Παραινετικά

Περὶ Ἁγνείας

Ἁγίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου

osiosefraimsyros

[...] ἁγνεία, ἥτις βδελύττεσαι τὴν τρυφήν, τὴν σπατάλην, τὴν φιλοκαλίαν τοῦ σώματος, καὶ τὸν καλλωπισμὸν τῶν ἐνδυμάτων! Ὤ ἁγνεία, ἥτις μισεῖς τὰ πολυτελῆ φαγητά, καὶ ἀποδιώκεις τὴν μέθην! Ὤ ἁγνεία, ἥτις χαλινώνεις τοὺς ὀφθαλμούς, καὶ μεταφέρεις ὅλον τὸ σῶμα ἀπὸ τὸ σκότος εἰς τὸ φῶς! Ὤ ἁγνεία, ἥτις ταλαιπωρεῖς καὶ παιδεύεις τὸ σῶμα, καὶ ἐγείρεις τὴν ψυχήν, ἵν’ ἀποβλέπῃ εἰς τὰ οὐράνια! Ὤ ἁγνεία, ἥτις γεννᾷς τὴν ἀγάπην, καὶ εἶσαι τὸ πολίτευμα τῶν Ἀγγέλων!

ἁγνεία, ἥτις ἔχεις τὴν καρδίαν καθαράν, τὸν λάρυγγα γλυκύν, καὶ τὸ πρόσωπον φαιδρόν! Ὤ ἁγνεία, ἥτις ὕψωσες τὸν φιλόθεον Ἰωσὴφ εἰς ξένην γῆν τόσον, ὥστε νὰ ἐξαγοράζῃ καὶ ἐκείνους, οἵτινες τὸν ἠγόρασαν! Ὤ ἁγνεία, δῶρον τοῦ Θεοῦ πλῆρες χρηστότητος καὶ παιδείας καὶ γνώσεως! Ὤ ἁγνεία, ἥτις εἶσαι λιμὴν ἀκύμαντος, πλήρης εἰρήνης καὶ τάξεως! Ὤ ἁγνεία, ἥτις χαροποιεῖς τὴν καρδίαν ἐκείνου, ὅστις σὲ ἔχει, καὶ δίδεις πτερὰ εἰς τὴν ψυχήν του διὰ νὰ πετᾷ εἰς τὰ οὐράνια! Ὤ ἁγνεία, ἥτις γεννᾷς χαρὰν πνευματικήν, καὶ καταστρέφεις τὴν λύπην! Ὤ ἁγνεία, ἥτις ἀποστρέφεσαι τὸ κακόν, καὶ προσκολλᾶσαι εἰς τὸ ἀγαθόν! Ὤ ἁγνεία, ἥτις ἐλαττώνεις τὰ πάθη, καὶ προξενεῖς ἀπάθειαν! Ὤ ἁγνεία, ἥτις φωτίζεις τοὺς δικαίους, καὶ σκοτίζεις τὸν διάβολον, καὶ τρέχεις δρομέως διὰ ν’ ἀπολαύσῃς τὸν οὐράνιον στέφανον! Ὤ ἁγνεία, ἥτις ἀποδιώκεις τὴν ἀμέλειαν, καὶ προξενεῖς ὑπομονήν! Ὤ ἁγνεία, φορτίον ἐλαφρόν, τὸ ὁποῖον δὲν καταποντίζεται εἰς τὰ ὕδατα, καὶ πλοῦτος αἰώνιος, κεκρυμμένος εἰς ψυχὴν ἀνθρώπου φιλοχρίστου, τὸν ὁποῖον θέλει εὕρει, ὅστις τὸν ἔχει, ἐν καιρῷ ἀνάγκης! Ὤ ἁγνεία, καλὸν κτῆμα, τὸ ὁποῖον μήτε ἀπὸ θηρία κατατρώγεται, μήτε ἀπὸ τὸ πῦρ κατακαίεται! Ὤ ἁγνεία, ἥτις εἶσαι πλοῦτος, τὸν ὁποῖον ὅστις ἔχει δὲν μεταμελεῖται! Ὤ ἁγνεία, ἅμαξα πνευματική, ἥτις ἀναβιβάζεις εἰς ὕψος ἐκεῖνον, ὅστις σὲ ἔχει! Ὤ ἁγνεία, ἥτις κατοικεῖς εἰς τὰς ψυχὰς τῶν πρᾳέων καὶ ταπεινῶν, καὶ καθιστᾷς αὐτοὺς ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ! Ὤ ἁγνεία, ἥτις ἀνθεῖς ὡς ῥόδον ἀναμέσον ψυχῆς καὶ σώματος, καὶ πληροῖς ὅλον τὸν οἶκον εὐωδίας! Ὤ ἁγνεία, πρόδρομε καὶ σύνοικε τοῦ Ἁγίου Πνεύματος! Ὤ ἁγνεία, ἥτις ἐξιλεώνεις τὸν Θεόν, ἵνα πέμπῃ τὰς ἐπαγγελίας Του, καὶ διὰ τοῦτο εὑρίσκεις χάριν εἰς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους!

Ταύτην ἠγάπησαν οἱ Ἅγιοι. Ταύτην ἠγάπησεν ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Εὐαγγελιστής· καὶ διότι ἠγάπησε ταύτην, ἠξιώθη νὰ πέσῃ εἰς τὸ στῆθος τοῦ Κυρίου τῆς Δόξης.


ἁγνεία, ἥτις οὐχὶ μόνον προσφέρεις βραβεῖα εἰς τοὺς παρθένους, ἀλλὰ καὶ εἰς τοὺς ἐγγάμους.

Αὐτὴν λοιπὸν ἄς ἀγαπήσωμεν καὶ ἡμεῖς, δοῦλοι εὐλογημένοι τοῦ Σωτῆρος, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ, διὰ νὰ χαροποιήσωμεν τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, τὸ Ὁποῖον κατοικεῖ εἰς ἡμᾶς· ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν!

Τὰ τοῦ Ἁγίου Πατρὸς ἡμῶν Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου, Ἀσκητικά, εἰς τὴν καθομιλουμένην μετηνεγμένα ὑπὸ Μάρκου Δ. Σακορράφου (1864), ἀνατύπωσις ἐκδ. «Ἅγιος Νικόδημος», Ἀθῆναι, ἄ.χ., σελ. 217-218.