Ἐκκλησιολογικά

Ἐγκύκλιος 39/1946

Ἄρ. Ἐγκυκλίου :39    

                               
Ἐν Ἀθήναις τῇ 12/25 Ἰουλίου1946

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΥΛΑΒΕΣΤΑΤΟΥΣ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΤΩΝ Γ. Ο. Χ.

     Πληροφορηθέντες ὅτι τινὲς ἐξ ὑμῶν ἐν ταῖς ἱεραῖς ὁμιλίαις των ἐν τοῖς Ἁγίοις Ναοῖς οὐχὶ ἐκ κακῆς προθέσεως, ἀλλ’ ἐκ ζήλου θείου, νομίζοντες ὅτι οὕτω ἐξυπηρετούσι τόν ἀγῶνα, ἀναφέρονται καθ’ ὡρισμένων προσώπων καί ὀνομάτων, ἀπαγορεύομεν τοῦ λοιποῦ τὸ τοιοῦτον ἔκτροπον καί συνιστῶμεν, ὅπως ὁμιλοῦντες περιορίζονται εἰς ἠθικοθρησκευτικά μόνον θέματα δυνάμενα νὰ οἰκοδομήσωσι τοὺς Χριστιανούς καί οὐχί νά σκανδαλίσωσι αὐτούς καὶ νὰ γεννήσωσιν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν φθόνον καὶ ἐμπάθειαν.


    Ἐπίσης συνιστῶμεν ὅπως οὐδείς τῶν Ἐφημερίων ἀπομακρύνεται τοῦ ποιμνίου τοῦ ἄνευ τῆς ἀδείας της προϊσταμένης αὐτοῦ Ἀρχῆς, ἔστω καί διά μίαν ἡμέραν.


    Ὠσαύτως αἱ ὑφ’ ἡμῶν ἀποστελλόμεναι ἐγκύκλιοι δέον νὰ ἀναγινώσκονται ὑφ’ ὑμῶν τῶν Ἐφημερίων μόνον ὁσάκις τὸ περιεχόμενον αὐτῶν τυγχάνει ὑψίστης σπουδαιότητος πνευματικῆς ἢ ἀφορὸν σπουδαῖον ζήτημα τοῦ ἀγῶνος αἱ λοιπαί δέον νὰ ἀναγινώσκονται ὑπό τοῦ Ἱεροψάλτου ἤ Ἀναγνώστου.


   Ἀπασαι δὲ δέον νὰ φέρωσι τὴν ὑπογραφὴν ἑνὸς τῶν Ἀρχιερέων καὶ τὴν Σφραγίδα τῆς Συνόδου.


   Καὶ τέλος ἐπανερχόμενοι εἰς τὴν ὑπ’ ἀριθμ. 20 τῆς 1/3/1946 ἡμετέραν ἐγκύκλιον ἐντελλόμεθα τὴν αὐστηρὰν ἐφαρμογὴν αὐτῆς καὶ δηλοῦμεν ὅτι θὰ εὐρεθῶμεν εἰς τὴν δυσάρεστον θέσιν νὰ λάβωμεν μέτρα αὐστηρὰ κατὰ τῶν παραβατῶν, καὶ τοῦτο διότι ἐπληροφορήθημεν ἐκ νέου ὅτι τινὲς Ἐφημέριοι συμπροσεύχονται μετὰ Κληρικῶν νεοημερολογιτῶν καὶ ἐξυπηρετοῦσι Μυστηριακῶς τοὺς Νεοημερολογίτας.


    Προσέχετε τὸν Ἀγῶνα καὶ σέβεσθε αὐτὸν περιφρουροῦντες τὴν ἀξιοπρέπειαν καὶ τὸ κῦρος αὐτοῦ.


Μετὰ διαπύρων εὐχῶν
Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Πρόεδρος
† ὁ πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος