Ἀνακοινώσεις

        Τὴν 14/27 Δεκεμβρίου 2012 ἡμέραν Πέμπτην, συνεδρίασεν εἰς τὴν ἐν Πειραιεῖ αἴθουσα τοῦ Ι.Ν. «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» εἰς τακτικήν συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:

Ἀριθμός Πρωτ. γ- 1689


ΑΘΗΝΑΙ    27-12-2012 / 9-1-2013


Πρός
Τούς Ἐφημερίους, τάς Μοναστικὰς ἀδελφότητας καί τά ᾿Εκκλησιάσματα
τῆς καθ᾿ ἡμᾶς ᾿Εκκλησίας ᾿Αθηνῶν Πειραιῶς καί Περιχώρων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

 

Αἰδεσιμώτατοι καὶ Πανοσιώτατοι Πατέρες
καὶ ἀγαπητά τέκνα ἐν Κυρίῳ,


      Ἡ Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ καὶ πάλιν διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ ἐτησίου ὁμολογιακοῦ καθήκοντός μας, διὰ τῆς συμμετοχῆς μας εἰς τὴν τελετήν τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τόν Κεντρικόν Λιμένα Πειραιῶς.

 

Protocolo no. γ - 1688

MENSAJE DE NATIVIDAD

AÑO DE LA SALVACIÓN 2012

A toda la Iglesia

"Gloria en las alturas á Dios, Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres."


Queridos hijos de la Verdadera Iglesia de Cristo,


        La encarnación de nuestro Señor Jesucristo fue el punto decisivo en la historia del hombre. Como lo demuestran los testigos oculares, los pastores, los ángeles santos enviaban elogios durante el momento del nacimiento de Cristo, cantando: «¡Gloria en las alturas á Dios, Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!». Pero muchos se preguntan ¿por qué desde entonces la paz no prevalezca en la tierra?, según el himno angélico, y ¿por qué las guerras y otros males siguen afectando a la humanidad? Esto se debe a que la paz de la que hablan los ángeles, es la «paz de lo alto», la paz que Dios da a los que han sido reconciliados con Él por medio del arrepentimiento y su incorporación a la Iglesia de Cristo. Los que han sido reconciliados con Dios tienen una conciencia tranquila y la paz en sus almas, y pueden enfrentarse a cualquier desgracia y sufrimiento humano, regocijándose y alabando a Dios.

Ἀριθμός Πρωτ. γ – 1688


ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Παντὶ τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας


«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.»


Ἀγαπητά τέκνα τῆς ἀληθινῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,


        Ἡ ἐνανθρώπησις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἦτο καθοριστικόν σημεῖον εἰς τὴν Ἱστορίαν τοῦ ἀνθρώπου. Ὅπως μαρτυροῦν οἱ αὐτόπται ποιμένες, οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι ἀνέπεμπον οὐρανομήκεις δοξολογίας κατὰ τὸν καιρὸν τῆς γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου, ψάλλοντες: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ Γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία». Πολλοί, ὅμως, διερωτῶνται, διατὶ δὲν ἐπεκράτησε εἰς τὴν γῆν ἡ εἰρήνη ἔκτοτε κατὰ τὸν ἀγγελικὸν ὕμνον καὶ διατί ἐξακολουθεῖ νὰ ταλαιπωρεῖται ἡ ἀνθρωπότης ἀπό πολέμους καὶ ἄλλα δεινά. Καὶ τοῦτο διότι δὲν κατενόησαν ὅτι ἡ εἰρήνη εἰς τὴν ὁποίαν ἀναφέρονται οἱ Ἄγγελοι, εἶναι ἡ «ἄνωθεν εἰρήνη», ἡ εἰρήνη πού δωρίζει ὁ Θεός εἰς τούς καταλλαγέντας ἀνθρώπους, αὐτούς οἱ ὁποῖοι συνεφιλιώθησαν πρός τὸν Θεόν διὰ τῆς μετανοίας καὶ τῆς ἐνσωματώσεώς των εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ. Οἱ συμφιλιωθέντες πρὸς Θεόν ἄνθρωποι, ἔχουν ἥσυχον συνείδησιν καὶ εἰρήνην εἰς τὴν ψυχήν των καὶ δύνανται νὰ ἀντιμετωπίσουν κάθε δυστυχίαν καὶ ἀνθρώπινον δεινόν χαίροντες καὶ δοξολογοῦντες τὸν Θεόν.

Ἀ­να­γνω­σθή­τω ἐπ'  Ἐκ­κλη­σί­ᾳ

Ἀ­ριθ­μός Πρωτ.  γ-1683

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Παν­τὶ τῷ πλη­ρώ­μα­τι τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας Γ.Ο.Χ. Ἀ­με­ρι­κῆς

 

Τέκνα ἐν Κυ­ρί­ῳ ἀ­γα­πη­τὰ καὶ πε­ρι­πό­θη­τα,


        Tήν Πέμ­πτην 2αν Νο­εμ­βρί­ου ἐ.ἔ­  (15ην  Νο­εμ­βρί­ου ν.ἡμ.), συ­νῆλ­θεν εἰς τα­κτι­κήν Συ­νε­δρί­αν, ἡ Ἱ­ε­ρά Σύ­νο­δος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῶν Γνη­σί­ων Ὀρ­θο­δό­ξων Χρι­στι­α­νῶν Ἑλ­λά­δος ἔ­χου­σα με­τα­ξύ τῶν ἄλ­λων ὡς θέ­μα τὴν ἀ­να­δι­ορ­γά­νω­σιν τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἀ­με­ρι­κῆς, ἔ­πει­τα ἀ­πό τὴν ἀ­θρό­αν προ­σχώ­ρη­σιν Ἀρ­χι­ε­ρέ­ων, Κλη­ρι­κῶν καί συσ­σώ­μων Ἐ­νο­ρι­ῶν ἐκ τῆς HOCNA, κα­τὰ τοὺς προ­η­γη­θέν­τας μῆ­νας. Τὸ ζή­τη­μα τοῦ­το ἀ­πη­σχό­λη­σεν τὴν Ἱ­ε­ρὰν Σύ­νο­δον καὶ εἰς προ­η­γου­μέ­νας συ­νε­δρί­ας, κα­θώς καὶ τὰς συ­νε­δρι­ά­σεις τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Ἐ­παρ­χι­α­κῆς Συ­νό­δου Ἀ­με­ρι­κῶς τῶν πα­ρελ­θόν­των τρι­ῶν μη­νῶν, προ­κει­μέ­νου νὰ λη­φθοῦν ὑ­π’ ὄ­ψιν ἅ­πα­σαι αἱ πα­ρά­με­τροι καὶ πρὸ τῆς ὁ­ρι­στι­κῆς ἀ­πο­φά­σε­ως.

 

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου μεταξὺ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος

καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων

 

 

        Τὴν 12ην/25ην Σεπτεμβρίου 2012, εἰς τὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς, ἐγένετο συνάντησις/σύσκεψις τῶν Ἐκπροσώπων τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων, προκειμένου νὰ ἀξιολογηθῇ ὁ Διάλογος μεταξύ τῶν δύο Πλευρῶν, ὁ ὁποῖος εἶχε διεξαχθῆ εἰς ἀνεπίσημον ἐπίπεδον πρὸ τεσσάρων ἐτῶν, καὶ νὰ διερευνηθῇ ἡ δυνατότης τῆς ἐκ νέου διεξαγωγῆς Αὐτοῦ εἰς ἐπίσημον πλέον ἐπίπεδον.

 

 


Τὴν 2αν/15ην Νοεμβρίου 2012 ἡμέραν Τρίτην, συνεδρίασεν εἰς τὴν ἐν Πειραιεῖ αἴθουσα τοῦ Ι.Ν. «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» εἰς τακτικήν συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις: