Ἐκκλησιαστικαὶ Ἐπαρχίαι

Τήν Τετάρτην, 7/20 Ἰουλίου 2016, συνῆλθεν εἰς τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, μὲ κύριον θέμα τὴν ἐκλογὴν νέου Μητροπολίτου, διὰ τὴν διαποίμανσιν τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καὶ Θράκης.

28166886730 64406927d0 z

διαδικασία τῆς ἐκλογῆς ἐπραγματοποιήθη εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» Πειραιῶς, ἔπειτα ἀπὸ Ἀρχιερατικὴν Θείαν Λειτουργίαν, ἡ ὁποία ἐτελέσθη ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου. Τῆς Συνεδριάσεως προήδρευσεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος.

 

Ἀφοῦ ἐκλείσθησαν αἱ θῦραι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἀνεγνώσθη ὁ Κανονισμὸς Ἐκλογῆς Ἀρχιερέων καὶ ἠκολούθησε διαλογικὴ συζήτησις, μετὰ τὸ πέρας τῆς ὁποίας ἐγένετο ἡ ἐκλογὴ τοῦ νέου Μητροπολίτου.

 

Κατὰ τὴν ψηφοφορίαν, ἐπὶ 11 ψηφισάντων Ἀρχιερέων, εὑρέθησαν ἔγκυρα καὶ τὰ 11 ψηφοδέλτια καὶ ἀπὸ τὴν καταμέτρησιν τῶν ψήφων, ἔλαβον:

 

1. Ὁ Σεβασμιώτατος Ἐπίσκοπος Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος ψήφους 9.

2. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης ψήφους 2.

 

Ὡς ἐκ τούτου, νέος Μητροπολίτης Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καὶ Θράκης ἐξελέγη ὁ ἀπὸ Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος, ὁ ὁποῖος ἔδωσε τὸ Μικρὸν Μήνυμα ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐν συνεχείᾳ συνεζήτησε τὸ ζήτημα τῆς Ἐπισκοπῆς Φιλίππων, μετὰ τὴν ἐκλογὴν τοῦ Σεβ. κ. Ἀμβροσίου. Ἀπεφάσισεν ὁμοφώνως ὅπως ἐνσωματωθῇ ἡ Ἐπισκοπὴ Φιλίππων εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καὶ Θράκης, ἥτις μετωνομάσθη εἰς “Ἱερὰν Μητρόπολιν Φιλίππων καὶ Μαρωνείας” μὲ δικαιοδοσίαν ἅπασαν τὴν περιφέρειαν τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καὶ Θράκης.  Ἕδρα τῆς Μητροπόλεως ὡρἰσθη ἡ πόλις τῆς Καβάλας καὶ Μητροπολιτικὸς Ναὸς, ὁ Ἱερὸς Ναὸς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Καβάλας.  Ὁ Ναὸς Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν Δράμας ὡρίσθη ὡς Καθεδρικὸς Ναός. Ἠκολούθησεν ἡ τάξις τοῦ Μεγάλου Μηνύματος.

 

27833651253 fef80f5c10 z

 

(Σύντομο Βιογραφικὸ τοῦ Σεβ. Φιλίππων κ. Ἀμβροσίου)

 

Ἀκολούθως, οἱ Ἀρχιερεῖς μετέβησαν εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὅπου καὶ ἐσυνεχίσθη ἡ Συνεδρίασις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ ἐρρυθμίσθησαν τὰ διαδικαστικοῦ χαρακτῆρος θέματα. Συγκεκριμένως, ἀπεφασίσθη ἡ Ἐνθρόνισις τοῦ νέου Μητροπολίτου νὰ πραγματοποιηθῆ τὴν Τρίτην, 20 Ἰουλίου / 2 Αὐγούστου 2016, καὶ ὥραν 18.00, εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Καβάλας.

 

Συνεδρίασις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐσυνεχίσθη τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ καί συνεζητήθησαν τὰ ὑπόλοιπα θέματα τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως διά τά ὁποῖα θά ἀκολουθήσῃ νεωτέρα Ἀνακοἰνωσις.