Δραστηριότητα

Ἡ 8η Πανελλήνια Συνάντηση τοῦ Νε.Ο.Σ.

Τὸ Σάββατο, 22-10/4-11-2017, πραγματοποιήθηκε μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἡ 8η Πανελλήνια Συνάντηση τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου τῆς Ἐκκλησίας μας μὲ μεγάλη ἐπιτυχία.
 
8hPan6
 
πως καὶ πέρισυ, ἡ Συνάντηση ἔγινε στὸ Πολιτιστικὸ Κέντρο «Καμίνι» τοῦ Δήμου Γαλατσίου στὴν Ἀθήνα, ἐντὸς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου καὶ τὴν ἐπιμέλεια καὶ ὀργάνωση τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Νε.Ο.Σ.
 
8hPan1
Συνάντηση ἄρχισε μὲ προσευχὴ περὶ τὶς 9:30’ π.μ. καὶ ἀκολούθησαν, μετὰ τὴν Εἰσαγωγὴ τῆς Παρουσιάστριας Κοραλίας Γλύκα ἀπὸ τὸν Πειραιᾶ, σύντομοι Χαιρετισμοὶ ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστοσμο, Πρόεδρο τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος, καὶ τὸν Θεοφ. Ἐπίσκοπο Γαρδικίου κ. Κλήμη, Πρόεδρο τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Νε.Ο.Σ.
 
8hPan3
8hPan4
 
Κατόπιν ἔλαβε τὴν θέση του στὸ Βῆμα ὁ Ὁσιολ. Ἱερομ. π. Καλλίνικος Ἡλιόπουλος, κύριος Ὁμιλητής, ὁ ὁποῖος παρουσίασε τὴν ἐνδιαφέρουσα Εἰσήγησή του ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς Συναντήσεως: «Θρησκευτικὸ bullying – Φοβᾶσαι νὰ ὑπερασπιστεῖς τὰ πιστεύω σου;», ἡ ὁποία δημοσιεύεται.
 
8hPan2
 
Ἐν συνεχείᾳ, ἀνῆλθαν στὸ Προεδρεῖο ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ ἀκολούθησε ἐνδιαφέρουσα συζήτηση, μὲ ὑποβολὴ ἐρωτημάτων ἀπὸ τοὺς Συνέδρους καὶ ἀπαντήσεις τῶν Ἀρχιερέων καὶ τοῦ π. Καλλινίκου, οἱ ὁποῖες φώτισαν πολλὲς πρακτικὲς κυρίως πτυχὲς τοῦ θέματος.
 
8hPan8
8hPan5
 
Περὶ τὴν 12η μεσημβρινὴ ἔγινε ἡμίωρο διάλειμμα, στὴν διάρκεια τοῦ ὁποίου προσφέρθηκαν κεράσματα σὲ ὅλους τοὺς Συνέδρους καὶ ἀκολούθησε τὸ δεύτερο μέρος τῆς Συναντήσεως, μὲ προβολὴ ἑνὸς ὀλιγόλεπτου βίντεο σχετικὰ μὲ τὴν θαυματουργικὴ σωτηρία ἀπὸ τὴν Παναγία μας, τῆς Ἀρχιλοχίου Βασιλικῆς Πλεξίδα ἀπὸ συντριβὴ ἑλικοπτέρου στὸ Σαραντάπορο Ἐλασσόνας πρὸ μηνῶν.
 
8hPan10
 
Ἐν συνεχείᾳ, στὸ Βῆμα ἀνῆλθε ἡ διασωθεῖσα ἀδελφή μας Βασιλικὴ Πλεξίδα, ἡ ὁποία διηγήθηκε μὲ χάρη, ἠρεμία καὶ ζωντάνια τὴν ἐκπληκτικὴ ἐμπειρία της σχετικὰ μὲ τὸ Θαῦμα ποὺ βίωσε, ἀπὸ τὴν ζωντανὴ καὶ πολλαπλῆ παρέμβαση τῆς Παναγίας μας Ἀκρωτηριανῆς τῆς νήσου Σερίφου.
 
8hPan7
 
κολούθησαν ἐρωτήματα ἀπὸ τοὺς Ἀρχιερεῖς, Κληρικούς, καὶ τοὺς νέους καὶ νέες, στὰ ὁποῖα ἀπαντοῦσε ἡ ἀδελφή μας Βασιλικὴ μὲ σαφήνεια καὶ καθαρότητα, καὶ ἐπίσης σὲ κάποια στιγμὴ χρειάσθηκε νὰ ἀφηγηθεῖ τὸ πῶς βίωσε τὸ Θαῦμα ἀπὸ τὴν δική του πλευρὰ ὁ σύζυγός της Δημήτριος.
 
8hPan9

Κατόπιν, ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης ἀνέγνωσε τὸ κείμενο τῶν Συμπερασμάτων τῆς Πανελλήνιας Συναντήσεως, τὸ ὁποῖο εἶχε προετοιμάσει ἡ Συντονιστικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Νε.Ο.Σ. καὶ ἔτυχε τῆς ἀνεπιφυλάκτου ἐγκρίσεως τῶν Συνέδρων. Καὶ τὸ κείμενο αὐτὸ δημοσιεύεται.
 
8hPan11
8hPan13

Ἀκολούθησε ἡ κλήρωση τῶν λαχνῶν γιὰ ἕνα κινητὸ τηλέφωνο καὶ ἀνακοινώθηκε ὁ ἐπιτυχῶν. Καταληκτήριο χαιρετισμὸ ἀπηύθυνε ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ἐφ’ ὅσον ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος δὲν ἠδυνήθη νὰ παραστεῖ.
 
8hPan12
8hPan14
 
Παρουσιάστρια ἐξέφρασε εὐχαριστίες στοὺς παρόντας Ἀρχιερεῖς, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, ὁ ὁποῖος ἐπίσης εἶχε προσέλθει, στοὺς Κληρικούς, στὸν Ὁμιλητὴ π. Καλλίνικο Ἡλιόπουλο, στὴν Βασιλικὴ Πλεξίδα γιὰ τὴν ἀξιέπαινη παρουσία της, στὸν Αἰδ. Πρωτ. π. Γεώργιο Κοντογιώργη ἀπὸ τὸν Πειραιᾶ γιὰ τὴν ἐπιμέλεια τῶν ὀπτικο-ακουστικῶν τῆς Ἐκδηλώσεως, στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς γιὰ τὴν προσφορὰ καὶ ἑτοιμασία τῶν Ἐνθυμίων, γιὰ τὴν Ἔκθεση Βιβλίων καὶ γιὰ τὴν φωτογραφικὴ κάλυψη, στὸν κ. Γεώργιο Κυριακόπουλο γιὰ τὴν βοήθειά του στὴν ἐξασφάλιση τοῦ χώρου Ἐκδηλώσεως, στὸν Δήμαρχο Γαλατσίου κ. Γεώργιο Μαρκόπουλο καὶ τοὺς ὑπευθύνους τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου γιὰ τὴν προσφορά τους, στὸν ὑπεύθυνο τοῦ διαδικτυακοῦ σταθμοῦ ΛΥΡΑ TV γιὰ τὴν μαγνητοσκόπηση, στὸν Ἀνώνυμο Δωρητὴ ἀπὸ τὸν Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Δάφνης γιὰ τὴν σημαντικὴ συμβολή του στὴν διοργάνωση τῆς Ἐκδηλώσεως καὶ σὲ ὅλους τοὺς προσελθόντας. 
 
8hPan15
 
Τέλος, μετὰ τὴν ἀναμνηστικὴ φωτογράφιση, διανεμήθηκαν τὰ ὡραῖα Ἐνθύμια τῆς Ἐκδηλώσεως σὲ ὅλους τοὺς προσελθόντες καὶ ἡ Πανελλήνια Συνάντηση ὁλοκληρώθηκε μὲ τὶς καλύτερες τῶν ἐντυπώσεων καὶ μὲ ὠφέλεια ὅλων.