Ἀνακοινώσεις

Τὸ Πρωτοβάθμιον διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικὸν Δικαστήριον τῆς Ἐκκλησίας μας ἐπέβαλε προσφάτως τὸ ἐπιτίμιον τῆς καθαιρέσεως σὲ ἕνα πρώην Πρεσβύτερον τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, ὡς καὶ τὸ τῆς ἀκοινωνησίας (ἀφορισμοῦ) εἰς τοὺς συνεργήσαντας μετ᾿ αὐτοῦ εἰς τὴν συγκρότησιν Παρασυναγωγῆς. Τοῦτο δὲν ἐγένετο ἄνευ λύπης καὶ ὀδύνης, πλὴν κατέστη ἐπιβεβλημένον ἕνεκα τῆς ἐμμονῆς τῶν καταδικασθέντων εἰς τὴν ἑκούσιον καὶ πείσμονα ἀποκοπήν των ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ. καὶ τὴν ἐκ μέρους των συγκρότησιν ἰδίας («διακεκριμένης» κατὰ δήλωσίν των) «γνωστῆς θρησκείας», κατὰ τὸ ἄρθρον 13 τοῦ Συντάγματος.

Ἀριθμὸς Πρωτ. 2818

Ἐν Ἀθήναις, 09/22-03-2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ


Παντὶ τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
ἀρχέκακος ἐχθρὸς τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας οὐδέποτε παύει νὰ ἐγείρει πειρασμοὺς καὶ προσκόμματα στοὺς πιστούς. Ἐσχάτως, ἐπλάνησε ὀλίγους πρώην ἀδελφούς μας, οἱ ὁποῖοι ἀπεκόπησαν οἰκειοθελῶς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῶν ΓΟΧ γιὰ νὰ συστήσουν μία δική τους «διακεκριμένη γνωστή θρησκεία», ἀκολουθῶντας τὶς ὁδηγίες νεοημερολογίτου τινὸς Καθηγητοῦ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου, λεγομένου Κυριάκου Κυριαζόπουλου.

Τὴν Τρίτην, 6ην / 19ην τοῦ μηνὸς Μαρτίου τοῦ ἔτους 2019, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ὀγδόην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία, συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

IΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ Γ.Ο.Χ. ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος «Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος» ἐπιθυμεῖ νὰ προσλάβει, κατόπιν σχετικῆς ἀκροάσεως, Λαμπαδάριο γιὰ τὸν Ἱ. Ναὸ Ἁγ. Ἀθανασίου.

Ἀριθμός Πρωτ. 2808

Ἐν Ἀθήναις, 20-02/05-03-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς ἅπαντα τὸν Kλῆρον καὶ τὸν Λαὸν τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἐκκλησίας
ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.

Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς γνησίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,
Ἔθος κατέστη πλέον ἡ Ἐκκλησία μας νὰ ἑορτάζῃ λαμπρῶς τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας. Τοιουτοτρόπως, τιμῶμεν ἅπαντας τοὺς ἀγωνιστὰς τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν Πίστεως καὶ διατρανώνομεν τὴν προσήλωσιν ἡμῶν εἰς τὰς Πατρώας Παραδόσεις διὰ τῶν κάτωθι Συνοδικῶν Ἐκδηλώσεων:

Μᾶς ἀπεστάλη ἡ ἀκόλουθη ἀνακοίνωση τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων, τὴν ὁποία εὐχαρίστως ἀναδημοσιεύουμε ὡς συμφωνοῦντες μὲ τὸ περιεχόμενό της.

Τὴν Πέμπτην, 8ην / 21ην τοῦ μηνὸς Φεβρουαρίου τοῦ ἔτους 2019, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ἑβδόμην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία, ἔπειτα ἀπὸ τὴν τέλεσιν Τρισαγίου ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρ. Ἔτνα κυροῦ Χρυσοστόμου, συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

 1. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 9ης / 22ας Ἰανουαρίου 2019
 2. Ἀνακοίνωσις Θεοφανείων
 3. Πολωνικὴ μετάφρασις Μηνύματος Χριστουγέννων 2018
 4. Τσεχικὴ μετάφρασις Μηνύματος Χριστουγέννων 2018
 5. «Ἀρχεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος» τ. 8
 6. Γαλλικὴ μετάφρασις Μηνύματος Χριστουγέννων 2018
 7. Ρωσικὴ μετάφρασις Μηνύματος Χριστουγέννων 2018
 8. Ἀγγλικὴ μετάφρασις Μηνύματος Χριστουγέννων 2018
 9. Μήνυμα Χριστουγέννων 2018
 10. Περὶ τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν
 11. Ἐκδόσεις Ἱερᾶς Συνόδου
 12. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 7ης / 20ῆς Δεκεμβρίου 2018
 13. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 22ας - Νοεμβρίου/ 5ης Δεκεμβρίου 2018
 14. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 17ης / 30ης Νοεμβρίου 2018
 15. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 5ης / 18ης Ὀκτωβρίου 2018
 16. Περὶ συλλειτούργου μετὰ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου Βουλγαρίας
 17. Ἔναρξις μαθημάτων Σχολῆς Κατηχητῶν
 18. Συνοδικὴ Ἀνακοίνωσις διὰ τὸ Οὐκρανικὸν Ζήτημα
 19. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 5ης / 18ης Σεπτεμβρίου 2018
 20. Ἔκκλησις ὑπὲρ τῆς κλινικῆς "Ἁγίου Πέτρου" στὸ Κογκό