Ἱερὰ Σύνοδος

demetrius

Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ἀµερικῆς κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, κατὰ κόσµον Βίκτωρ Κυριάκου τοῦ Κωνσταντίνου (τοῦ πρὸ τῆς ἐκδηµίας του διὰ τοῦ ἁγίου καὶ Ἀγγελικοῦ Σχήµατος µετωνοµασθέντος εἰς Ναοὺµ Μοναχὸν) καὶ τῆς Χρυσῆς (ἀµφοτέρους καταγοµένους ἐκ Βεύης Φλωρίνης), ἐγεννήθη εἰς τὴν πόλιν τοῦ Τορόντο Καναδᾶ τὸ ἔτος 1974 καὶ ἦτο ἐνορίτης εἰς τὴν Ἐνορίαν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου τῆς ἰδίας πόλεως.

Ἔπειτα ἀπὸ προσκυνηµατικὴν περιήγησιν εἰς τοὺς Ἁγίους Τόπους καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος, τὸ ἔτος 1994 ἀκολουθεῖ τὴν ὁδὸν τοῦ Μοναχισµοῦ εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Μεταµορφώσεως Βοστώνης µετωνοµασθεὶς εἰς ∆ηµήτριον Μοναχόν. Τὸ 1999 ἐχειροτονήθη ∆ιάκονος, τὸ 2005 Πρεσβύτερος καὶ τὸ 2006 Ἐπίσκοπος. Τὸ 2012 ἐνετάχθη εἰς τὴν κανονικὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ. ἀκολουθούµενος ἀπὸ ἱκανὸν ἀριθµὸν Κληρικῶν, Μοναχῶν καὶ Ἐνοριῶν ἐκ διαφόρων περιοχῶν τῶν Ἡνωµένων Πολιτειῶν Ἀµερικῆς καὶ ἀνέλαβεν τὴν Ἐπισκοπὴν Βοστώνης.

Τὴν 6/19 Φεβρουαρίου 2014 ἐξελέγη Μητροπολίτης Ἀµερικῆς καὶ ἐνεθρονίσθη τὴν Κυριακὴν 18-4/11-5-2014 παρουσίᾳ, ἐκτὸς τῶν Ἀρχιερέων τῆς ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Ἀµερικῆς καὶ τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἐλλάδος καὶ ἐκπροσώπων τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Ρουµανίας καὶ Ρωσικῆς ∆ιασπορᾶς. Τὸ ἔτος 2016 ἀνέλαβεν ὡς Τοποτηρητὴς τὴν Ἱερὰν Ἐπισκοπὴν Κιμπόγκα Οὐγκάντας.

Σεβασµιώτατος ἐκτὸς τὴς Ἀγγλικῆς ὁµιλεῖ τὴν Ἑλληνικὴν καὶ γνωρίζει τὴν Σλαβονικήν, ἀλλὰ καὶ τὴν Ἱσπανικὴν καὶ τὴν Γαλλικὴν γλῶσσαν.

Τὰ ὀνοµαστήρια τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Ἀµερικῆς κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ εἶναι εἰς τὰς 26 Ὀκτωβρίου - Ἁγίου Μεγαλοµάρτυρος ∆ηµητρίου τοῦ Μυροβλύτου (8 Νοεµβρίου Ν.Η.).

φήµη τοῦ Σεβασµιωτάτου εἶναι:

α) «∆ηµητρίου τοῦ Σεβασµιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ἀµερικῆς, ἡµῶν δὲ πατρὸς καὶ Ποιµενάρχου, πολλὰ τὰ ἔτη» (ἐντὸς τῆς Ἐπαρχίας του) καὶ

β) «∆ηµητρίου τοῦ Σεβασµιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ἀµερικῆς, ἡµῶν δὲ πατρὸς καὶ Ἱεράρχου, πολλὰ τὰ ἔτη» (ἐκτὸς τῆς Ἐπαρχίας του).