Ἱερῶν Ναῶν καί Μονῶν

Ἀνὰ Γεωγραφικὴν Περιοχὴν

(νὰ Ἐκκλησιαστικὴν Ἐπαρχίαν ΕΔΩ)

 

 Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ
 
Α´  Ἀνατολική Μακεδονία-Θράκη
 
 Β´ Κεντρική Μακεδονία 
 
Γ´  Δυτική Μακεδονία     
 
Δ´   Ἤπειρος
 
Ε´  Θεσσαλία
 
ΣΤ´Ιόνιοι Νῆσοι
 
 Ζ´ Δυτική Ἑλλάς                
 
 Η´ Στερεά Ἑλλὰς
 
Θ´  Ἀττική
 
 Ι´  Πελοπόννησος
 
ΙΑ´ Βόρειον Αιγαῖον 
 
ΙΒ´ Νότιον Αιγαῖον
 
 ΙΓ´ Κρήτη
 
 
Ε Υ Ρ Ω Π Η Σ
                               
 Α´  Σουηδία  
 
   Μ. Βρετανία  
 
 Γ´  Γερμανία
 
Δ´  Ἰταλία 
 
Ε´  Τσεχία
 
ΣΤ΄Σλοβακία
 
Ζ´  Σερβία
 
Η´  Βοσνία
 
Θ´  Ν. Ὀσσετία
 
I΄  Γεωργία
 
ΙΑ´ Γαλλία
 

ΙΒ´    Βέλγιον

 

 Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ
 
Α´ Καναδάς 
Β´ Η.Π.Α
Γ´ Λατινική Ἀμερικὴ 

 

 
Α Φ Ρ Ι Κ Η Σ

 
 Α´ Κένυα
 Β´ Κογκό 
 
 Γ´ Οὐγκάντα 

 

 

 
ΩΚΕΑΝΙΑΣ - Ν.Α. ΑΣΙΑΣ
 
Α´ Αὐστραλία 
 
Β´ Νέα Ζηλανδία
 
Γ´ Μαλαισία