Ἐκκλησιαστικὰ Δικαστήρια

Συμφώνως τῷ κανονισμῷ Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος ἐν ἑκάστῃ ἐπαρχίᾳ λειτουργοῦν τὰ Ἐπισκοπικὰ Δικαστήρια.

κτός αὐτῶν, διὰ τὰς σοβαροτέρας περιπτώσεις λειτουργοῦν εἰς τὰ γραφεῖα τῆς Ἱ. Συνόδου τὰ κάτωθι Συνοδικά Δικαστήρια. Ἡ παροῦσα σύνθεσις τῶν Συνοδικῶν Δικαστηρίων κατὰ τὴν ἀπό 1/14-9-2015 ἀπόφασιν τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, ἔχει ὡς ἑξῆς:

Α. Κατώτερον Συνοδικόν Δικαστήριον.
Πρόεδρος:Σεβασμ. Μητροπολίτης Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος. Μέλη: οἱ Σεβασμ. Μητροπολῖται: Ὠρωποῦ & Φυλῆς κ. Κυπριανὸς καὶ Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος. Ἀναπληρωματικὸν μέλος: Σεβασμ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης. Εἰς αὐτὸ μετέχει ex officio καὶ ὁ οἰκεῖος ἐπίσκοπος τοῦ κατηγορουμένου (ἐφ’ ὅσον δέν ἐξαιρεῖται νομίμως).


Β. Πρωτοβάθμιον δι’ Ἱερεῖς Συνοδικόν Δικαστήριον.
Πρόεδρος: Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος. Μέλη: οἱ Σεβασμ. Μητροπολῖται: Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος,  Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, Δημητριάδος κ. Φώτιος, Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος, Ὠρωποῦ & Φυλῆς κ. Κυπριανὸς καὶ Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος. Ἀναπληρωματικὸν μέλος:  ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης  Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης.


Γ. Δευτεροβάθμιον δι’ Ἱερεῖς Συνοδικόν Δικαστήριον ἀποτελεῖ ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Καλλινίκου.


Δ. Πρωτοβάθμιον δι’ Ἀρχιερεῖς Συνοδικόν Δικαστήριον ἀποτελεῖ ὡσαύτως σύμπασα ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Καλλινίκου.


Ε. Δευτεροβάθμιον δι’ Ἀρχιερεῖς Συνοδικόν Δικαστήριον: Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος ἐν πλήρει ἀπαρτίᾳ, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου. Εἶναι τὸ μόνον ἁρμόδιον διὰ τὴν ἐπιβολὴν τῆς ποινῆς τῆς καθαιρέσεως εἰς Ἀρχιερεῖς.

ὁλομέλεια τῆς Ἱ. Συνόδου εἶναι ἀκόμη τὸ ἁρμόδιον ὄργανον διὰ τὴν ἀπονομήν χάριτος εἰς καταδεδικασμένους κληρικούς.


Τὸ προσωπικὸν τῶν Συνοδικῶν Δικαστηρίων ἀποτελοῦν: Πανοσιολ. Ἱερομ. π. Καλλίνικος Ἠλιόπουλος (Γραμματεύς) καὶ ὁ Κωνσταντῖνος Κατσαγώνης (Σύνδεσμος).