Ἐκκλησιολογικά

Καταδίκη τοῦ Οἱκουμενισμοῦ 1998

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΣ

τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

Ἀθῆναι, 29-9-1998 

Τοῖς λέγουσιν ὅτι ἡ Μία ἁγία καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, ὑπάρχουσα ὡς Ἐκκλησία πρωτοτόκων ἐν οὐρανοῖς, καὶ καταστᾶσα σῶμα Χριστοῦ κατὰ τὴν ἐπιδημίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατὰ τὴν Ἁγίαν Πεντηκοστήν, ἐξέλιπεν ἐκ τοῦ κόσμου, ὡς κατατμηθεῖσα εἰς πολλοὺς κλάδους, ἕκαστος τῶν ὁποίων κατέχει μέρος τῆς ἀποκαλυφθείσης ἀληθείας καὶ χάριν μυστηρίων, καθ΄ἃ οἱ καινοφανεῖς οἰκουμενισταὶ διδάσκουσι, δι’ ὁ καὶ πρέπει αὕτη νὰ ἐπανιδρυθῇ ἐκ νέου ἐξ ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων, διὰ τῆς συνενώσεως πάντων τῶν κλάδων εἰς ἑνιαῖον δένδρον, ἤτοι διὰ τῆς ἀφομοιώσεως εἰς ἕν ὅλον πασῶν τῶν αἱρέσεων καὶ σχισμάτων μετὰ τῆς ἀληθοῦς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐν συνεχείᾳ δὲ καὶ πασῶν αὐτῶν μετὰ τῶν ἄλλων θρησκειῶν, πρὸς ἀπαρτισμὸν μιᾶς πανθρησκείας, ἡ ὁποία οὕτω θ’ ἀποτελεῖ τὴν «ἐκκλησίαν» τοῦ Ἀντιχρίστου.

Ἀνάθεμα


Ἰωακεὶμ τῷ Γ’, Πατριάρχῃ Κωνσταντινουπόλεως, Μελετίῳ Μεταξάκῃ, καὶ Χρυσοστόμῳ Παπαδοπούλῳ, τοῖς πρωτεργάταις τῶν κακοδοξιῶν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ,


Ἀνάθεμα


Τοῖς φρυαξαμένοις συνεδρίοις κατὰ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐν ἔτει 1923 καὶ ἐν Ἁγίῳ Ὅρει, ἐν ἔτει 1930


Ἀνάθεμα

Τοῖς λέγουσι ὅτι ὁ Χριστὸς εἶχε δύο ἁγιότητας, θείαν τε καὶ ἀνθρωπίνην, καὶ ὅτι προέκοπτε ἡ ἀνθρωπίνη ἁγιότης Αὐτοῦ,


Ἀνάθεμα

 

Τοῖς ἀγωνισαμένοις ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως Ἱερεμίᾳ τῷ Τρανῷ, Σιλβέστρῳ Ἀλεξανδρείας, Σωφρονίῳ Ἱεροσολύμων καὶ πᾶσι τοῖς λοιποῖς τοῖς μετασχοῦσι ταῖς Πανορθοδόξοις Συνόδοις ἐν ἔτεσιν 1583, 1587 καὶ 1593, αἱ ὁποῖαι κατεδίκασαν τὴν ἡμερολογιακὴν καινοτομίαν καὶ ἀπέκοψαν ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, τοὺς δεχθέντας καὶ δεχθησομένους ταύτην,


Αἰωνία ἡ μνήμη

Ἀνθίμω τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ καὶ τοῖς μετασχοῦσι τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Συνόδου τοῦ ἔτους 1848


Αἰωνία ἡ μνήμη

Πᾶσι τοῖς ἀγωνισαμένοις, ἔργοις καὶ λόγοις, ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ κατὰ τῶν καινοτομιῶν τοῦ νέου Καλενδαρίου καὶ τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμού,


Αἰωνία ἡ μνήμη

 

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

†  Ὁ Ἀθηνῶν ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

† Ὁ Θεσσαλονίκης ΜΑΞΙΜΟΣ

† Ὁ  ἈχαΐαςΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

† Ὁ  Οἰνόης ΜΑΤΘΑΙΟΣ

† Ὁ Χίου ΣΤΕΦΑΝΟΣ

† Ὁ Ἀχαρνῶν ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

† Ὁ Εὐρίπου ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ

† Ὁ Ἀμερικῆς ΠΑΥΛΟΣ