Ἐκκλησιολογικά

Ἀγγλικὴ Μετάφρασις Ἐκκλησιολογικοῦ Κειμένου

The English translation of the Common Ecclesiology text

 HERE