Διάφορα

Ὑπό π. Νικηφόρου Νάσσου


         

        Ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος, γιά νά κάνει τόν ἄνθρωπο κατά χάριν θεό [1]! Ἡ συνάντηση τοῦ ὑπερβατικοῦ μέ τό ἐγκόσμιο καί κτιστό, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε μέ τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Λόγου «ἐν τόπῳ καί χρόνῳ» μέσα στήν ἱστορία, ἀποτελεῖ ὄντως τό μέγιστο γεγονός τῆς ἱστορίας, τό «μόνον καινόν ὑπό τόν ἥλιον», τό μοναδικό καί ἀνεπανάληπτο στήν κτίση, ἀφοῦ γιά πρώτη φορά ἑνώθηκαν ὁ Θεός καί ὁ ἄνθρωπος ὑποστατικῶς! «Καί ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν»[2], μᾶς διαβεβαιώνει ὁ Εὐαγγελιστής τῆς ἀγάπης Ἰωάννης, ὁ Υἱός τῆς Βροντῆς. «Θεός ἐπί γῆς, Θεός ἐν ἀνθρώποις, Θεός ἐν σαρκί», θά μᾶς πεῖ σκιρτώντας «ἐν Πνεύματι» ὁ Μέγας οὐρανοφάντωρ Βασίλειος.[3]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2011

ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ


τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ΓΟΧ Ἀθηνῶν κ. κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

K_Orthodoxias1Ἡ σημερινή μέρα, πρώτη Κυριακή της ἁγίας καί μεγάλης Σαρακοστῆς, εἶναι ἀφιερωμένη στήν Ὀρθοδοξία. Γι'  αὐτό λέγεται «Κυριακή της Ὀρθοδοξίας».
Τή μέρα αὐτή τιμᾶμε τούς ἀγῶνες, τούς διωγμούς καί τίς θυσίες τῶν προμάχων τῆς Ἐκκλησίας ἐναντίον τῶν αἱρέσεων, ἰδιαίτερα δέ, ἐναντίον τῆς Εἰκονομαχίας.
Ἡ καλλίτερη ἀπόδοση τιμῆς στούς προμάχους τῆς Πίστεώς μας εἶναι το νά ἐνθυμούμεθα καί νά μιμούμεθα τά κατορθώματά τους.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΥΧΩΝΟΣ

ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ


8 / 21 Σεπτεμβρίου 2010,

Γενέθλιόν της Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί -ἱεράρχες,

πατέρες, ἀδελφοί καί ἀδελφές - Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί τῆς Ἑλλάδος,

πενθοῦσα ἀδελφή μας Ἐκκλησία!

 

      Εἰς τὴν σημερινήν ἐποχήν κατά τὴν ὁποίαν κυριαρχοῦν αἱ Τεχνολογίαι τῆς Πληροφορίας καὶ τῆς Ἐπικοινωνίας (ΤΠΕ), ἡ χρῆσις τοῦ διαδικτύου ὑπὸ τῶν κληρικῶν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποβῇ λίαν χρήσιμον ποιμαντικὸν ἐργαλεῖον. Τοῦτο ὅμως ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι ἡ χρῆσις τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ἄμβωνος θὰ εἶναι λελογισμένη καὶ προσεκτική, ὅπως καὶ τοῦ πραγματικοῦ ἄμβωνος. Ὅθεν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. ἀπεφάσισεν ὅπως καθορίσει τού κανόνας δεοντολογίας διὰ τὴν δημοσίαν χρῆσιν τοῦ διαδικτύου ὑπὸ τῶν Κληρικῶν.

kallinikos3Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος (κατὰ κόσµον Κωνσταντῖνος Σαραντόπουλος τοῦ Εὐστρατίου καὶ τῆς Ἑλένης) ἐγεννήθη τὴν 24-6/7-7-1946 στὸν Πειραιά. Ἐσπούδασεν Ἰατρικὴν (εἰς τὸ Ἀριστοτέλειον Πανεπιστήµιον Θεσσαλονίκης).

Ἀπὸ νεαρὰν ἡλικίαν θέτει ἑαυτὸν ὑπὸ τὴν πνευµατικὴν καθοδήγησιν τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιµανδρίτου τότε, Καλλιοπίου Γιαννακουλοπούλου (µετέπειτα Μητροπολίτου Γ.Ο.Χ. Πενταπόλεως). Τὸ 1971 ἀκολουθεῖ τὸν Μοναχισµὸν ὑπὸ τὸν µακαριστὸν Γέροντα Μητροπολίτην Κορινθίας  Κάλλιστον, ὑπὸ τοῦ ὁποίου κατὰ τὸ αὐτὸν ἔτος, ἐχειροτονήθη ∆ιάκονος καὶ Πρεσβύτερος.

Τὸ 1979 ἐχειροτονήθη Μητροπολίτης Ἀχαΐας καὶ πάσης Πελοποννήσου. Εἶναι Ἔξαρχος Εὐρώπης τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ., ἐνῶ ἀπὸ τοῦ 1985 εἶναι Τοποτηρητὴς Ἰονίων Νήσων καὶ ∆υτικῆς Ἑλλάδος. Κατὰ τὴν περίοδον 1998-2001 διετέλεσε Πρόεδρος τοῦ Γενικοῦ Ταµείου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος καὶ ἐπὶ τῆς προεδρίας του ἐγένετο  κατορθωτὴ ἡ ἐξυγίανσις τοῦ οἰκονοµικοῦ φορέως τῆς  Ἐκκλησίας ἡµῶν, ὁ ὁποῖος κατὰ τὴν προηγουµένην περίοδον εἶχεν ὑποστῆ πολλὰς δυσχερείας. Τὸν Ἀπρίλιον τοῦ 2010, ὅπως καὶ τὸν Ἀπρίλιον τοῦ 2013, ἐπανεξελέγη εἰς τὴν θέσιν τοῦ Προέδρου τοῦ Γενικοῦ Ταµείου.

Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος διετέλεσεν ὡς Μητροπολίτης Ἀρχιγραµµατεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ µέλος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ∆ογµατικῶν καὶ Κανονικῶν Ζητηµάτων.

Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος ἐξελέγη εἰς διαδοχὴν τοῦ µεταστάντος Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόµου (Κιούση) τὴν 22.9/5.10.2010 καὶ ἐνεθρονίσθη τὴν 4/17.10.2010.

Τὰ ὀνοµαστήρια τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ εἶναι εἰς τὰς 29 Ἰουλίου (11 Αὐγούστου Ν.Η.) – Ἁγίου Μάρτυρος Καλλινίκου.

φήµη τοῦ Μακαριωτάτου εἶναι:

α. «Καλλινίκου τοῦ Μακαριωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, ἡµῶν δὲ πατρὸς καὶ Ποιµενάρχου, πολλὰ τὰ ἔτη» (ἐντὸς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν) καὶ

β. «Καλλινίκου τοῦ Μακαριωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, πολλὰ τὰ ἔτη» (ἐκτὸς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν).

gox0001

Ὁ Μακαριώτατος, ὡς Μητροπολίτης Ἀχαΐας καὶ πάσης Πελοποννήσου κ. Καλλινικος, εἰς τὰς 5-6-1998 συνοδεύων τὸν Μακαριστὸν Ἀρχιεπίσκοπον κυρὸν Χρυσόστομον κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς τὸν τότε Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Κωνσταντῖνον Στεφανόπουλον.

Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Ἀρχιγραμματείας μεριμνᾶ μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ γιὰ τὰ προγράμματα Ἐκκλησιαστικῆς Καταρτίσεως τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν. Δηλαδὴ γιὰ τὴν κατάρτιση τῶν στελεχῶν Αὐτῆς. Παρέχονται δύο προγράμματα Ἐκκλησιαστικῆς Καταρτίσεως μὲ τὸ σύστημα τῆς ἐξ ἀποστάσεως ἐκπαιδεύσεως.

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ
«ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ»
ΜΥΣΤΡΑ 89 ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ 165 61

ΨΗΦΙΣΜΑ

Σήμερα τὴν 7/20 Σεπτεμβρίου 2010, τό Δ.Σ. τοῦ Σωματείου μας συνεδρίασε ἐκτάκτως ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐκδημίας τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κυροῦ Χρυσοστόμου.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄
Στήν Ὄλγα Μιτρένινα, Ρωσία γιά τήν ρωσική διαδικτυακή πύλη θρησκευτικῶν εἰδήσεων www.portal-credo.ru (16/07/2002)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

Ψήφισμα : 6-19/9/2010

Ἐπί τῇ κοιμήσει τοῦ πολυσεβάστου καί πνευματικοῦ μας πατρός, τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἐλλάδος, Κυροῦ Χρυσοστόμου τοῦ Β’, συνῆλθε ἐκτάκτως τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητας στά Γραφεῖα αὐτοῦ, τήν Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2010, διά νά ἐκφράσει τή θλίψη καί ὁδύνη του γιά τήν μεγάλη ἀπώλεια, ἐνός ἐκκλησιαστικοῦ ἀνδρός πού σημάδεψε ἀνεξίτηλα τήν πορεία της  Ἐκκλησία μας.  Γιά τό λόγο αὐτό ἀποφασίζεται: