Συνοδικαί Ἐπιτροπαί

Αἱ ἁρμοδιότητες καί ἡ σύνθεσις τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν ἔχει ὡς ἑξῆς:

[Ὁ πρῶτος τῶν ἀναφερομένων εἰς ἑκάστην Ἐπιτροπήν ἀποτελεῖ τόν Πρόεδρον αὐτῆς καί ὁ δεύτερος τόν Ἀναπληρωτήν Πρόεδρον. Εἰς ἁπάσας τὰς Ἐπιτροπὰς μετέχουν ἐκτάκτως ἐκτός τῶν ἀναφερομένων καί ἐθελονταί κυρίως ἐκ τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου.]

 

α) ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ἁρμοδιότητες: Ἡ εὔρυθμος λειτουργία τῶν Συνοδικῶν Γραφείων. Ἀποτελεῖται ex officio ἐκ τοῦ Ἀρχιγραμματέως, τοῦ Γραμματέως καὶ Πρακτικογράφου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἀπό τούς Γραμματεῖς τῶν Συνοδικῶν Δικαστηρίων καί λαϊκόν προσωπικόν. Ἡ Ἀρχιγραμματεία παρέχει γραμματειακήν ὑποστήριξιν καὶ εἰς τὰ Συνοδικά Δικαστήρια καί τὰς λοιπάς Συνοδικάς Ἐπιτροπάς.

Εἰδικώτερον μεριμνᾶ:

  • διὰ τό πρωτόκολλον καί τήν διεκπεραίωσιν τῆς εἰσερχομένης καί ἐξερχομένης ἀλληλογραφίας
  • τήν διαφύλαξιν τοῦ ἀρχείου τῶν σχετικῶν ἐγγράφων,
  • τήν φύλαξιν καί τήρησιν τῶν Κωδίκων τῶν Ὑπομνημάτων καί Διαβεβαιώσεων τῶν Ἐπισκοπικῶν Ἐκλογῶν,
  • τῶν Πρακτικῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῶν Συνοδικῶν Δικαστηρίων,
  • τὴν ἐφαρμογήν τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τὴν ἐνημέρωσιν Αὐτῆς περὶ τῶν ἑκάστοτε ἐκκρεμουσῶν ὑποθέσεων,
  • τήν ἐνημέρωσιν τῶν Μητρώων τῶν Ἱερῶν Ναῶν, Μονῶν, Ἱεροῦ Κλήρου καί Ἱδρυμάτων τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ.,
  • τήν ἔκδοσιν ταυτοτήτων εἰς Κληρικούς καί πιστοποιητικῶν εἰς τὰς ἀρχάς,
  • τὴν σύνταξιν ἀνακοινώσεων περί τῶν πεπραγμένων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου,
  • τὰ προγράμματα ἐκκλησιαστικῆς καταρτίσεως τῶν στελεχῶν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν,
  • τὴν φροντίδα ἐκδόσεως τοῦ ἐτησίου ἡμεροδείκτου καί τὴν ἐνημέρωσιν τοῦ ἐπισήμου ἰστοτόπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Σύνθεσις: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος (Ἀρχιγραμματεύς), ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης (Γραμματεύς), οἱ Πανοσ. Ἀρχιµ.: π. Γρηγόριος Ταυλάριος (Γραμματεύς-Πρακτικογράφος), ὁ Πανοσ. Ἱερομ. π. Καλλίνικος Ἠλιόπουλος (Βοηθὸς Γραμματεύς) καί οἱ Ἐντιμώτατοι κ.κ.: Κωνσταντίνος Πάνος (Ἐνημέρωσις Ἰστοστόπου) καὶ Κωνσταντῖνος Κατσαγώνης (Σύνδεσμος-Κλητήρ).

β) ΔΟΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

Ἁρμοδιότητες: Παροχή γνωμοδοτήσεων πρὸς τὴν Ἱεράν Σύνοδον διὰ δογματικά καί κανονικά ζητήματα.

Σύνθεσις: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος  Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ Αἰδεσιμολογιωτατος πρεσβύτερος π. Γεώργιος Γιάν καί οἱ Ἐλλογιμώτατοι Θεολόγοι κ.κ.: Ζήσης Τσιότρας καὶ Κωνσταντῖνος Πάνος.

γ) ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ἁρμοδιότητες:Ἡ Διάδοσις τῆς ἀκαινοτομήτου Ὀρθοδόξου πίστως εἰς πάντα ἐνδιαφερόμενον μέσω τῆς ἐξ ἀποστάσεως παροχῆς ὑλικοῦ ὀρθοδόξου ἐνημερώσεως καί τῆς ὀργανώσεως ἱεραποστολικῶν κοινοτήτων ὅπου ὑπάρχει δυνατότης.

Σύνθεσις: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, καί οἰ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης.

δ) ΤΥΠΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ

Ἁρμοδιότητες: α) Ἔκδοσις δελτίων τύπου, β) ἐκπροσώπησις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἰς τὰ Μ.Μ.Ε., γ) ὀργάνωσις εἰδικῶν ἐκδηλώσεων.

Σύνθεσις: Οἱ Σεβασµιώτατοι Μητροπολῖται: Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος καί Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστοµος.

ε) ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ἁρμοδιότητες: α) Παροχή γνωμοδοτήσεων πρὸς τὴν Ἱεράν Σύνοδον διὰ νομικά θέματα, β) παρακολούθησις πορείας δικαστικῶν ὑποθέσεων καί ἐνημέρωσις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, γ) τήρησις ἀρχείου νομοθεσίας, νομολογίας καί γνωμοδοτήσεων διὰ θέματα σχετικά μέ τήν Ἐκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ..

Σύνθεσις: Ὁ  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος καί ὁ Ἐντιμώτατος κ. Ἀντώνιος Νέτσος.

στ) ΝΕΟΤΗΤΟΣ

Ἁρμοδιότητες: Ἐποπτεία τῆς λειτουργίας τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν, τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, καί τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου.

Σύνθεσις: Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστοµος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης.

ζ) ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ἁρμοδιότητες: Ταξινόμησις τοῦ πλουσίου ἀρχειακοῦ ὑλικοῦ τῶν γραφείων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί μελλοντική ψηφιοποίησις αὐτοῦ.

Σύνθεσις: Ὁ  Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ Πανοσ. Ἀρχιµ. π. Γρηγόριος Ταυλάριος καὶ ὁ Ἐντιμώτατος κ. Δημήτριος Παντελίδης

η) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΥΤΑΞΙΑΣ & ΤΥΠΙΚΟΥ

Ἁρμοδιότητες: Παροχή γνωμοδοτήσεων πρὸς τὴν Ἱεράν Σύνοδον διὰ θέματα λειτουργικῆς εὐταξίας καί τυπικοῦ.

Σύνθεσις: Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Γερόντιος, ὁ Πανοσ. Ἀρχιµ. π. Γρηγόριος Ταυλάριος καὶ ὁ Πανοσ. Ἱερομ. π. Καλλίνικος Ἡλιόπουλος.