Ἐκκλησιαστικαὶ Ἐπαρχίαι

Στὸν ἀκόλουθο σύνδεσμο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε τὴν ἐμπεριστατωμένη μελέτη τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Νικηφόρου Νάσσου, ἡ ὁποία ἀναφέρεται στὸ ἐπίκαιρο αὐτὸ ζἠτημα καὶ ἐλέγχει ἐσφαλμένες πρακτικὲς οἱ ὁποῖες ἄρχισαν νὰ ἐμφανίζωνται στὴν λειτουργικὴ ζωὴ τῶν οἰκουμενιστικῶν ἐκκλησιῶν.

 

ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΜΗΝΥΜΑ

ἐπὶ τῇ ἐορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ

 


«Εὐαγγελίζου, γῆ, χαρὰν μεγάλην· αἰνεῖτε, οὐρανοί, Θεοῦ τὴν δόξαν».

«Τὸ ἀπ' αἰῶνος μυστήριον, ἀνακαλύπτεται σήμερον, καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Υἱὸς ἀνθρώπου γίνεται...»


Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Μὲ τὸ ἄγγελμα τοῦ καλοῦ μηνύματος ἀπὸ τὸν Ἀρχιστράτηγο Γαβριὴλ πρὸς τὴ Μαριὰμ «Χαῖρε κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ» καὶ μὲ τὴν καρδιακὴ ἀποδοχὴ Ἐκείνης, «Ἀμήν, ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου», χαρὰ πλημμύρισε τὴν ἀνθρωπότητα.

Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος ὑπενθυμίζει εἰς τὸ εὐσεβὲς Αὐτῆς Ποίμνιον καὶ εἰς πάντα ἐνδιαφερόμενον, ὅτι πρὸ τετραετίας περίπου, ὅτε τὸ θέμα τῆς Καύσεως τῶν Νεκρῶν ἀντὶ τῆς καθιερωμένης Ταφῆς ἀπησχόλησε τὴν κοινὴν γνώμην τῆς Πατρίδος μας, ὡς ἕνα ἀκόμη σύμπτωμα θλιβερᾶς ρήξεως σχέσεων μὲ τὸν Εὐαγγελικὸν Νόμον καὶ τὸ Εὐλογημένον Ἦθος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Παραδόσεώς μας, ἐξέδωσε ἐκτενῆ καὶ ἐμπεριστατωμένην Συνοδικὴν Ἐγκύκλιον (ὑπ'ἀριθμ. 2322) περὶ τοῦ θέματος τούτου ὀρθοτομοῦσα τὸν λόγον τῆς Ἀληθείας.

Τὸ Σάββατο, 11/24-8-2019, στὴν ἀρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία ποὺ τέλεσε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Μοραβίας, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, ἔλαβε μέρος καὶ ὁ Αἰδ. Πρωθιερέας π. Κάρολος Ποντρασκὶ ἀπὸ τὸ Μοντρίτσε Τσεχίας, ἀφοῦ προηγουμένως δέχθηκε χειροθεσία καὶ ἐντάχθηκε διὰ τοῦ τρόπου αὐτοῦ στὸν Κλῆρο τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Μοραβίας τῆς Ἐκκλησίας μας.

Τήν Μεγάλη Τετάρτη, 11/24-04-2019, ὁλοκληρώθηκε ἡ ἱερά διαδικασία τῆς ἑψήσεως (βρασμοῦ) τοῦ Ἁγίου Μύρου στόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στήν Νέα Φιλαδέλφεια.