Ἀνακοινώσεις

        Τὴν 1/14-3-2013 ἡμέραν Πέμπτην, εἰς τὴν ἐν Πειραιεῖ αἴθουσαν τοῦ Ι.Ν. «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» συνεδρίασεν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:

  
         Τὴν 8/21-2-2013 ἡμέραν Πέμπτην, εἰς τὴν ἐν Πειραιεῖ αἴθουσαν τοῦ Ι.Ν. «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» συνεδρίασεν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:


        Προσφάτως ἀπεκαταστάθη τεχνικὴ βλάβη εἰς τὸν παρόντα ἰστότοπον, ὀφειλομένη εἰς τὸ λογισμικόν τῆς ἀγγλικῆς ἐκδόσεως τοῦ ἰστοτόπου. Δυστυχῶς, διὰ τὴν ἀποκατάστασιν τῆς βλάβης, ἀφηρέθη προσωρινῶς ἡ ἀγγλικὴ ἔκδοσις. Ἐλπίζομεν ὅτι τὸ πρόβλημα τῆς ἀγγλικῆς ἐκδόσεως θὰ ρυθμισθῇ συντόμως. Ζητοῦμεν συγγνώμην ἀπό τοὺς ἀναγνώστας μας. Θὰ ληφθῇ μέριμνα διὰ τὴν ἀνάρτησιν τῶν ἄρθρων, ἀνακοινώσεων καὶ εἰδήσεων αἱ ὁποῖαι ἐκκρεμοῦν τὸ συντομώτερον δυνατόν.
        Ἐν τῷ μεταξὺ ἐνημερώθησαν ἤδη οἱ κατάλογοι τῶν κληρικῶν καὶ τὰ δίπτυχα, ἀνηρτήθη ἡ ὁμιλία τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐνῷ προσετέθη εἰς τοὺς συνδέσμους καὶ τὸ νέον ἰστολόγιον τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Σάββα Ἀρχιεπισκόπου Σερβίας εἰς Βελιγράδιον, τῶν ἀδελφῶν μας Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Σερβίας (εἰς τὴν σερβικὴν γλῶσσαν).

Ἀριθμός Πρωτ. γ - 1725

 
ΑΘΗΝΑΙ   23 – 2  / 8 - 3 - 2013


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόν, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας
ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.

 


Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ,
         Ἔφθασε καὶ  πάλιν ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ὅθεν, καλούμεθα νὰ ἐντείνωμεν τὸν πνευματικόν ἡμῶν ἀγώνα ἐνι­σχύοντες τὴν προσευχήν μετά τῆς νηστείας καὶ τῆς περιεκτικῆς ἐγκρατείας. Λέγει χαρακτηριστικῶς μία εὐχὴ τῆς Θ. Λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων Δώρων:

      Τὴν 23-1/5-2-2013 ἡμέραν Τρίτην, εἰς τὴν ἐν Πειραιεῖ αἴθουσα τοῦ Ι.Ν. «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» συνεδρίασεν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:

            Τὸ  ἰδιωτικόν Ι.Ε.Κ. «ΕΝΩΣΗ» προσέφερεν εἰς ἡμᾶς ὑποτροφίας μειωμένων διδάκτρων διὰ τὴν φοίτησιν εἰς τὸ πρόγραμμα «Ἐκκλησιαστικὴ καὶ Πολιτιστικὴ Κατάρτισις» τὸ ὁποῖον παρέχει. Τὸ συγκεκριμένον πρόγραμμα ἐλεγχθέν ἐκρίθη κατάλληλον διὰ τὴν ἐπιμόρφωσιν μελλοντικῶν ἢ καὶ ἐν ἐνεργείᾳ κληρικῶν, Ἀναγνωστῶν καὶ λαϊκῶν στελεχῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. Διὰ περισσοτέρας πληροφορίας οἱ ἐνδιαφερόμενοι ἂς ἀποτανθοῦν εἰς τὴν ἠλεκτρονικὴν διεύθυνσιν ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Βλ. σχετικον ΒΙΝΤΕΟ

 

        Τὴν 8/21 Ἰανουαρίου 2013 ἡμέραν Δευτέραν, εἰς τὴν ἐν Πειραιεῖ αἴθουσα τοῦ Ι.Ν. «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» συνεδρίασεν εἰς τακτικήν συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:

Ὁ Διάλογος μεταξὺ τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος
καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων


ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Α’


      Τὴν 29ην Δεκεμβρίου 2012 / 11ην Ἰανουαρίου 2013,  εἰς τὴν Ἱερὰν Μονήν τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καί Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, ἐπραγματοποιήθη  ἡ Πρώτη Κοινὴ Σύσκεψις τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος μετὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων.