Ἀνακοινώσεις

Tὴν Τετάρτην, 16ην / 29ην Ἀπριλίου τοῦ ἔτους 2020, συνῆλθεν εἰς δεκάτην τρίτην (ἔκτακτον) Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ἐννέα Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἐξωτερικοῦ, μέσῳ τηλεδιασκέψεως καὶσυνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

Ἀριθμός Πρωτ. 3033.

Ἐν Ἀθήναις, 14 / 27 - 4 - 2020


Πρὸς
τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας
κ. Κυριάκον Μητσοτάκην
ΕΝΤΑΥΘΑ

 

ξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

ς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἀποδεχόμεθα τὸ ἐλπιδοφόρον μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, φρονοῦντες ὅτι καὶ εἰς τὴν προσωπικὴν ἡμῶν ζωὴν μετὰ τὴν δοκιμασίαν τοῦ Γολγοθᾶ, ἀκολουθεῖ ἡ χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως. Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ Πατρὶς ἡμῶν, ὅπως καὶ ὁλόκληρος ἡ ἀνθρωπότης, διέρχεται τὴν δοκιμασίαν τοῦ Γολγοθᾶ, ἐκ τῆς πανδημίας τοῦ Κορωνοϊοῦ, ἀλλ᾽ οἱ πιστεύοντες εἰς Χριστὸν καὶ ἀφιέμενοι εἰς τὸ θέλημα Αὐτοῦ δὲν ἀπελπιζόμεθα.

Τὸ Σάββατο τῆς Διακαινησίμου, 12/25-4-2020, ξέσπασε ἀπὸ ἄγνωστη ἀκόμη αἰτία πυρκαγιὰ στὸν Ἱερὸ Ἐνοριακὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας στὴν πόλη τῆς Κομοτηνῆς στὴν Θράκη, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ προκληθεῖ σχεδὸν ὁλικὴ καταστροφή. Ὁ διαμένων στὸ ἰσόγειο Ἐφημέριος Ἀρχιμ. π. Παφνούτιος Μαλκόπουλος μόλις ποὺ διασώθηκε, θείᾳ βοηθείᾳ, ἀπὸ τὴν πυροσβεστικὴ δύναμη ποὺ ἔσπευσε γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει τὸν κίνδυνο. Στὸν Ναὸ ἔσπευσε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων και Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος ἐκ Δράμας γιὰ τὴν ἐπιτόπια ἐκτίμηση τῆς καταστάσεως.

Tὴν Τετάρτην, 9ην / 22αν Ἀπριλίου τοῦ ἔτους 2020, συνῆλθεν εἰς δωδεκάτην (ἔκτακτον) Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ὀκτὼ Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἐξωτερικοῦ, μέσῳ τηλεδιασκέψεως καὶ συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

Ἀριθμός Πρωτ. 3026

Ἐν Ἀθήναις, 01/14-04-2020

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΜΗΝΥΜΑ 2020


«Τῷ πάθει Σου, Χριστέ, παθῶν ἠλευθερώθημεν,
καὶ τῇ Ἀναστάσει Σου ἐκ φθορᾶς ἐλυτρώθημεν, Κύριε, δόξα Σοι»!

 

Ἀγαπητοὶ ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι Πατέρες καὶ Ἀδελφοί·


ἁγία Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ τὸ μεγαλύτερο Θαῦμα τῆς Χριστιανικῆς Πίστεώς μας. Ἀγαλλίαση κυριαρχεῖ γιὰ τὴν ἐλευθερία ποὺ χάρισε ἀπὸ τὰ πάθη καὶ τὴν λύτρωση ἀπὸ τὴν φθορὰ τῆς ἁμαρτίας, τοῦ διαβόλου καὶ τοῦ θανάτου, στὸ γένος τῶν ἀνθρώπων. Οἱ διάνοιες τῶν πιστῶν λάμπουν ἀπὸ τὸ Φῶς τῆς Ἀναστάσεως, ποὺ γέμισε οὐράνια, ἐπίγεια καὶ καταχθόνια, καὶ οἱ χριστιανικὲς καρδιὲς σκιρτοῦν ἀπὸ χαρὰ καὶ εὐφροσύνη.

Ἀριθμός Πρωτ. 3024

Ἐν Ἀθήναις, 28-03/11-04-2020

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Πρὸς
ἅπαντα τὸν Ἱερὸν Κλῆρον τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἐκκλησίας ἐν Ἑλλάδι

 


Σεβασμιώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Πανοσιολογιώτατοι καὶ Αἰδεσιμώτατοι Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες·

Xάρις καὶ εἰρήνη παρὰ Κυρίου τοῦ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν!

ν ὄψει τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ δεδομένων τῶν δυσχεριῶν εἰς τὸ Ποιμαντικὸν ἔργον ἁπάντων ἡμῶν, ἕνεκα τῆς δημιουργηθείσης ἐκρύθμου καταστάσεως ἐκ τῆς πανδημίας τοῦ Κορωνοϊοῦ καὶ τῶν σχετικῶν μέτρων τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας, ἀπευθυνόμεθα εἰς ἕνα ἕκαστον ἐξ Ὑμῶν δίδοντες γενικὰς κατευθύνσεις περὶ τοῦ πρακτέου. Ὡς γνωστὸν εἴχομεν ὑποβάλει εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων ἀπὸ 14/27-3-2020 Ὑπόμνημα αἰτημάτων, ἐκ τῶν ὁποίων ἕτερα μὲν ἱκανοποιήθησαν, ἕτερα ὅμως ὄχι.

Tὴν Παρασκευήν, 28ην Μαρτίου / 11ην Ἀπριλίου τοῦ ἔτους 2020, συνῆλθεν εἰς ἑνδεκάτην (ἔκτακτον) Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ὀκτὼ Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἐξωτερικοῦ, μέσῳ τηλεδιασκέψεως καὶ συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

Tὴν Τρίτην, 18ην / 31ην τοῦ μηνὸς Μαρτίου τοῦ ἔτους 2020, συνῆλθεν εἰς δεκάτην (τακτικὴν) Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ἐννέα Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἐξωτερικοῦ, μέσῳ τηλεδιασκέψεως.

 1. Ἐπιστολὴ εἰς τὴν Ὑπουργὸν Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων
 2. Ἀνακοίνωσις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιὰ τὴν ἐνεστῶσα κατάσταση
 3. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 4ης / 17ης – 5ης / 18ης Μαρτίου 2020
 4. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-Γιὰ τὴν Θ. Λειτουργία καὶ τὴν Θ. Κοινωνία σὲ καιρὸ ἐξαπλώσεως τοῦ κορωνοϊοῦ
 5. Ἀνακοίνωσις Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας
 6. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 7ης / 20ης Φεβρουαρίου 2020
 7. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 8ης / 21ης Ἰανουαρίου 2020
 8. Δελτίο Τύπου του κινήματος «Αφήστε με να ζήσω!» για την αφίσα στο ΜΕΤΡΟ!
 9. Ἀνακοίνωση γιὰ βλάσφημες ἀναρτήσεις σχετικὰ μὲ τὸν Κύριο καὶ Θεό μας Ἰησοῦ Χριστὸ
 10. Μήνυμα Χριστουγέννων 2019
 11. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 10ης / 23ης Δεκεμβρίου 2019
 12. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 15ης / 28ης Νοεμβρίου 2019
 13. «Ἀρχεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος» τ. 9
 14. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 9ης / 22ας Ὀκτωβρίου 2019
 15. Ἐγκύκλιος περὶ Γάμου καὶ Διαζυγίου
 16. Ἑσπερινὲς Συνάξεις - Ὁμιλίες στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν
 17. Άνακοίνωση γιὰ τὴν 10η Γενικὴ Συνάντηση τοῦ ΝεΟΣ
 18. Ἀνακοίνωσις Ἱ. Μητροπόλεως Ἀχαΐας
 19. Ἔναρξις μαθημάτων Σχολῆς Κατηχητῶν
 20. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 18ης Σεπτεμβρίου / 1ης Ὀκτωβρίου 2019