Ἱστορικά

Συγκινητικὸν Θαῦμα τῶν Χριστουγέννων τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων στὴν Χαλκίδα κατὰ τὸ ἔτος 1958

Ἄλλη μία Θεόθεν Βεβαίωσις τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος μας - Σημεῖον Χάριτος

Τὸ εὐσεβὲς Παράρτημα Χαλκίδος ἠξιώθη ἰδιαιτέρας ἐπισκιάσεως τῆς Θείας Χάριτος κατὰ τὴν ἑορτὴν τῶν Χριστουγέννων [σύμφωνα μὲ τὸ Πάτριον Ἡμερολόγιον τοῦ ἔτους 1958].

gennisis

Οὕτω τὴν 4:30 πρωϊνὴν ὁ Αἰδεσιμώτατος Ἱερεὺς τοῦ Παραρτήματος Ἰωάννης Φρέγκος ἡτοιμάζετο, μετὰ τοῦ εὐλαβεστάτου Ἐπιτρόπου κ. Εὐθυμίου Ἀθανασίου, νὰ κτυπήσουν τὴν καμπάνα [τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου].

Κατὰ τὴν ὥραν αὐτὴν καὶ λόγῳ τοῦ χειμῶνος ἐπικρατεῖ ψηλαφητὸν σκότος. Ἀλλὰ νά! Τὸ σκότος αὐτὸ φυγαδεύεται πρὸς στιγμήν, διότι ἕνα λαμπρὸν Φῶς περιβάλλει τὸ κωδωνοστάσιον καὶ τὴν περιοχὴν τοῦ Ναοῦ!

Πρὸς στιγμὴν ἐνομίσθη, ὅτι ἐπὶ τοῦ Ναοῦ προσέπεσε τὸ φῶς φανῶν διερχομένου αὐτοκινήτου. Δὲν ἀργοῦν ὅμως νὰ ἀντιληφθοῦν, ὅτι τὸ Φῶς αὐτὸ εἶχεν ἄλλην πηγήν. Ἦτο ἕνα Θαῦμα.

αἴγλη τοῦ Φωτὸς αὐτοῦ διήρκεσεν ἀρκετὰ λεπτὰ καὶ πολλοὶ τὸ ἀντελήφθησαν.Ἦτο μία ἐπισκίασις τῆς Χάριτος πρὸς τὸ εὐσεβὲς Παράρτημα, τὸ ὁποῖον μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν Ἱερέα του καὶ τοὺς Ἐπιτρόπους του ἀγωνίζεται τὸν ὡραῖον καὶ καλλίνικον Ἀγῶνα τῆς Ὀρθοδοξίας.! Τὸ Θαῦμα ἀνέγραψε καὶ ἡ ἡμερησία ἐφημερὶς τῶν Ἀθηνῶν «Ἀθηναϊκή».

(«Ἡ Φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀριθ. 303 - 304 / 19-1-1959, σελ. 14)

Eyaggelismos Xalkida