Συνοδικαί Ἐπιτροπαί

Αἱ ἁρμοδιότητες καί ἡ σύνθεσις τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν ἔχει ὡς ἑξῆς:

[Ὁ πρῶτος τῶν ἀναφερομένων εἰς ἑκάστην Ἐπιτροπήν ἀποτελεῖ τόν Πρόεδρον αὐτῆς καί ὁ δεύτερος τόν Ἀναπληρωτήν Πρόεδρον. Εἰς ἁπάσας τὰς Ἐπιτροπὰς μετέχουν ἐκτάκτως ἐκτός τῶν ἀναφερομένων καί ἐθελονταί κυρίως ἐκ τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου.]

 

α) ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ἁρμοδιότητες: Ἡ εὔρυθμος λειτουργία τῶν Συνοδικῶν Γραφείων. Ἀποτελεῖται ex officio ἐκ τοῦ Ἀρχιγραμματέως, τοῦ Γραμματέως καὶ Πρακτικογράφου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἀπό τούς Γραμματεῖς τῶν Συνοδικῶν Δικαστηρίων καί λαϊκόν προσωπικόν. Ἡ Ἀρχιγραμματεία παρέχει γραμματειακήν ὑποστήριξιν καὶ εἰς τὰ Συνοδικά Δικαστήρια καί τὰς λοιπάς Συνοδικάς Ἐπιτροπάς.

Εἰδικώτερον μεριμνᾶ:

  • διὰ τό πρωτόκολλον καί τήν διεκπεραίωσιν τῆς εἰσερχομένης καί ἐξερχομένης ἀλληλογραφίας
  • τήν διαφύλαξιν τοῦ ἀρχείου τῶν σχετικῶν ἐγγράφων,
  • τήν φύλαξιν καί τήρησιν τῶν Κωδίκων τῶν Ὑπομνημάτων καί Διαβεβαιώσεων τῶν Ἐπισκοπικῶν Ἐκλογῶν,
  • τῶν Πρακτικῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῶν Συνοδικῶν Δικαστηρίων,
  • τὴν ἐφαρμογήν τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τὴν ἐνημέρωσιν Αὐτῆς περὶ τῶν ἑκάστοτε ἐκκρεμουσῶν ὑποθέσεων,
  • τήν ἐνημέρωσιν τῶν Μητρώων τῶν Ἱερῶν Ναῶν, Μονῶν, Ἱεροῦ Κλήρου καί Ἱδρυμάτων τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ.,
  • τήν ἔκδοσιν ταυτοτήτων εἰς Κληρικούς καί πιστοποιητικῶν εἰς τὰς ἀρχάς,
  • τὴν σύνταξιν ἀνακοινώσεων περί τῶν πεπραγμένων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου,
  • τὰ προγράμματα ἐκκλησιαστικῆς καταρτίσεως τῶν στελεχῶν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν,
  • τὴν φροντίδα ἐκδόσεως τοῦ ἐτησίου ἡμεροδείκτου καί τὴν ἐνημέρωσιν τοῦ ἐπισήμου ἰστοτόπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Σύνθεσις: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος (Ἀρχιγραμματεύς), ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης (Γραμματεύς), ὁ Πανοσ. Ἱερομ. π. Καλλίνικος Ἠλιόπουλος (Γραμματεύς - Πρακτικογράφος καὶ Γραμματεὺς Συνοδικῶν Δικαστηρίων) ὁ Ἱερολογ. Ἱεροδιάκονος π. Χρυσόστομος Κωνσταντινίδης (Κωδικογράφος) καθὼς καί οἱ Ἐντιμώτατοι κ.κ.: Κωνσταντίνος Πάνος (Ἐνημέρωσις Ἰστοστόπου) καὶ Κωνσταντῖνος Κατσαγώνης (Σύνδεσμος - Κλητὴρ Συνοδικῶν Δικαστηρίων).

β) ΔΟΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

Ἁρμοδιότητες: Παροχή γνωμοδοτήσεων πρὸς τὴν Ἱεράν Σύνοδον διὰ δογματικά καί κανονικά ζητήματα.

Σύνθεσις: Οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος καὶ Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης, ὁ Αἰδεσιμολογιωτατος Πρεσβύτερος π. Γεώργιος Γιάν καί οἱ Ἐλλογιμώτατοι Θεολόγοι κ.κ.: Ζήσης Τσιότρας καὶ Κωνσταντῖνος Πάνος.

γ) ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ἁρμοδιότητες:Ἡ Διάδοσις τῆς ἀκαινοτομήτου Ὀρθοδόξου πίστως εἰς πάντα ἐνδιαφερόμενον μέσω τῆς ἐξ ἀποστάσεως παροχῆς ὑλικοῦ ὀρθοδόξου ἐνημερώσεως καί τῆς ὀργανώσεως ἱεραποστολικῶν κοινοτήτων ὅπου ὑπάρχει δυνατότης.

Σύνθεσις: Οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Δημητριάδος κ. Φώτιος, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης, καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Πελαγονίας κ. Μάξιμος.

δ) ΤΥΠΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ

Ἁρμοδιότητες: α) Ἔκδοσις δελτίων τύπου, β) ἐκπροσώπησις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἰς τὰ Μ.Μ.Ε., γ) ὀργάνωσις εἰδικῶν ἐκδηλώσεων.

Σύνθεσις: Οἱ Σεβασµιώτατοι Μητροπολῖται: Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος καί Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστοµος.

ε) ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ἁρμοδιότητες: α) Παροχή γνωμοδοτήσεων πρὸς τὴν Ἱεράν Σύνοδον διὰ νομικά θέματα, β) παρακολούθησις πορείας δικαστικῶν ὑποθέσεων καί ἐνημέρωσις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, γ) τήρησις ἀρχείου νομοθεσίας, νομολογίας καί γνωμοδοτήσεων διὰ θέματα σχετικά μέ τήν Ἐκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ..

Σύνθεσις: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος καί οἱ Ἐντιμώτατοι κ. Ἀντώνιος Νέτσος καὶ κα Ἐλένη Σπυροπούλου.

στ) ΝΕΟΤΗΤΟΣ

Ἁρμοδιότητες: Ἐποπτεία τῆς λειτουργίας τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν, τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, καί τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου.

Σύνθεσις:  Οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστοµος,  Δημητριάδος κ. Φώτιος καὶ Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης.

ζ) ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ἁρμοδιότητες: Ταξινόμησις τοῦ πλουσίου ἀρχειακοῦ ὑλικοῦ τῶν γραφείων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί μελλοντική ψηφιοποίησις αὐτοῦ.

Σύνθεσις: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης. 

η) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΥΤΑΞΙΑΣ & ΤΥΠΙΚΟΥ

Ἁρμοδιότητες: Παροχή γνωμοδοτήσεων πρὸς τὴν Ἱεράν Σύνοδον διὰ θέματα λειτουργικῆς εὐταξίας καί τυπικοῦ.

Σύνθεσις: Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Γερόντιος, καὶ ὁ Πανοσ. Ἱερομ. π. Καλλίνικος Ἡλιόπουλος.