Ἱερῶν Ναῶν καί Μονῶν

Ἀρ. Ἐγκυκλίου: 34 

 Ἐν Ἀθήναις τῇ 10/23 Ἰουλίου 1946


ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΥΛΑΒΕΣΤΑΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ


Γνωρίζομεν Ὑμῖν ἀπόφασιν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Συνόδου συμφώνως πρὸς τὴν ὁποίαν οὐδένα ἀπολύτως ἐξ Ἁγίου Ὅρους προερχόμενον Ἱερομόναχον ἢ Ἱεροδιάκονον ἢ Μοναχόν νὰ μὴ δέχησθε εἰς συλλείτουργον καὶ πνευματικήν ἐπικοινωνίαν ἐὰν οὗτος δὲν τυγχάνει ἐφωδιασμένως διὰ συστατηρίου γράμματος τοῦ ἐκεῖσε Ἱεροῦ Συνδέσμου τῶν Ζηλωτῶν Πατέρων ἢ τοιούτου ἐκ τῶν Γραφείων τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας ἡμῶν.


Σημειωτέον ὅτι κατά τῶν παραβατῶν τῆς παρούσης θὰ ἐφαρμοσθῶσι τὰ ὑπὸ τῶν Ἱερῶν Κανόνων προβλεπόμενα καὶ ἀφορῶντα τούς ἐπικοινωνοῦντας πνευματικῶς μετὰ τῶν ἀκοινωνήτων καὶ μὴ ὄντων κοινωνικῶν πρὸς τὴν αὐτὴν Ἐκκλησίαν.


Ἐπιθυμοῦμεν νὰ μὴ ἐπανέλθωμεν ἐπ’ αὐτοῦ.


Ἐφ’ ᾧ καί διατελοῦμεν μετὰ Πατρικῶν Εὐχῶν καὶ Εὐλογιῶν.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Πρόεδρος
† Ὁ πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος