Ἀνακοινώσεις

Τὴν Τετάρτην, 05/18-04-2018, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ὀγδόην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

ЦЕРКОВЬ ИСТИНЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН ГРЕЦИИ
СВЯЩЕННЫЙ СИНОД


№ Прот. 2698 Просьба прочитать в Церкви

ПОСЛАНИЕ НА ПАСХУ 2018

«Не бойся; Я есмь Первый и Последний и Живый, и был мертв,
и се, жив во веки веков»
(Откр. I, 17-18)

 

Возлюбленные Отцы и Братья, чада о Воскресшем Господе,

Chiesa dei Genuini Cristiani Ortodossi di Grecia
La Santa Synodo

N° di Prot. 2698

MESSAGGIO PASQUALE 2018

“Non spaventarti; Io sono il Primo e l’Ultimo e il Vivente.
Ero morto, e ora sono vivo per i secoli dei secoli”
(Apoc. I, 17-18)

Cari Padri e Fratelli, figli nel Signore risorto,

EGLISE DES VRAIS CHRETIENS ORTHODOXES DE GRECE
Saint Synode

Protocol no. 2698 A lire à l’Eglise

MESSAGE PASCAL 2018
«Je suis le Premier et le Dernier et le Vivant. J’étais mort;
Et voici, Je suis vivant aux siècles des siècles»
(Apocal. I, 17-18)

Chers Pères et Frères, enfants dans le Seigneur ressuscité,

Protocol no. 2698

RESURRECTIONAL MESSAGE FOR 2018

“Fear not: I am the first and the last; I am He that liveth, and was dead; and, behold, I am alive unto the ages of ages” (Revelation 1:17–18).

Beloved Fathers and Brethren, children in the Risen Lord:

Ἀριθμός Πρωτ. 2698


ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΜΗΝΥΜΑ 2018


«Μὴ φοβοῦ· ἐγώ εἰμι ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος καὶ ὁ ζῶν, καὶ ἐγενόμην νεκρός, καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων» (Ἀποκαλ. α’ 17-18)


Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀναστάντι·

 1. Ἀπάντησις τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων εἰς ἐρωτήματα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περὶ τοῦ Ν 4301/2014
 2. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 15/28-03-2018
 3. Ἀνακοίνωσις περὶ ἀνωνύμων λιβελλογραφημάτων
 4. Ἀνακοίνωσις περὶ βλασφήμων ἔργων καὶ διαφημίσεων
 5. Ἀνακοίνωσις περί λαϊκῶν Ἱεροκηρύκων
 6. Διαμαρτυρία διὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν
 7. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 13/26-02-2018
 8. 'Aνακοίνωσις περί τοῦ Συνοδικοῦ Ἑορτασμοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας
 9. Ἅπαντες εἰς τὸ Συλλαλητήριον τῶν Ἀθηνῶν
 10. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 10/23-01-2018
 11. Ἀνακοίνωσις Θεοφανείων 2018
 12. Synodní encyklika ke svátku Narození Krista roku 2017
 13. List Arcypasterski na Boże Narodzenie 2017
 14. К Духовенству и народу Священного Епископства Глданского-Тбилиси
 15. Ανακοίνωσις πρὸς τὸ Πλήρωμα τῶν Πιστῶν τῆς Γεωργίας
 16. Συνοδικὸν Ἡμερολόγιον 2018
 17. ПОСЛАНИЕ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 2017
 18. Messaggio Sinodale per la Nativita 2017
 19. Message pour la nativité du Christ 2017
 20. Nativity Message for 2017