Παραινετικά

Ἀπὸ τοὺς θησαυροὺς τοῦ Εὐαγγελίου

Ὁ Χριστός μας στοὺς Μαθητές Του γιὰ τὴν Ἀγάπη

«Καθὼς ἠγάπησέ με ὁ Πατήρ, κἀγὼ ἠγάπησα ὑμᾶς· μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ· ἐὰν τὰς ἐντολάς μου τηρήσητε, μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου· καθὼς ἐγὼ τὰς ἐντολὰς τοῦ Πατρός μου τετήρηκα, καὶ μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ» (Ἰωάν. ιε΄ 9-10).Ὅπως μὲ ἀγάπησε ὁ Πατέρας καὶ ἐγὼ ἀγάπησα ἐσᾶς. Μείνετε στὴν ἀγάπη μου. Ἐὰν τηρήσετε τὶς ἐντολές μου, θὰ μείνετε στὴν ἀγάπη μου, ὅπως ἐγὼ τήρησα τὶς ἐντολὲς τοῦ Πατέρα μου καὶ μένω στὴν ἀγάπη του.

 

christ1

  Ἐξήγησις   Ἁγίου   Θεοφυλάκτου  Ἀχρῖδος 

Προτρέπει τοὺς Μαθητὲς καὶ τοὺς παρακινεῖ νὰ ἔχουν θάρρος, λέγοντάς τους ὅτι τοὺς ἀγαπᾶ. Ἔτσι σᾶς ἀγάπησα, τοὺς λέγει, ὅπως ὁ Πατέρας ἐμένα· αὐτὸ τὸ εἶπε κατὰ τὸ ἀνθρώπινο. Μείνετε λοιπὸν στὴν ἀγάπη μου· διότι αὐτὸ ἐπαφίεται στὴν δική σας πρόθεση· ἐπειδὴ ἀκούγοντας ὅτι σᾶς ἀγάπησα, μήπως δείξετε ἐπανάπαυση; Ὄχι, ἀλλὰ φροντῖστε νὰ μείνετε στὴν ἀγάπη μου.

Καὶ μετὰ τοὺς διδάσκει πῶς μποροῦν νὰ μείνουν στὴν ἀγάπη του· ἄν φυλάξουν, τοὺς λέγει, τὶς ἐντολές του· διότι μόνον ὅποιος φυλάγει τὶς ἐντολές του, ἐκεῖνος εἶναι ποὺ τὸν ἀγαπᾶ. Μὲ ὅλα αὐτὰ ἀποδεικνύει ὅτι μόνον τότε θὰ εἶναι σὲ ἀσφάλεια καὶ σὲ σιγουριά, ὅταν δείξουν καθαρὴ/ἄμεπτη πολιτεία. «Ὅπως ἐγὼ τήρησα τὶς ἐντολὲς τοῦ Πατέρα μου, δηλαδὴ τὶς φύλαξα, καὶ μένω στὴν ἀγάπη του».

Καὶ αὐτὸ βέβαια τὸ λέει συγκαταβατικά, λόγῳ τῆς ἀδυναμίας τους· διότι δὲν ἦταν ὑποταγμένος στὶς ἐντολὲς αὐτὸς ποὺ ἦταν νομοθέτης πάντων, ὥστε δῆθεν νὰ μὴν μπορεῖ νὰ ζήσει χωρὶς τὶς πατρικὲς ἐντολές, ἐπειδὴ αὐτὸ εἶναι πάρα πολὺ λανθασμένο νὰ τὸ ἐννοήσει κανεὶς ἔτσι.

λλὰ ἐπειδὴ τοὺς ἔλεγε ὅτι «σᾶς ἀγαπῶ», ὅμως ἔπειτα ἐπρόκειτο νὰ περιπέσουν σὲ θλίψεις, γιὰ νὰ μὴν σκανδαλισθοῦν τοὺς τὸ εἶπε, ὅτι δῆθεν ἡ ἀγάπη του δὲν τοὺς βοηθεῖ σὲ τίποτε. Τοὺς λέγει, δηλαδή, «μὴ συγχύζεσθε γι’ αὐτό, διότι καὶ ἐμένα μὲ ἀγαπᾶ ὁ Πατέρας, ὅπως νὰ ὅτι μὲ παραδίδει σὲ θάνατο γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ κόσμου. Ὅπως λοιπὸν δὲν λιγοστεύει ἡ ἀγάπη τοῦ Πατέρα σὲ ἐμένα ἀπὸ τὸ Πάθος μου, ἔτσι δὲν θὰ ἀγαπηθεῖτε καὶ σεῖς λιγότερο ἀπὸ ἐμένα, ἄν καὶ πρόκειται νὰ περιπέσετε ἀκόμη καὶ σὲ θλίψεις καὶ δοκιμασίες».

 

(Ἁπλοποίησις +Γ.Κλ.)