Ἐκκλησιολογικά

Εγκύκλιος 1945

Πρός τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς, τούς Ἐντιμοτάτους Ἐπιτρόπους καί ἅπαν το Ὀρθόδοξον Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῶν καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησιῶν.

Χάρις εἴη καί εἰρήνη παρά Θεοῦ παρ’ ἡμῶν δέ πατρική εὐχή καί εὐλογία.

       Δόξα τῷ Θεῶ πάντων ἕνεκεν. Ἂς δοξάσωμεν σήμερον καί εὐχαριστήσωμεν καί ἡμεῖς τόν Πανάγαθον Θεόν, ὅστις ἐν τῷ ἀπείρω αὐτοῦ ἐλέει καί ἀνεικάστῳ φιλανθρωπίᾳ ηὐδόκησε νά εἰσακούσῃ τάς δεήσεις ἡμῶν, ἅς ἐκ βάθους ψυχῆς ἀναπέμπομεν καθημερινῶς εἰς Αὐτόν, ὅπως ἑνώση τά διεστῶτα καί ἄρη τό μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ, ὅπερ κρῖμασιν οἷς οἶδε Κύριος, παρενεβλήθη μεταξύ ἡμῶν καί τῶν ἀφ’ ἡμῶν ἀποχωρισθέντων χρησίμων καί πολυτίμων συνεργατῶν. Διό καί σπεύδομεν μετ’ ἀνεκφράστου πατρικῆς χαρᾶς νά ἀναγγείλωμεν διά τῆς παρούσης ἐγκυκλίου πᾶσιν ὑμῖν, τοῖς πνευματικοῖς καί περιποθήτοις τέκνοις, ὅτι οἱ θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Μεγαρίδος καί Διαυλείας, κύριοι Χριστόφορος Χατζῆς καί Πολύκαρπος Λιώσης, ἐκφράσαντες διά κανονικῆς αἰτήσεως πρός ἡμᾶς τήν λύπην αὐτῶν, διά τόν ἀφ’ ἡμῶν ἀποχωρισμόν, εἰς ὅν, ὡς μή ὤφειλον, προέβησαν, εὑρεθέντες ὑπό  ψυχολογικήν πίεσιν, καί τόν ὑποκάρδιον πόθον αὐτῶν, ὅπως ἀπό συνειδήσεως ἐπανέλθωσιν εἰς τήν Ὀρθόδοξον παράταξιν ἡμῶν, ἵνα διά τῆς πνευματικῆς συμβολῆς αὐτῶν ἐνισχύσωσι τόν ἱερόν ἀγῶνα, ἐγένοντο λίαν ἀσμένως καί φιλαδέλφως ἀποδεκτοί παρ’ ἡμῶν, ἀποβλεπόντων εἰς τόν ἱερόν καί ἅγιον τοῦ Ὀρθοδόξου ἀγῶνος σκοπόν.

     Ὡσαύτως μετά τῆς αὐτῆς χαρᾶς καί ψυχικῆς ἀγαλλιάσεως εὐαγγελιζόμεθα πάσιν ὑμῖν, ὅτι καί οἱ Πανοσιολογιώτατοι Ἀρχιμανδρίται κύριοι Ἀκάκιος καί Κοσμᾶς, πεισθέντες ὅτι ἡμεῖς ἐμμένωμεν πιστοί καί ἀκλόνητοι εἰς ὅσα ἐξ ἀρχῆς τοῦ ἀγῶνος διεκηρύξαμεν μή δειλιάσαντες νά διακηρύξωμεν μετά παρρησίας καί Ἀρχιερατικῆς εὐψυχίας τήν ὀρθόδοξον ἡμῶν ὁμολογίαν καί ἐνώπιόν των πολιτικῶν δικαστηρίων, καί ζητήσαντες δι’ αἰτήσεως, ἐν ᾗ ἐξέφραζον τήν λύπην των διά τόν ἐκ παρανοήσεως γενόμενον ἀφ’ ἡμῶν ἀποχωρισμόν, ὡς καί τόν πόθον αὐτῶν, ὅπως ἐπανέλθωσιν εἰς τούς κόλπους τῆς Ὀρθοδόξου παρατάξεως ἡμῶν πρός ἐνίσχυσιν τοῦ ἱεροῦ ἡμῶν ἀγῶνος, εὐχαρίστως καί πατρικῶς ἐγένοντο καί οὗτοι ἀποδεκτοί παρ’ ἠμῶν, ἐκτιμώντων τήν εἰλικρίνειαν αὐτῶν καί τήν πολύτιμον συνδρομήν ἥν θά ἔχη ἐξ αὐτῶν ὁ ἀγών. Εὐξώμεθα οὔν, ὅπως Κύριος ὁ Θεός, ὅστις θέλει τούς πάντας νά σώσῃ καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας νά ὁδηγήσῃ, εὐδοκήσῃ καί φωτίσῃ καί τούς ἑτέρους δύο θεοφιλεστάτους Ἐπισκόπους, τόν Ἅγιον Βρεσθένης κ. Ματθαῖον, καί τόν Ἅγιον Κυκλάδων κ. Γερμανόν μετά τῶν ὁπαδῶν αὐτῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν, ὅπως προσέλθωσι καί οὗτοι διά κανονικῆς αἰτήσεως καί ἑνωθῶσι μεθ’ ἡμῶν, ἐνισχύοντες τό μέτωπον τῆς Ὀρθοδόξου παρατάξεως τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν ἀγῶνος, τοσούτω μᾶλλον, ὄσω οὐδεμία διαφωνία ἐκτός μιᾶς παρεξηγήσεως, ὑφίσταται εἰς τά ζητήματα τῆς πίστεως καί τῶν ἱερῶν Μυστηρίων μεταξύ αὐτῶν καί ἠμῶν, φρονούντων ὅτι ταῦτα ἔχουσιν οὕτως, ὡς καθωρίσθησαν ὑπό τῶν Ἀποστολικῶν Διαταγῶν καί τῶν θείων καί ἱερῶν Κανόνων, οὗς σεβόμεθα καί διαφυλάττομεν ἀναλλοιώτως. Καί οὕτω πάντες ἡνωμένοι ἑνί φρονήματι καί μιᾷ καρδίᾳ καί μέ ἑνιαίαν κατεύθυνσιν συνεχίσωμεν ὑπό τήν σκέπην καί τήν προστασίαν τοῦ Παναγάθου Θεοῦ, τοῦ τά ἀσθενῆ θεραπεύοντος καί τά ἐλλείποντα ἀναπληροῦντος, τόν ἱερόν τῆς Ὀρθοδοξίας ἀγώνα, τόν ἀποσκοποῦντα τήν δόξαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, οὗ ἡ χάρις καί τό ἄπειρον ἔλεος σύν τῇ πατρικῇ ἡμῶν εὐχῇ καί εὐλογία εἴη.


† Ὁ πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος
(Μάιος 1945)