Ἱερὰ Σύνοδος

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ

Synodos

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

ΜΕΛΗ

† ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ

† ὁ Μητροπολίτης Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

† ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

† ὁ Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. ΦΩΤΙΟΣ

† ὁ Μητροπολίτης Τορόντο κ. ΜΩΫΣΗΣ

† ὁ Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

† ὁ Μητροπολίτης Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

 † ὁ Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

† ὁ Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. ΚΛΗΜΗΣ

† ὁ Μητροπολίτης  Μεθώνης κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 

† ὁ Ἐπίσκοπος Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ

† ὁ Ἐπίσκοπος Βρεσθένης κ. ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ

† ὁ Ἐπίσκοπος Θεουπόλεως κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

† ὁ Ἐπίσκοπος Πελαγονίας κ. ΜΑΞΙΜΟΣ

 

 

ΒΟΗΘΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ

† ὁ Ἐπίσκοπος Νικοπόλεως (Τζακάρτας) κ. ΔΑΝΙΗΛ [Ἰνδονησίας]

† ὁ Ἐπίσκοπος Ταλαντίου κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ [Ἀθηνῶν]

† ὁ Ἐπίσκοπος Ἀστορίας κ. ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ [Ἀμερικῆς]

]

 

ΣΧΟΛΑΖΟΝΤΕΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ

† ὁ Μητροπολίτης πρώην Ἀμερικῆς κ. ΠΑΥΛΟΣ

† ὁ Ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

† ὁ Ἐπίσκοπος πρώην Πόρτλαντ κ. ΣΕΡΓΙΟΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ

Κάνιγγος 32 (γ΄ ὄροφος) 106 82 Ἀθῆναι

 Τηλ.: (+30) 210 38.28.280

Συνοδικὸν Κέντρον Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας

Κλειδήμου 6, Τ.Κ. 118 52 Πετράλωνα Ἀθῆναι

Τηλ.: (+30) 210 38.47.365

e-mail: ecclesiagoc{at}gmail.com

  

 

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

IES

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ὁ Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΗ 

ὁ Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. ΦΩΤΙΟΣ

† ὁ Μητροπολίτης Τορόντο κ. ΜΩΫΣΗΣ

ὁ Ἐπίσκοπος Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ

  ὁ Ἐπίσκοπος Θεουπόλεως κ. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ

† ὁ Ἐπίσκοπος Πελαγονίας κ. ΜΑΞΙΜΟΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΕΡΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΓ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 

106 Elm Street, Cobleskill, NY 12043, Tel: (001) 617-610-7323

 

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

Ἱερὰ Σύνοδος ἀπαρτίζεται ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος τῶν ΓΟΧ καὶ ὅλους τοὺς ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολίτες καὶ Ἐπισκόπους αὐτῆς στὴν Ἑλλάδα. Δὲν συμμετέχουν οἱ σχολάζοντες Ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Βοηθοὶ Ἐπίσκοποι. Προεδρεύεται ἀπὸ τὸν ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν, ἢ κωλυομένου τούτου, ἀπὸ τὸν Ἀντιπρόεδρο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Συνεδριάζει τακτικῶς κάθε μῆνα με τὴν παρουσία τοὐλάχιστον τοῦ ἠμίσεως τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐν Ἑλλάδι κατοικούντων καὶ μὴ χρονίως ἀσθενούντων μελῶν τῆς Ἱεραρχίας καὶ ἀποτελεῖ τὸ μόνο ἐκτελεστικὸ ὄργανο τῆς Ἐκκλησίας ΓΟΧ Ἑλλάδος.

τρόπος τῶν συνεδριάσεων καὶ οἱ ἁρμοδιότητες του Ἀρχιεπισκόπου, του Ἀντιπροέδρου, του Ἀρχιγραμματέως, του Γραμματέως, του Βοηθοῦ Γραμματέως καὶ του Γραμματέως-Πρακτικογράφου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περιγράφονται ἀναλυτικῶς στὸν Εἰδικὸ Κανονισμὸ Συνεδριάσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας ΓΟΧ Ἑλλάδος.

Ἱερὰ Σύνοδος ἔχει συγκεκριμένες ἁρμοδιότητες κατὰ τὴν διαδικασία ἐκλογῆς Ἐπισκόπων καὶ στὶς διαδικασίες τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης οἱ ὁποῖες περιγράφονται ἀναλυτικῶς στοὺς ἀντίστοιχους Εἰδικοὺς Κανονισμούς.

Ἱερὰ Σύνοδος ἀποτελεῖ τὸ ἀνώτερο αὐθεντικὸ ὄργανο ἑρμηνείας καὶ ἐφαρμογῆς τῶν Ἱερῶν Κανόνων, ἀποφασίζοντας ἀνάλογα μὲ τὴν κάθε περίπτωση. Οἱ ἀποφάσεις της μποροῦν νὰ ἀναθεωρηθοῦν μόνον ἀπὸ τὴν ἴδια ἢ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας.

 

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ

Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ἀπαρτίζεται ἀπὸ τὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καθὼς καὶ τοὺς ἐν ἐνεργείᾳ Ἀρχιερεῖς οἱ ὁποῖοι διαβιοῦν στὸ Ἐξωτερικό. Δὲν συμμετέχουν οἱ σχολάζοντες Ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Βοηθοὶ Ἐπίσκοποι. Προεδρεύεται ἀπὸ τὸν ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν, ἢ κωλυομένου τούτου, ἀπὸ τὸν Ἀντιπρόεδρο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Συνεδριάζει τακτικῶς κάθε ἔτος, κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου με τὴν παρουσία τοὐλάχιστον τῶν τριῶν τετάρτων του ἀριθμοῦ τῶν ἐν Ἑλλάδι κατοικούντων καὶ μὴ χρονίως ἀσθενούντων μελῶν τῆς Ἱεραρχίας.

διαδικασία τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας περιγράφεται ἀναλυτικῶς στον Ειδικὸ Κανονισμὸ Συνεδριάσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας ΓΟΧ Ἑλλάδος.

Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ἔχει ὁλες τις ἁρμοδιότητες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ ἐπιπλέον ἐπιλαμβάνεται ὅλων τῶν σημαντικῶν θεμάτων ὅπως, δογματικῶν ζητημάτων, τῆς ἐκλογῆς Ἀρχιερέων, τῆς ἀποδοχῆς Ἀρχιερέων ἀπὸ ἄλλες Ἐκκλησιαστικὲς δικαιοδοσίες, τῶν σχέσεων με ἄλλες ὁμόδοξες Γνήσιες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες τοῦ Ἐξωτερικοῦ, τῆς ἀποδοχῆς αὐτῶν ὡς αὐτονόμων ἢ αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, ἐκδίδει κανονιστικὲς διατάξεις, Συνοδικὲς Πράξεις καὶ Ἐγκυκλίους καὶ ἐν γένει ἀποτελεῖ τὸ ἀνώτατο νομοθετικὸ ὄργανο τῆς Ἐκκλησίας ΓΟΧ Ἑλλάδος.

Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ἔχει συγκεκριμένες ἁρμοδιότητες κατὰ τὴν διαδικασία ἐκλογῆς Ἐπισκόπων καὶ στὶς διαδικασίες τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης οἱ ὁποῖες περιγράφονται ἀναλυτικῶς στοὺς ἀντίστοιχους Εἰδικοὺς Κανονισμούς.

Οἱ ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας μποροῦν νὰ ἀναθεωρηθοῦν μόνον ἀπὸ τὴν ἴδια ἢ μία Πανορθόδοξη Σύνοδο Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.