Δραστηριότητα

Συμπεράσματα τῆς Ὄγδοης Πανελλήνιας Συνάντησης τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου τῆς Ἐκκλησίας Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστανῶν Ἑλλάδος


Πολιτιστικὸ Κέντρο «Καμίνι», Γαλάτσι, Σάββατο, 22-10/4-11-2017
 
 
Ὄγδοη Πανελλήνια Συνάντηση τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου τῆς Ἐκκλησίας μας πραγματοποιήθηκε μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ στὸ Γαλάτσι, τὸ Σάββατο, 22-10/4-11-2017, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, Ἀρχιερέων, Ἱερέων καὶ 250 περίπου νέων ἀμφοτέρων τῶν φύλων, ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, τὸν Πειραιᾶ, τὸ λεκανοπέδιο τῆς Ἀττικῆς καὶ ἀπὸ ἄλλες περιοχὲς (Βοιωτία, Χαλκίδα, Βόλο, Λάρισα κλπ.).
 
symperasmata

Τὸ κύριο θέμα τῆς Συνάντησης ἦταν γιὰ τὸ φαινόμενο τοῦ σχολικοῦ ἐκφοβισμοῦ (bullying), τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ διεθνῶς μεγάλο καὶ ἐπικίνδυνο πρόβλημα, μιὰ σύγχρονη μάστιγα, ποὺ ἀπαιτεῖ νὰ ἀντιμετωπισθεῖ μὲ κάθε τρόπο.

ἄσκηση κάθε μορφῆς βίας ἐναντίον τοῦ ἄλλου, τοῦ διαφορετικοῦ, καταδικάζεται ἀπερίφραστα ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Πίστη μας, ἡ ὁποία βασίζεται στὴν Ἀγάπη καὶ τὴν καλλιέργεια τῆς εἰρήνης καὶ τῆς κατανόησης μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων.

Οἱ δράστες ἐκφοβισμοῦ, εἴτε σχολικοῦ εἴτε ἐξωσχολικοῦ, εἶναι τραγικὰ πρόσωπα, ποὺ χρειάζονται ἄμεση στήριξη ὑπευθύνων ἀκόμη καὶ ψυχικῆς ὑγείας, γιὰ νὰ παύσουν τὴν ἀπάνθρωπη καὶ ἀντι-κοινωνικὴ συμπεριφορά τους καὶ νὰ μὴν ἐξελιχθοῦν σὲ προβληματικὰ καὶ ἐπικίνδυνα πρόσωπα, καταστρέφοντας τὴν ζωή τους, ἀφοῦ πρῶτα καταστρέψουν ἄλλους.

Τὰ θύματα ἐκφοβισμοῦ χρειάζονται ἐπίσης στήριξη, ἐνθάρρυνση καὶ ἀγάπη, γιὰ νὰ ἀποκατασταθοῦν σωστὰ καὶ ὑγιῶς στὸ κοινωνικὸ σύνολο καὶ νὰ μὴ χάσουν τὴν εὐκαιρία νὰ ζήσουν δημιουργικὰ καὶ μὲ ἀξιοπρέπεια.

Οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ Νέοι τονίζουν τὴν κεντρικὴ καὶ καθοριστικὴ σημασία ποὺ δίνει ἡ Πίστη μας στὴν Ἀγάπη, ὅπως φανερώθηκε στὸ Πρόσωπο τοῦ Σωτῆρα μας Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος Σταυρώθηκε ἀπὸ Ἀγάπη, γιὰ νὰ σώσει τὸν ἄνθρωπο. Ἡ δύναμη τῆς Ἀγάπης εἶναι ποὺ διώχνει κάθε φόβο, νικάει κάθε θάνατο καὶ ἀνακαινίζει τὸν ἄνθρωπο, ἑνώνοντάς τον ἀληθινὰ μὲ τὸν Θεὸ καὶ τὸν συνάνθρωπο.

Οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ὄχι μόνο δὲν ἀσκοῦν ὁποιονδήποτε ἐκφοβισμό, ἀλλὰ συνήθως ὑφίστανται διακρίσεις εἰς βάρος τους, γιὰ τὴν Πίστη τους, ὑφίστανται θρησκευτικὸ ἐκφοβισμὸ (bullying), σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ φαίνεται νὰ ἀποδέχεται κάθε διαφορετικότητα, ἀλλὰ δὲν ἀνέχεται εὔκολα τὴν πιὸ εὐγενῆ καὶ ὑψηλὴ μορφὴ ζωῆς, τὴν Χριστιανική, στὴν γνήσια μάλιστα μορφή της.

Οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ Νέοι διακηρύσσουν, ὅτι δὲν τοὺς τρομάζουν οἱ ἀπειλὲς καὶ διακρίσεις εἰς βάρος τους, διότι πιστεύουν καὶ ζοῦν τὴν δύναμη τοῦ Θεοῦ.

Ὡς μέλη τῆς μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ἡ ὁποία ἀντιμετώπισε ἐπὶ δεκαετίες ὁλόκληρες τὸν θρησκευτικὸ ἐκφοβισμὸ τῶν Νεοημερολογιτῶν μέσῳ διωγμῶν ποικίλων μορφῶν, τονίζουν τὴν ἀποφασιστικότητά τους νὰ ὁμολογοῦν τὴν Πίστη τους ἄφοβα, μὲ σεβασμὸ στοὺς ἄλλους, ἀπαιτώντας κι αὐτοὶ μὲ τὴ σειρά τους τὸν σεβασμὸ τῶν ἄλλων στὴν ἄσκηση τῶν πρακτικῶν τῆς Πίστης καὶ στὴν ὑποστήριξη τῶν θεοφιλῶν ἀρχῶν τους.

Ὡς νομοταγεῖς πολίτες τῆς Πατρίδας μας Ἑλλάδας, μὲ ἀφοσίωση στὴν Πίστη, στὴν Ἱστορία, στὴν Παιδεία, στὸν Πολιτισμὸ καὶ στὰ ἰδανικά της, δηλώνουν ὅτι δὲν ἀνέχονται τὴν ἀλλοίωση καὶ κατάργηση ὅλων αὐτῶν καὶ ἀντιτάσσονται σὲ κάθε τέτοια ἀπαράδεκτη ἀπόπειρα.
 
Πιστεύουν στὴν θεμελιώδη σημασία καὶ ἀξία τῆς χριστιανικῆς οἰκογένειας γιὰ τὴν διαμόρφωση ὑγιῶν προσωπικοτήτων, ἀλλὰ κυρίως πιστεύουν στὴν μεταμορφωτικὴ χάρη τῆς μεγάλης οἰκογένειας, τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ Ὁποία σὰν ἐργαστήριο ἁγιότητας καὶ θεραπείας ψυχῶν, τρέφει, αὐξάνει καὶ προετοιμάζει τοὺς πιστοὺς γιὰ τὴν ἀληθινὴ αἰώνια Πατρίδα.

Ἐκκλησία μας, μὲ τὰ ἁγιαστικὰ Μυστήριά της, μὲ τοὺς Ποιμένες καὶ Πνευματικοὺς πατέρες, ἀποτελεῖ τὴν μεγάλη ἀγκαλιὰ ποὺ κρατάει ἑνωμένα τὰ μέλη της, καὶ τὰ ἐμψυχώνει ὡς ἀληθινοὺς Χριστιανοὺς καὶ Ἕλληνες νὰ δίνουν μαρτυρία Ἀγάπης, ἀλλὰ καὶ Ἀγῶνος ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος, καλώντας σὲ Μετάνοια τοὺς θύτες καὶ σὲ ἀποκατάσταση τὰ θύματα τοῦ ὅποιου ἐκφοβισμοῦ.
 
Ἡ Συντονιστικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Νε.Ο.Σ.