Παραινετικά

Σκέψεις καὶ προβληματισμοὶ γιὰ τὸν ἰὸ τῆς ἀμφισβητήσεως

Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς εἰσόδου στὸ 2022

Διαβαίνουμε τὸ κατώφλι τοῦ 2022 μὲ τὴν συντροφιὰ τῆς συνεχιζομένης πανδημίας τοῦ κορωνα-ϊοῦ... Καὶ μὲ λύπη διαπιστώνουμε, ὅτι ἡ δοκιμασία αὐτὴ δὲν μᾶς ἐβοήθησε νὰ γίνουμε σοφώτεροι, φρονιμώτεροι καὶ ὡριμώτεροι ἐν Χριστῷ.


ξ ἀρχῆς τῆς δοκιμασίας, ἡ πνευματικὴ αἴσθησις, γιὰ ὅσους φιλότιμα προσπαθοῦν νὰ ἔχουν νοῦν Χριστοῦ, ἦταν διαυγεστάτη: ὁ Φιλάνθρωπος Θεὸς μᾶς ἔβαλε ἕναν κανόνα, τόσο γιὰ τὶς προσωπικές μας ἀστοχίες, παρεκκλίσεις καὶ ἁμαρτίες, ὅσο καὶ γιὰ ὅλο τὸν κόσμο.


Χριστιανὸς γνήσιος καὶ εὐαίσθητος εἶναι ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος προσεύχεται καὶ μετανοεῖ πάντοτε γιὰ τοὺς μηδέποτε προσευχομένους καὶ μετανοοῦντας.


δοκιμασία μᾶς ἔδωσε τὴν εὐκαιρία νὰ ἐμβαθύνουμε, νὰ ἀξιολογήσουμε, νὰ προβοῦμε σὲ αὐτοκριτική, νὰ προοδεύσουμε στὴν αὐτογνωσία, νὰ ἀρνηθοῦμε ὅ,τι περιττό, νὰ προσγειωθοῦμε, νὰ ἀνακαλύψουμε τὴν προσωπικὴ καὶ κοινωνική μας εὐθύνη, νὰ ἀποφασίσουμε μία ριζικὴ ἀλλαγή, «πορευόμενοι πρὸς τὸν Πατέρα...», ἀπαλλαγμένοι ἀπὸ τὰ βαρίδια τῆς πολυμόρφου ἐκκοσμικεύσεως (φιλοδοξία, φιληδονία, καταναλωτισμός, ἐγωκεντρικὸς ἐφησυχασμὸς κ.ἄ.).


Παραδόξως, οἱ φωνὲς τῶν συνετῶν, τῶν σοβαρῶν καὶ εἰρηνοποιῶν πρὸς τὴν κατεύθυνσιν αὐτὴν δὲν ἀκούσθηκαν, μᾶλλον δὲ ἀμφισβητήθησαν καὶ ἐχλευάσθησαν· οἱ ὀλιγομαθεῖς ἕως καὶ ἀμαθεῖς ἐπέπλευσαν· ἡ ὀρθόδοξος Θεολογία καὶ τὸ ἦθος της ἐκακοποιήθησαν· τὸ Διαδίκτυο κατήντησε ἕνας δυσώδης ὀχετός· οἱ Συνοδικὲς Ἀποφάσεις ἀντιμετωπίσθησαν μὲ περιφρόνησι, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τοὺς Ἱερεῖς· ὁ τολμήσας νὰ ἐκφράση τὴν ἀλήθεια ἐκινδύνευσε ἀπὸ τὸν θανατηφόρο ἀντι-εκκλησιαστικὸ ἰό: ἀνταρσία-παρακοή-αὐτονόμησι-ἀντίδρασι-πολεμική-αὐθάδεια-ἀσέβεια...


Πάντα ταῦτα ὅμως εἶναι κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου τούτου καὶ οὐ «κατὰ Χριστόν»· ἀφοροῦν ὄχι τὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ τὶς παρεκκλησιαστικὲς ὀργανώσεις· ὄχι τοὺς εὐσεβεῖς πιστούς, ἀλλὰ τοὺς ὀπαδοὺς τῶν ὁμάδων καὶ τῶν κομμάτων.


τσι λοιπὸν θὰ εἰσέλθουμε στὸ 2022;... Ὀπαδοποιημένοι;... Μὲ τὸν ἰὸ τῆς ἀμφισβητήσεως κάθε γνησίας ἐκκλησιαστικῆς θέσεως;... Δηλητηριασμένοι καὶ ἐπηρεασμένοι ἀρνητικὰ ἔναντι τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας, ἔναντι τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητος, ἔναντι τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ;... Θεὸς φυλάξαι!... πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου καὶ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου!

 

Ἕκαστος ἂς ἀναλογισθῆ τὶς εὐθῦνες, οἱ ὁποῖες τοῦ ἀναλογοῦν.

 

† ὁ Ὠ. κ΄ Φ. Κ.
1.1.2022 ἐκ. ἡμ.,
† Περιτομὴ τοῦ Κυρίου, Μεγάλου Βασιλείου