Ἀνακοινώσεις

Ἀθήνα, 9/22-9-2018
+Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης

 

Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικο, ἐξ ἀφορμῆς τῆς διαστάσεως μεταξὺ τῶν Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως καὶ Μόσχας γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ ζήτημα διευκρινίζει, τὰ ἑξῆς:

Τὴν Τρίτην, 5ην /18ην τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 2018, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς πρώτην τακτικὴν Συνεδρίαν τῆς Νέας Συνοδικῆς Περιόδου ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου.

Γιὰ πρώτη φορὰ στὰ εἴκοσι χρόνια τῆς ἀρχιερατικῆς μου διακονίας, ἔχω ἀποφασίσει νὰ κάνω μία γενικὴ ἔκκλησι γιὰ ἕνα σκοπὸ κοντὰ στὴν καρδιά μου, ἐλπίζων ὅτι οἱ δυνάμενοι θὰ προσφέρουν ὅ,τι μποροῦν σὲ αὐτὸ τὸ ἄξιο καὶ θεάρεστο ἔργο.

Ἀριθμὸς Πρωτ. 2735

Ἐν Ἀθήναις, 11 / 24 - 08 - 2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ


Πρὸς ἅπαντα τὸν Κλῆρον καὶ τὸν λαόν, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας
ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ

 

γαπητὰ τέκνα τῆς Γνησίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,

ς γνωστὸν μέγα καύχημα τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν εἶναι ἡ Θεόθεν Βεβαίωσις, ἤτοι τὸ γεγονὸς τῆς Γ΄ Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, κατὰ τὴν ἑορτὴν τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, 14ην Σεπτεμβρίου, κατὰ τὸ Πάτριον Ἑορτολόγιον τοῦ ἔτους 1925.

Ἀριθμὸς Πρωτ. 2734

Ἐν Ἀθήναις, 11 / 24 - 08 - 2018

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Πρὸς ἅπαντα τὰ Κατηχητικὰ Σχολεῖα τῆς Ἐπικρατείας

 

γαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Κοινοποιεῖται εἰς ἅπαντα τὰ Κατηχητικὰ Σχολεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικρατείας, ὅτι κατόπιν Συνοδικῆς Ἀποφάσεως ἔχει ὁρισθῆ ὡς ἡμερομηνία κοινῆς ἐνάρξεως τῶν μαθημάτων ἡ Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἑκάστου ἔτους, καὶ ἡμερομηνία λήξεως τῶν μαθημάτων ἡ τελευταία Κυριακὴ τοῦ Μαΐου (π.ἡ.).

Στὸν παρακάτω σύνδεσμο μπορεῖτε νὰ βρεῖτε σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ τὸ 7ο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος» τὸ ὁποῖο ἐπιμελεῖται ἡ Συνοδικὴ Ἐπιστροπὴ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας, τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπό μας κ. Καλλίνικο, αἰσθάνεται ὑποχρεωμένη νὰ μὴν τηρήσει σιωπὴ ἔναντι τοῦ ἀντι-ευαγγελικοῦ καὶ ἀνθελληνικοῦ φαινομένου, τοῦ καλουμένου «Φεστιβὰλ Ὑπερηφάνειας Ἀθήνας – Athens Pride», ἀλλὰ καὶ τῶν ἀντιστοίχων στὴν Θεσσαλονίκη καὶ σὲ ἄλλες πόλεις τῆς ἀγαπητῆς μας Πατρίδας, τῆς Ἑλλάδας μας.

 1. ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
 2. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 06/19-06-2018
 3. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 10/23-05-2018
 4. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 05/18-04-2018
 5. Ἀνακοίνωσις περὶ Ἁγιοκατατάξεως Ἁγίου Ἰωάννου Νέου Ἑλεήμονος
 6. ПОСЛАНИЕ НА ПАСХУ 2018
 7. Messaggio Pasquale 2018
 8. Message Pascal 2018
 9. Encyklika ke svátku Kristova Vzkříšení 2018
 10. Paschal Message 2018
 11. Πασχαλινὴ Ἐγκύκλιος 2018
 12. Ἀπάντησις τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων εἰς ἐρωτήματα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περὶ τοῦ Ν 4301/2014
 13. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 15/28-03-2018
 14. Ἀνακοίνωσις περὶ ἀνωνύμων λιβελλογραφημάτων
 15. Ἀνακοίνωσις περὶ βλασφήμων ἔργων καὶ διαφημίσεων
 16. Ἀνακοίνωσις περί λαϊκῶν Ἱεροκηρύκων
 17. Διαμαρτυρία διὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν
 18. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 13/26-02-2018
 19. 'Aνακοίνωσις περί τοῦ Συνοδικοῦ Ἑορτασμοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας
 20. Ἅπαντες εἰς τὸ Συλλαλητήριον τῶν Ἀθηνῶν