Διάφορα

Ἡ νομικὴ προσωπικότης τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ.

Τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου


Μακαριώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα,
Σεβασμιώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι Ἀρχιερεῖς,
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ Πατέρες καὶ ἀδελφοί,


Ἐκκλησία μας ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια μετὰ τὸ σχῖσμα τοῦ 1924 ὀργανώθηκε προσλαμβάνοντας νομικὴ προσωπικότητα. Ἀρχικῶς ὅσοι κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ δὲν ἀκολούθησαν τὴν καινοτομία τοῦ Ν/Η συνέστησαν στὴν Ἀθήνα τὸν «Σύλλογο τῶν Ὀρθοδόξων», ὁ ὁποῖος τὸ 1926 μετονομάσθηκε σε «Ἑλληνικὴ Θρησκευτικὴ Κοινότης τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν». Ἀργότερα συνεστήθησαν κὰι ἄλλα Σωματεῖα καὶ Ἀστικὲς Ἑταιρίες διὰ τῶν ὁποίων ἐκαλύφθη ἡ νομικὴ προσωπικότης τῶν Μοναστηρίων, Ἐνοριῶν καὶ Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ καὶ ἡ κεντρική της Συνοδικὴ διοίκηση. Γιατὶ χρειάζεται ἡ Νομικὴ προσωπικότητα; Ἂς ἀκούσουμε τὶ ἔλεγε γιὰ αὐτὸ ὁ κ. Κ. Κυριαζόπουλος πρὶν 4 χρόνια στὶς μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις του, ποὺ εἶναι ἀναρτημένες στὸν οἰκεῖο ἱστότοπο τοῦ ΑΠΘ.


[Προβολὴ βιντεοταινίας]


Βέβαια, ὁ κ. Κυριαζόπουλος τώρα ἰσχυρίζεται ἀντίθετα πράγματα καὶ προσπαθεῖ νὰ μᾶς πείσει ὅτι μετὰ τὴν προσέγγισή του ἀπὸ τοὺς διαφωνοῦντες μὲ τὴν Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδο ἐπιβαλλόταν «ἡ ἀντικειμενικὴ καὶ ἀποστασιοποιημένη ἐξέταση τοῦ θέματος» καὶ ὅτι τοῦτο ἔγινε! (δὲν μᾶς ἀναφέρει βέβαια τὴν ἀμοιβὴ τὴν ὁποία ἔλαβε γιὰ νὰ κάνει τώρα τὴν «ἀντικειμενικὴ ἐξέταση τοῦ θέματος»)!


ρώτημα: Μήπως ἡ ἄποψη ποὺ διατύπωσε κάποια χρόνια νωρίτερα στὴ διάλεξή του περὶ τῆς ἀκίνητης περιουσίας τῶν ΓΟΧ, κατὰ τὴν ὁποία δήλωνε ὅτι οἱ ΓΟΧ μποροῦν νὰ κάνουν χρήση τοῦ νέου νόμου γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ Νομικὰ Πρόσωπα καὶ τὰ Ἐκκλησιαστικὰ Νομικὰ Πρόσωπα, ἦταν περισσότερο ἀντικειμενική; Ἐμεῖς νομίζουμε ναί, διότι αὐτὴ ἡ δήλωση ἔγινε σὲ ἀνύποπτο χρόνο καὶ πρὶν τὸν προσεγγίσουν εἴτε οἱ διαφωνοῦντες, εἴτε οἱ συμφωνοῦντες, γιὰ νὰ τροφοδοτήσουν τὸ ἀμιγῶς (θέλουμε νὰ πιστεύουμε) ἀκαδημαϊκό του ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ νομικὸ αὐτὸ ζήτημα.

Καὶ ἐμεῖς στὴν 3η ἐρωταπόκριση τῆς ἐνημερώσεως τοῦ 2015 ἀναφέρουμε σχετικῶς:

3. Χρειάζεται ἡ Ἐκκλησία νὰ χρησιμοποιεῖ Νομικὰ Πρόσωπα;
Ἡ ἀπάντηση εἶναι ναί, γιὰ πολλοὺς λόγους. Κυρίως γιὰ νὰ διασφαλίζει τοὺς λατρευτικούς της χώρους καὶ τὴν ἀπρόσκοπτη λειτουργία τους. Ἂν δὲν χρησιμοποιήσουμε Νομικὰ Πρόσωπα, γιὰ νὰ διασφαλίζονται οἱ λατρευτικοί μας χῶροι (Ναοί, Μοναστήρια), αὐτοὶ θὰ πρέπει νὰ ἀνήκουν κατ᾿ ἀνάγκην σὲ φυσικὰ πρόσωπα, μετὰ τὴν ἐκδημία τῶν ὁποίων θὰ γίνονταν ἀντικείμενο διεκδικήσεως ἀπὸ τοὺς κληρονόμους τῶν φυσικῶν προσώπων, οἱ ὁποῖοι μπορεῖ νὰ εἶναι ἀδιάφοροι, ἄθεοι, ἢ καὶ ἐχθροὶ τῆς Ἐκκλησίας. Πολλοὺς Ναοὺς καὶ Μοναστήρια ἀπώλεσε ὁ Ἱερός μας Ἀγῶνας ἀπὸ αὐτὴν τὴν αἰτία. (...)

κόμη, ἀναφέρουν ἔγκριτοι νομικοί:

«Ἡ ἀναγνώριση νομικῆς προσωπικότητας βρίσκεται στὸν πυρήνα τῆς πραγμάτωσης τοῦ δικαιώματος τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας ὑπὸ τὴ συλλογική του διάσταση, καθὼς εἶναι ζωτικῆς σημασίας γιὰ τὴν ἱκανότητα μιᾶς θρησκευτικῆς κοινότητας νὰ λειτουργεῖ ὡς ἕνα ὀργανωμένο σύνολο ἐντὸς τῆς ἐθνικῆς ἔννομης τάξης, ἀφοῦ συνδέεται ἄμεσα μὲ τὴν ἀπόκτηση περιουσίας καὶ τὴν ἐνεργητικὴ καὶ παθητικὴ νομιμοποίησή της» (Βλ. Ἐλ. Παλιούρα, Τὸ νομικὸ καθεστὼς τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων στὴν Ἑλλάδα, ἐκδ. Γρηγόρη, Ἀθήνα 2019, σσ. 61-62).


Καὶ στὸ Β´ μέρος τῆς ἀπαντήσεώς μας στὸν κ. Κυριαζόπουλο ἀναφέρουμε τὸ ἑξῆς παράδειγμα:

Μία Μοναχὴ ἔκτισε ἕνα Μοναστηράκι τοῦ ὁποίου εἶχε τὴν ἰδιοκτησία ἐπ᾽ ὀνόματί της. Ἔκανε διαθήκη ὅτι ἀφήνει τὸ Μοναστηράκι αὐτὸ στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν τῶν ΓΟΧ. Ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν τῆς Ἐκκλησίας μας δὲν ἔχει νομικὴ προσωπικότητα, ὁπότε δὲν μποροῦσε νὰ δεχθεῖ τὴν κληρονομία. Εὐτυχῶς οἱ φυσικοὶ κληρονόμοι τῆς Μοναχῆς εὐσεβεῖς ὄντες, ἀφοῦ πρῶτα δέχθηκαν τὴν κληρονομία, πλήρωσαν φόρους καὶ πρόστιμα (διότι ἡ Μονὴ εἶχε ἀνεγερθεῖ δίχως ἄδεια), καὶ κατόπιν μεταβίβασαν τὴν Μονὴ στὸ «Γενικὸ Ταμεῖο τῆς Ἐκκλησίας ΓΟΧ Ἑλλάδος». Ἔτυχε νὰ εἶναι εὐσεβεῖς ἄνθρωποι καὶ ἐνῷ ξόδευσαν ἀρκετὰ χρήματα, μεταβίβασαν τὸ Μονύδριο στὸ Γενικὸ Ταμεῖο γιὰ νὰ ἐκπληρώσουν τὴν ἐπιθυμία τῆς Μοναχῆς. Ἂν ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν τῶν ΓΟΧ εἶχε νομικὴ προσωπι¬κότητα, θὰ μποροῦσε νὰ ἀποδεχθεῖ τὴν κληρονομία τῆς Μοναχῆς καὶ θὰ εἶχαν ἀποφευχθεῖ πολλὰ ἐπιπλέον ἔξοδα, δεδομένου ὅτι σὲ πρόσφατο Νόμο γιὰ τὴν νομιμοποίηση αὐθαιρέτων κτισμάτων, προβλέπεται ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὰ πρόστιμα γιὰ τὴν νομιμοποίηση λατρευτικῶν χώρων, ποὺ ἀνήκουν σὲ νομικὰ πρόσωπα τῆς Ἐκκλησίας τῶν ΓΟΧ.

Γιατὶ ὅμως νὰ χρησιμοποιήσουμε τὴν νομικὴ προσωπικότητα τῶν ΘΝΠ καὶ ΕΝΠ τοῦ Ν.4301;
Ἐπιτρέψτε μου, παρακαλῶ, νὰ συνεχίσω τὴν σύντομη εἰσήγησή μου μὲ διαφορετικὸ τρόπο ἀπ᾽ ὅτι ἀρχικῶς εἶχα σχεδιάσει. Διότι μόλις χθὲς τὸ μεσημέρι δέχθηκα ἕνα τηλεφώνημα ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ προξενεῖο τῆς Στουτγάρδης. Μία εὐγενὴς κυρία ζητοῦσε πληροφορίες γιὰ ἕναν Ναό, φερόμενο ὡς Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἐκκλησία τῶν ΓΟΧ καὶ γιὰ ἕναν Ἱερέα, φερόμενο ὡς Κληρικὸ τῆς Ἐκκλησίας τῶν ΓΟΧ. Τὴν ἐρώτησα ἀμέσως ἐὰν πρόκειται περὶ περιπτώσεως τελέσεως γάμου ἀλλοδαπῶν στὴν Ἑλλάδα. Πράγματι, μοῦ ἐξήγησε ὅτι ἐμφανίσθηκαν κάποιοι Πακιστανοὶ στὴν Στουτγάρδη, μὲ μωαμεθανικὰ ὀνόματα, οἱ ὁποῖοι μεταξὺ τῶν ἐγγράφων ποὺ κατέθεσαν στὶς γερμανικὲς ἀρχὲς ἦταν καὶ πιστοποιητικὰ τελέσεως γάμου μὲ Ἑλληνίδες, στὸν συγκεκριμένο Ναὸ καὶ ἀπὸ τὸν συγκεριμένο «Ἱερέα». Τῆς ἐξήγησα λοιπὸν ὅτι οὔτε ὁ ἐν λόγῳ φερόμενος ὡς Ἱερεύς, ὑπῆρξε ποτὲ Κληρικὸς τῆς Ἐκκλησίας μας, οὔτε ὁ Ναός αὐτὸς συμπεριλαμβάνεται στοὺς καταλόγους μας. Ὁπότε σύντομα ἄλλη μία ὑπόθεση παράνομης νομιμοποιήσεως λαθρομεταναστῶν θὰ ξεκινήσει νὰ ἐρευνᾶται ἀπὸ τὶς δικαστικὲς ἀρχὲς καὶ θὰ κληθοῦμε καὶ πάλι νὰ καταθέσουμε ἔγγραφα στὶς ἀνακριτικὲς ἀρχὲς ὅτι ὁ κύριος αὐτὸς ποὺ παρουσιάζεται ὡς Κληρικὸς τῶν ΓΟΧ μᾶς εἶναι παντελῶς ἄγνωστος, ὅπως καὶ ὁ παρουσιαζόμενος ὡς Ναός, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νὰ εἶναι κάποιο ἰδιωτικὸ παρεκκλήσι, ἢ νὰ μὴν ὑπάρχει καὶ καθόλου καὶ ἁπλῶς νὰ ἔχει ἔτσι δηλωθεῖ. Ἔχουμε πλέον ἕτοιμες τέτοιες βεβαιώσεις στὸν ὑπολογιστὴ τῶν γραφείων μας καὶ ἁπλῶς συμπληρώνουμε κάθε φορὰ τὸ ὄνομα τοῦ ψευδοκληρικοῦ ἢ τοῦ ὑποτιθέμενου ναοῦ.

Αὐτὸ εἶναι ἕνα σημαντικὸ πρόβλημα τῆς Ἐκκλησίας μας. Διάφοροι ἀπατεῶνες χρησιμοποιοῦν τὸ ὄνομά μας γιὰ να καλύπτουν τὶς ἄνομες πράξεις τους. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ δυσφήμισή μας μὲ ἄδικες κατηγορίες.

ν ἀδελφοί μου κάνετε μία αναζήτηση στὸ διαδίκτυο μὲ τὶς λέξεις ΓΟΧ ἢ Ἀρχιεπίσκοπος ΓΟΧ, θὰ ἁλιεύσετε πολλὲς παρόμοιες περιπτώσεις. Ἐπιτρέψτε μου νὰ διαβάσω μία σύντομη τέτοια εἴδηση:

Συνελήφθη ΓΟΧ Αρχιεπίσκοπος που τελούσε παράνομους γάμους
Συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης (23/6) στην Καισαριανή, από αστυνομικούς του Τ.Α. Αχαρνών, ένας 37χρονος παλαιοημερολογίτης ιερέας, ο οποίος εμφανιζόταν σε αλλοδαπούς ως Ι. Αρχιεπίσκοπος Πάσης Ελλάδος Γνησίων Ορθόδοξων Χριστιανών και τους παρείχε επί πληρωμή πλαστά έγγραφα που αποδείκνυαν ότι είναι παντρεμένοι με Ευρωπαίους πολίτες, ώστε να εξασφαλίζουν την άδεια παραμονής τους.
Στις 17 Ιουνίου μια γυναίκα έκανε καταγγελία στο Τμήμα Ασφαλείας Αχαρνών ότι κατά τη διάρκεια της υποβολής της φορολογικής της δήλωσης, διαπίστωσε ότι φέρεται παντρεμένη με υπήκοο Σενεγάλης, τον οποίο, όμως, δεν γνώριζε καν!
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 37χρονος, από κοινού με άγνωστο αριθμό συνεργών του, προσποιούμενοι τους ιερείς με τη χρήση πλαστών σφραγίδων, σχετικών βιβλίων γάμου και εκκλησιαστικών εγγράφων, τελούσαν, έναντι χρηματικής αμοιβής, θρησκευτικούς γάμους, μεταξύ πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως Ελλήνων, και υπηκόων τρίτων χωρών, κυρίως Αφρικανικών, οι οποίοι κατ’ αυτόν τον τρόπο εξασφάλιζαν την νόμιμη παραμονή στη χώρα μας.
Μαζί με τον 37χρονο, συνελήφθη και ένας 51χρονος Βούλγαρος, ο οποίος φέρεται να ήταν βοηθός του. Στα κινητά τηλέφωνα των δύο ανδρών εντοπίστηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας.
Μέχρι στιγμής, έχει διαπιστωθεί ότι έχουν τελέσει τουλάχιστον 91 "γάμους", αμφιβόλου νομικής υπόστασης, στους περισσότερους εκ των οποίων οι "σύζυγοι" δε γνωρίζονταν μεταξύ τους.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 37χρονου, καθώς και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
Ένα κινητό τηλέφωνο με φωτογραφικό υλικό πορνογραφίας ανηλίκων
Τριάντα δύο ναρκωτικά δισκία
Έξι σφραγίδες αμφιβόλου γνησιότητας
Δύο πλαστικές μητροπολιτικές πινακίδες αμφιβόλου γνησιότητας
Ένα tablet
Δύο ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές
Ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος Ένα USB
Επτά cd
Τέσσερα κινητά τηλέφωνα
Στην κατοχή του 51χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
Δύο κινητά τηλέφωνα με βιντεοληπτικό υλικό πορνογραφίας ανηλίκων.
Φωτογραφικό υλικό πορνογραφίας ανηλίκων.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των συνεργών του 37χρονου, καθώς και για την συμμετοχή του και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

«Ρομφαία» Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015


Αὐτὰ τὰ ἀνέφερα διότι πολλοὶ ἰσχυρίζονται ὅτι δὲν ὑπῆρχε καμία ανάγκη νομοθετικῆς ρυθμίσεως, ὅπως αὐτὴ τοῦ Ν.4301, διότι ἀρκοῦσε τὸ προϋπᾶρχον νομικὸ καθεστὼς γιὰ τὴν προστασία μας. Καὶ ὅμως ὑπῆρχε. Σὲ ἀλλεπάλληλα ὑπομνήματά μας πρὸς τὶς ἀρχές ζητούσαμε ἡ Πολιτεία νὰ νομοθετήσει καταλλήλως καὶ νὰ ξεκαθαρίσει τὸ τοπίο.

Τὰ Μυστήριά μας ἀναγνωρίζονται καὶ καταχωροῦνται στὰ Ληξιαρχεῖα ἀπὸ τὸ 1969 μὲ Ὑπουργικὴ Ἀπόφαση (τοῦ Στυλιανοῦ Παττακοῦ) καὶ ἔκτοτε μὲ Ὑπουργικὲς Ἀποφάσεις (τὸ τονίζουμε, ὄχι μὲ νόμο, μὲ Ὑπουργικὲς Ἀποφάσεις) καθορίζονταν τὰ κριτήρια τῆς καταχωρήσεως: ὁ τελέσας τὸ Μυστήριο νὰ εἶναι κανονικῶς χειροτονημένος καὶ νὰ μὴν ἔχει καθαιρεθεῖ.

Πρὶν 20 περίπου ἔτη τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων μᾶς ζήτησε κατάλογο τῶν Κληρικῶν μας γιὰ νὰ πληροφορεῖ τὰ Ληξιαρχεῖα καὶ νὰ καταχωροῦνται τὰ Μυστήρια τῶν Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. Μᾶς ζητοῦσε νὰ τοὺς πληροφοροῦμε συνεχῶς γιὰ τὶς μεταβολὲς στὸν κατάλογο αὐτό. Πράγματι αὐτὸ ἄρχισε νὰ γίνεται, ἀλλὰ τότε διάφοροι πρώην Κληρικοί μας ποὺ εἶχαν καθαιρεθεῖ, ὅπως καὶ κάποιοι ἀγνώστου προελεύσεως φερόμενοι ὡς Κληρικοί ΓΟΧ, τῶν ὁποίων τὰ μυστήρια δὲν κατεχωροῦντο, προσέφυγαν στὴν δικαιοσύνη καὶ πέτυχαν ἀποφάσεις νὰ καταχωροῦνται καὶ τὰ δικά τους μυστήρια. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν νὰ δημιουργηθεῖ τὸ χάος, τὸ ὁποῖο περιγράψαμε μὲ τὴν βιοημαχανία παρανόμων ἑλληνοποιήσεων λαθρομεταναστῶν.

Ν.4301 λύνει τὸ πρόβλημα αὐτό; Ναί. Προβλέπει τὴν δημιουργία Μητρώου Θρησκευτικῶν λειτουργῶν καὶ προστατεύει νομικῶς τὴν ὀνομασία τῶν Ἐκκλησιῶν ποὺ προσλαμβάνουν τὴν μορφὴ τῶν ΕΝΠ ἀπὸ ἀντιποιήσεις. Ὅσον ἀφορᾶ τὸ Μητρῶο θρησκευτικῶν λειτουργῶν, ἀρχικῶς ὁ Ν.4301 ἐξαιροῦσε τοὺς θρησκευτικοὺς λειτουργοὺς τῆς ἐπίσημης νεοημερολογιτικῆς ἐκκλησίας, τῶν μουφτειῶν τῆς Θράκης και τῶν Ἰσραηλιτικῶν κοινοτήτων, ἀλλὰ μὲ τὴν ἰσχὺ τοῦ Νόμου 4559 / 2018 καὶ διὰ τοῦ ἄρθρου 47 τοῦ νόμου αὐτοῦ: Στο ηλεκτρονικό μητρώο θρησκευτικών λειτουργών που τηρεί το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δυνάμει του άρθρου 14 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223) καταχωρίζονται υποχρεωτικά όλοι οι θρησκευτικοί λειτουργοί της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης, των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου, των Μουφτειών της Θράκης και των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων.

κριβῶς αὐτὴ ἡ πρόβλεψη ἔγινε αἰτία νὰ συσταθεῖ στὴν Γενικὴ Γραμματεία Θρησκευμάτων ὑπὸ τὴν Διεύθυνση Θρησκευτικῆς Διοικήσεως τὸ Τμῆμα Μητρώου.

Τώρα τὸ σημαντικότερο πλεονέκτημα ἀπὸ τὴν σύσταση ἑνὸς ΕΝΠ μὲ τὴν ἐπωνυμία «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΟΧ ΕΛΛΑΔΟΣ» εἶναι ἡ προστασία, ποὺ παρέχει πλέον ὁ νόμος στὶς ἐπωνυμίες τῶν ΕΝΠ. Τὸ ἄρθρ. 12 παρ. 2 τοῦ Ν/4301 προβλέπει ρητῶς ὅτι:

«Θρησκευτικές κοινότητες που δεν φέρουν τα χαρακτηριστικά της πρώτης παραγράφου, έστω και χωρίς νομική προσωπικότητα, μπορούν να χρησιμοποιούν τον όρο «Εκκλησία» στην επωνυμία τους, εφόσον όμως δεν αντιποιούνται την επωνυμία των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων».

ρα, εἴτε ἔχουν νομικὴ προσωπικότητα Σωματείου ἢ Ἀστικῆς Ἑταιρίας, εἴτε δὲν ἔχουν καθόλου νομικὴ προσωπικότητα, ΔΕΝ μποροῦν νὰ χρησιμοποιοῦν τὴν ἐπωνυμία Ἐκκλησιαστικοῦ Νομικοῦ Προσώπου. Ἡ προστασία τῆς ἐπωνυμίας μας εἶναι ἴσως ὁ πλέον σημαντικὸς λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο πρέπει νὰ κάνουμε χρήση τοῦ θεσμοῦ τοῦ ΕΝΠ.

Δυστυχῶς, ἄνθρωποι ἐχθρικῶς διακείμενοι πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας μας (γιὰ ἄλλους λόγους) παρήγγειλαν ἀπὸ τὸν κ. Κυριαζόπουλο γνωμοδότηση, προκειμένου νὰ χαρακτηρίσουν τὴν σύσταση ΘΝΠ – ΕΝΠ ὡς αἵρεση καὶ αἰτία ἀποτειχίσεως. Πλὴν ὅμως, αὐτὴ ἡ ἄποψη, ἡ ὁποία δὲν εἶναι νομική, ἀλλὰ θεολογική, δὲν εὐσταθεῖ γιὰ τοὺς λόγους ποὺ ἀναφέρονται ἀναλυτικῶς στὸ τεῦχος ποὺ ἔχετε λάβει μαζὶ μὲ τὴν πρόσκληση γιὰ αὐτὴν τὴν Σύναξη.

πιπλέον, ὁ κ. Κυριαζόπουλος δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ἀπὸ ἐμᾶς ὡς ὁ πλέον κατάλληλος γιὰ θεολογικὲς συμβουλές, διότι ἔχει καταφερθεῖ ἐναντίον τῆς Ἱεραρχίας μας (χαρακτηρίζοντας «ἐκκλησιολογικὸ σφάλμα» τὴν ἀπόκτηση Ἐπισκόπων ἀπὸ τοὺς ΓΟΧ) καὶ υἱοθετεῖ ἐντελῶς ἀπαράδεκτες καὶ ἀντιπαραδοσιακὲς ἀπόψεις, ὅπως:

1. Ἐπαινεῖ τοὺς ἀρχιοικουμενιστὲς Πατριάρχες Κπόλεως Μελέτιο Μεταξάκη, Ἀθηναγόρα καὶ Βαρθολομαῖο.

2. Ἀμνηστεύει τὶς προγαμιαῖες σχέσεις, θεωρῶντας ὅτι δὲν ἀποτελοῦν πορνεία, ἄν ὑφίσταται «μόνιμη σχέση».

3. Θεωρεῖ ὅτι οἱ κοσμικοὶ δικαστὲς θὰ ἔπρεπε νὰ ἑρμηνεύουν τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες.

Ἀκοῦστε τον.


[Προβολὴ βιντεοταινίας, βλ ΕΔΩ καὶ ΕΔΩ]


Εἶναι φανερὸ ὅτι ἄν γίνει ἀποδεκτὴ ἡ ἀπόφαση τοῦ Κακοδόξου συνεδρίου τοῦ 1923 γιὰ τὸν Β´ γάμο τῶν Κληρικῶν, γιατὶ τότε νὰ μὴ γίνουν δεκτὲς καὶ οἱ ὑπόλοιπες ἀποφάσεις του, ὅπως αὐτὴ γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ ἑορτολογίου;

Παρατηρήσατε ἀκόμη ὅτι ἐπαινεῖ τὴν «μεταρρυθμιστικὴ ἀτζέντα» τοῦ «Πανοικουμενικοῦ Πατριάρχη» Ἀθηναγόρα καὶ κατακρίνει τὴν κρατοῦσα Ἐκλησία τῆς Ἑλλάδος γιατί, ἐνῶ ὑπερεψήφισε τὰ ὑπόλοιπα θέματα, καταψήφισε αὐτὸ περὶ τοῦ β´ γάμου τῶν Κληρικῶν ἀπὸ τὴν Προσυνοδικὴ ἀκόμη διάσκεψη τῆς Ρόδου τοῦ 1961!

κόμη, κατακρίνει τὴν νεομερολογιτικὴ ἐκκλησία, γιατὶ δὲν ἔσπευσε πάραυτα νὰ συμμορφωθεῖ με τὴν ἀπόφαση τοῦ πατριάρχου Βαρθολομαίου τοῦ περασμένου Σεπτεμβρίου, ὑπὲρ τοῦ β´ γάμου τῶν Κληρικῶν!

μεῖς ὅμως, ἀπορρίπτοντας τὶς ἀπαράδεκτες καὶ ἀντορθόδοξες θεολογικὲς ἀπόψεις τοῦ κ. Κ. Κυριαζόπουλου, ἂς κρατήσουμε τὴ νομική του ἄποψη περὶ ΘΝΠ καὶ ΕΝΠ ὅπως ἀβίαστα καὶ ἀμερόληπτα διατύπωσε πρὶν 4 χρόνια, πρὶν τὸν πλησιάσουν γιὰ κατὰ παραγγελίαν γνωμοδοτήσεις ὁποιοιδήποτε.

Σᾶς εὐχαριστῶ!