Ἱστορικά

Περὶ μιᾶς μεγαλοπρεποῦς Πανηγύρεως

ΜΕ αὐτὸ τὸν τίτλο ἡ «Φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας», τὸ ἐπίσημο δημοσιογραφικὸ ὄργανο τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ἑβδομαδιαία τότε, ἀναφέρθηκε στὴν Ἑορτὴ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στὶς Ἀχαρνὲς Ἀττικῆς, στὸ ὑπ’ ἀριθ. φ. 187 / 12.8.1940 (σελ. 2) αὐτῆς.

Ἦταν τότε ἐποχὴ ὄντως δύσκολη, ἡ Ἐκκλησία μας ὑφίστατο πιέσεις καὶ διακρίσεις εἰς βάρος της, τὰ δὲ ἀπειλητικὰ σύννεφα τοῦ πολέμου κατὰ τῆς Πατρίδος μας ἦταν ὁρατὰ καὶ προοιωνίζοντο καταστροφικὰ δεινά.

Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς ὑπὸ τὴν καθοδήγησι τοῦ φημισμένου καὶ χαρισματικοῦ Πνευματικοῦ Γέροντος Ἀρχιμ. π. Ἱερωνύμου, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη μετὰ 2,5 ἔτη (13.1.1943), ἱδρυθεῖσα περὶ τὸ 1930, ἀποτελοῦσε ἤδη ὀργανωμένο Κοινόβιο μὲ ἐνάρετη Ἀδελφότητα καὶ ἦταν καύχημα τοῦ ἱεροῦ Ἀγῶνος καὶ λιμένας καταφυγῆς τῶν ἡρωϊκῶν μας πιστῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν πονεμένων ψυχοσωματικῶς ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι συνέρρεαν γιὰ νὰ λάβουν παρηγορία καὶ ἴασι.

παρουσία στὴν Πανήγυρι τοῦ ἔτους 1940 τοῦ Ἁγίου καὶ Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος μετέβη στὴν Ἀγρυπνία μετὰ τοῦ ἐκλεκτοῦ συνεργάτου Αὐτοῦ Ἀρχιμ. π. Χρυσοστόμου Νασλίμη, διακονοῦντος τότε ἐν Ἀθήναις ὡς Ἐφημερίου καὶ Γραμματέως τῶν Γραφείων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀποτελεῖ μία ἱστορικὴ μαρτυρία, ἡ ὁποία σὺν τοῖς ἄλλοις ἀποδεικνύει ὅτι οἱ Πνευματικοί μας Ἡγέται λάμβαναν θεία ἐνίσχυσι στὸν ὁμολογιακὸ Ἀγῶνα τους ἀπὸ τὶς «πηγὲς τοῦ σωτηρίου», ἀπὸ τὰ Μοναστήρια μας, ποὺ ἄρδευαν καὶ ζωογονοῦσαν τὶς ὑπάρξεις τους μὲ τὸν φωτισμὸ τῆς Χάριτος.

ΤΗΝ 26ην τοῦ παρελθόντος μηνὸς ἐπανηγύρισε μετὰ πάσης λαμπρότητος καὶ μεγαλοπρεπείας ἡ ἐν Μενιδίῳ ὑπὸ τὴν πνευματικὴν διοίκησιν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἱερωνύμου Πνευματικοῦ καὶ τῆς Ὁσιωτάτης Καθηγουμένης Χριστονύμφης τελοῦσα Ἱερὰ καὶ σεβασμία γυναικεία Μονὴ τῆς Ἁγίας Ὁσιομεγαλομάρτυρος Παρασκευῆς.

Πλῆθος προσκυνητῶν τιμώντων τὴν μνήμην τῆς Ἁγίας συνέρρευσεν ἐξ Ἀθηνῶν, Πειραιῶς καὶ περιχώρων, πολλοὶ δὲ ἀσθενεῖς, δαιμονιῶντες καὶ ἰδίᾳ τοὺς ὀφθαλμοὺς πάσχοντες, μετὰ πίστεως προσελθόντες δι’ ὅλης τῆς νυκτὸς ἐν τῇ Ἀγρυπνίᾳ ἐδέοντο περὶ τῆς θεραπείας των.

Τὴν Πανήγυριν ἐλάμπρυνεν ἐπὶ πλέον ἡ παρουσία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου ἁγ. Πρ. Φλωρίνης κ. Χρυσοστόμου, τὸν ὁποῖον ἡ Ἱερὰ Μονὴ ἰδιαιτέρως ἐκάλεσε. Τὸν Σεβασμιώτατον συνώδευσεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Χρυσόστομος Νασλίμης.

Τὸ ἑσπέρας τῆς 26ης ληξάσης τῆς Πανηγύρεως τὸ πλῆθος διελύθη μὲ τὰς ἀρίστας τῶν ἐντυπώσεων, πάντες δὲ εὐχήθησαν, ὅπως ὁ Κύριος, διὰ πρεσβειῶν τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Ὁσιομεγαλομάρτυρος Παρασκευῆς δώσῃ, ἵνα τὸ ἑπόμενον ἔτος ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας ἑορτασθῇ ὑπὸ καλυτέρας συνθήκας, διὰ τὸ Ἔθνος καὶ τὴν Ἐκκλησίαν.