ­νος ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ

† Ὁ Ἀτ­τι­κῆς καὶ Βοι­ω­τί­ας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

† Ὁ Το­ρόν­το ΜΩΫΣΗΣ

† Ὁ Χρι­στι­α­νου­πό­λε­ως ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

† Ὁ Μα­ρα­θῶ­νος ΦΩΤΙΟΣ

† Ὁ Βρε­σθέ­νης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

† Ὁ Πόρ­τλαντ ΣΕΡΓΙΟΣ

† Ὁ Βο­στώ­νης νῦν δέ ἐ­ψη­φι­σμέ­νος Μη­τρο­πο­λί­της Ἀ­με­ρι­κῆς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

† Ὁ Θε­ου­πό­λε­ως ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ