Παραινετικά

Ὁμιλία στήν Μεσοπεντηκοστή

Ἁγίου Μητροπολίτου Φιλαρέτου τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς (+ 1985)

 

λοι γνωρίζουμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία ψάλλει τό περιεκτικό καί συγκινητικό τροπάριο τῆς Ἑορτῆς, στό ὁποῖο λέγεται: "Μεσούσης τῆς ἑορτῆς, διψῶσάν μου τήν ψυχήν εὐσεβείας πότισον νάματα".

MetrPhilaretΑὐτή ἡ ἔκκληση πρός τήν χριστιανική ψυχή εἶναι κατανοητή σέ ὅλους, καί ἰδιαίτερα, βέβαια στήν τρομακτική ἐποχή μας, πού δέν ἀκοῦμε γιά τά "νάματα τῆς εὐσεβείας", ἀλλά μᾶλλον γιά τά κύματα τῆς ἀσεβείας, ἡ ὁποία ξεχύνεται ὅλο καί περισσότερο σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο καί σέ ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα. Ἡ χριστιανική ψυχή, κάτω ἀπό τήν πίεση αὐτῆς τῆς ἀσεβείας, προσεύχεται νά τήν ποτίσει ὁ Κύριος, καθώς εἶναι διψασμένη, μέ τά νάματα τῆς εὐσεβείας.

ἀπάντηση σέ αὐτή τήν ἔκκληση ἔρχεται ἀπό τό Εὐαγγέλιο, στό ὁποῖο ὁ Κύριος, σάν νά ἐξέρχεται νά συναντήσει τήν ψυχή πού Τόν καλεῖ στό τροπάριο, λέει: Ἐλᾶτε σέ μένα ὅλοι ὅσοι κοπιάζετε καἰ εἶστε φορτωμένοι, καί ἐγώ θά σᾶς ἀναπαύσω [Ματθ. 11:28]. Γνωρίζετε ἐπίσης τό ἐν συνεχείᾳ συγκινητικό χωρίο τοῦ Εὐαγγελίου, στό ὁποῖο ὁ Κύριος λέει: Πάρτε ἐπάνω σας τόν ζυγό μου καί μάθετε ἀπό μένα, ὅτι εἶμαι πρᾶος καί ταπεινός στήν καρδιά- καί θά βρεῖτε ἀνάπαυση στίς ψυχές σας. Διότι ὁ ζυγός μου είναι ἀγαθός (εὔκολος), καί τό φορτίο μου εἶναι ἐλαφρύ [Ματθ. 11:29].

νας Ἀπόστολος εἶπε κάποτε ὅτι οἱ ἐντολές τοῦ Κυρίου δέν εἶναι βαριές (δύσκολες) [Α΄Ιωάν. 5:3]. Ἐδῶ ὁ Κύριος μᾶς καλεῖ νά μάθουμε ἀπό Αὐτόν, ὅτι εἶναι πρᾶος καί ταπεινός στήν καρδιά. Ἄν μάθουμε αὐτή τήν πραότητα καί τήν ταπείνωση ἀπό Αὐτόν, θά βροῦμε ἀμέσως ἀνάπαυση στίς ψυχές μας. Ὅμως, ἐδῶ εἶναι καἰ ἡ παροῦσα ζωή μας, μέ τή ματαιοδοξία καί τόν μολυσμό της, μέ ὅλες τίς κακουχίες καί τίς δυσκολίες της - μήπως εἶναι τοῦτο κάποια κακοδαιμονία πού βρίσκεται στόν ἄνθρωπο, ὑπό τήν ὁποία ἀσφυκτιᾶ καί χάνει τή δύναμή του;

Κύριος λέει, σέ ἀντίθεση πρός τοῦτο: Ὁ ζυγός μου εἶναι εὔκολος, καί τό φορτίο μου εἶναι ἐλαφρύ, καί καθόλου αὐτό τό τρομερό φορτίο πού ὁ κόσμος, ὁ ὁποῖος ἔχει χάσει τό μυαλό του, φορτώνει στά τέκνα του. Ἄν μόνο τά τέκνα αὐτῆς τῆς ἐποχῆς καταλάβαιναν τήν ἔκκληση τοῦ Κυρίου, ὅτι μόνο ὁ Κύριος μπορεῖ νά δώσει ἀνάπαυση στήν ψυχή καί νά ἀφαιρέσει αὐτό τό βάρος πού τήν βαραίνει, τότε ὅλη ἡ ζωή θά ἄλλαζε ἐντελῶς θαυμάσια.

λλά ἀλίμονο! Γνωρίζουμε τόσο ἀπό τό Εὐαγγέλιο ὅσο καί ἀπό τά ἔργα τῶν Ἁγίων Πατέρων ὅτι τό σκοτάδι πού ὑπάρχει στήν ἀνθρωπότητα θά συνεχίσει νά πυκνώνει καί νά συμπυκνώνεται καί θά γίνεται ἀκόμη πιό σκοτεινό.

Mesopentikρκεῖ νά θυμηθοῦμε ὅτι τόσο τό Εὐαγγέλιο ὅσο καί οἱ Ἅγιοι Πατέρες μᾶς ἔχουν προειδοποιήσει ὅτι ἡ ζωή θά γίνει χειρότερη καί δυσκολότερη. Ὁρισμένοι ἀπό αὐτούς μιλοῦν γιά κάποιου εἴδους ἐπακόλουθη βελτίωση. Ἀλλά ὁ μεγάλος Γέροντας (Ὅσιος) Ἀμβρόσιος τῆς Ὄπτινα [στήν Ρωσία] εἶχε συμπεράνει ἐκ τῶν προτέρων ὅτι αὐτό τό σκοτάδι ὅλο καί θά πυκνώνει καί ὅτι τά πράγματα θά γίνονται ὅλο καί πιό δύσκολα γιά τούς ἀνθρώπους.

Τελικά θά φθάσει ἡ ἐποχή τοῦ Ἀντιχρίστου, κατά τήν ὁποία ὅσοι εἶναι πραγματικά πιστοί στόν Θεό καί στήν Ἐκκλησία θά ὑποστοῦν τέτοιες δοκιμασίες πού κανείς δέν ἔχει γνωρίσει στό παρελθόν. Ταυτόχρονα, ὅσοι θά εἶναι πιστοί στόν Κύριο, θά βεβαιώνουν ὅτι ὁ ζυγός Του εἶναι εὔκολος καί τό φορτίο Του ἐλαφρύ. Ὅποιος σκύψει τό κεφάλι του κάτω ἀπό αὐτόν τόν καλό ζυγό καί αύτό τό ἐλαφρύ φορτίο τοῦ Χριστοῦ, θά νιώσει ἀμέσως ὅτι εἶναι ἐλεύθερος, ὅτι ὁ ζυγός τοῦ Χριστοῦ δέν τόν πνίγει, ὅτι δέν κάνει τή ζωή του πιό δύσκολη, ἀλλά, ἀντίθετα, τήν ἁπαλύνει.

ν μόνο ἡ ἀνθρωπότητα, πού ἔχει βγεῖ ἐκτός ἑαυτοῦ, καταλάβαινε ἐπιτέλους αὐτή τήν Εὐαγγελική ἔκκληση καί στρεφόταν πρός τόν Σωτῆρα της, πού τήν καλεῖ στόν ἑαυτό Του, καί μάθαινε ἀπό Αὐτόν, ὅτι εἶναι πρᾶος καί ταπεινός στήν καρδιά - τότε (ἡ ἀνθρωπότητα) θά καταλάβαινε ποῦ βρίσκεται στήν πραγματικότητα ἡ άλήθεια καί τό φῶς καί ποῦ τό ψέμα καί ἡ ἀπάτη.

λλά, ἐπαναλαμβάνω, δέν ὑπάρχει καμία ἐλπίδα ὅτι ἡ ἀνθρωπότητα θά καταλάβει, διότι οἱ προβλέψεις τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν Ἁγίων Πατέρων δέν μιλοῦν καθόλου γι' αὐτό. Ὅμως ὁ Χριστιανός δέν πρέπει νά καταθλίβεται στό πνεῦμα. Ὁ Κύριος γνωρίζει τούς πιστούς Του καί τούς προστατεύει ὡς κόρην ὀφθαλμού. Θυμηθεῖτε πόσο ἐπιδοκιμαστικά μιλάει ὁ Κύριος στήν Ἀποκάλυψη, στόν ἄγγελο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Φιλαδέλφειας, πού μπορεῖ νά ἐκληφθεῖ πρός ὅλους ὅσοι τοῦ εἶναι πιστοί. Λέει: "Ἐπειδή κράτησες τόν λόγο τῆς ὑπομονῆς μου (τόν θεῖο λόγο), θά σέ φυλάξω κι ἐγώ ἀπό τήν ὥρα τοῦ πειρασμοῦ, πού θά ἔρθει σέ ὅλη τήν οἰκουμένη" [Αποκ. 3:10].

Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ὅπως γνωρίζουμε πολύ καλά, δέν μίλησε ποτέ ἀναληθῶς: ἄν αὐτό εἶπε, αὐτό καί θά γίνει! Προκύπτει λοιπόν ὅτι τό καθῆκον μας πρέπει νά εἶναι νά διατηρήσουμε τήν πίστη σ' Αὐτόν. Ἄν κρατήσουμε τόν λόγο τῆς ὑπομονῆς Του, τόν Θεῖο Του λόγο, ὡς ἅγιο, καί τόν ἐκπληρώσουμε, τότε θά ἐκπληρώσει κι Ἐκεῖνος τόν Θεῖο Του λόγο καί δύναται νά μᾶς σώσει ἀπό αὐτές τίς θλίψεις, ἀπό αὐτά τά χρόνια τῶν πειρασμῶν, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἤδη ἀρχίσει καί πού ἀκόμη συνεχίζονται. Ἀμήν.


(Μετάφραση ἀπό τό Ἱστολόγιο: St. Philaret of New York)