Ἀνακοινώσεις

«Προκαλεῖ θλίψη καὶ ἀγανάκτηση γιὰ μιὰ ἀκόμη φορᾶ ὁ ἐπιχειρούμενος διασυρμὸς τῆς ἀγωνιζομένης Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, μέσω δημοσιευμάτων τὰ ὁποῖα ἐπιχειροῦν νὰ ἐμφανίσουν πρόσωπο τὸ ὁποῖο οὐδέποτε εἶχε τὴν παραμικρὴ σχέση μὲ τὴν Ἐκκλησία μας ὡς τὸν «νέο Ἀρχιεπίσκοπο τῶν Παλαιοημερολογιτῶν».

Ὁ Διάλογος μεταξύ της Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος 

καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων

 

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΙΓ’

Τὴν Πέμπτην, 7ην / 20ην Φεβρουαρίου 2014, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, ἐπραγματοποιήθη ἡ ΙΓ’ Κοινὴ Σύσκεψις τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων.

Παρόντα ἦσαν ἅπαντα τὰ ὁρισθέντα Μέλη ἀμφοτέρων τῶν Ἐπιτροπῶν, πλὴν τοῦ εἰς τὸ ἐξωτερικὸν ἀπουσιάζοντος Θεοφιλ. Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου.

Ἀ­ριθ­μός Πρωτ. γ-1861

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Πρὸς ἅ­παν­τα τὸν Ἱ­ε­ρὸν Κλῆ­ρον καὶ τὸν λα­ὸν τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ἀμερικῆς

 

Εὐ­λα­βέ­στα­τοι Ἱ­ε­ρεῖς, τι­μι­ώ­τα­τοι Ἐ­πί­τρο­ποι καὶ λοι­ποί πᾶν­τες εὐ­λο­γη­μέ­νοι Χρι­στι­α­νοί τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ἀμερικῆς, οἱ δι­α­κρα­τοῦν­τες τὰς ἱ­ε­ράς πα­ρα­δό­σεις, χά­ρις εἴ­η ὑ­μῖν καὶ εἰ­ρή­νη πα­ρά Θε­οῦ, πα­ρ’ ἡ­μῖν δὲ εὐ­χή καὶ εὐ­λο­γί­α.

Ἀριθμός Πρωτ. γ - 1862

ΑΘΗΝΑΙ 12 /25 - 2 - 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Πρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόν, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας
ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.

 

Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς γνησίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,

Ἔθος κατέστη πλέον ἡ Ἐκκλησία μας νὰ ἑορτάζει λαμπρῶς τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας. Τοιουτοτρόπως τιμῶμεν ἅπαντας τοὺς ἀγωνιστάς τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως καὶ διατρανώνομεν τὴν προσήλωσιν ἡμῶν εἰς τὰς πατρῶας παραδόσεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Πρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόν τῆς καθ’ἡμᾶς Ἐκκλησίας

 

Ἀγαπητά τέκνα τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας κατά τήν συνεδρίαν τῆς 8/21 Ἰανουαρίου 2014 ἀπεφάσισεν ὅπως τροποποιήσει προηγουμένην ἀπόφασιν περὶ διεξαγωγῆς δισκοφοριῶν εἰς τὰς πανηγύρεις ὅπου χοροστατεῖ Ἐπίσκοπος πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ Ταμείου Κοινωνικοῦ Ἔργου καὶ Ἱεραποστολῆς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Τὴν Τετάρτην, 6/19 Φεβρουαρίου 2014, ἡμέρα μνήμης τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Φωτίου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Μεγάλου, εἰς τὸν χῶρον τοῦ έν Πειραιεῖ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», συνῆλθεν εἰς τακτικήν συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος. Μετὰ τὴν τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας ὑπὸ τοῦ ἑορτάζοντος Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου συνεζήτησε τὰ κάτωθι θέματα τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως:

Ὁ Διάλογος μεταξύ της Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος

καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΙΒ’

Τὴν Τρίτην, 22αν Ἰανουαρίου / 5ην Φεβρουαρίου 2014, εἰς τὴν ἐν Δάφνῃ Ἀθηνῶν αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, ἐπραγματοποιήθη ἡ ΙΒ’ Κοινὴ Σύσκεψις τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων.

Παρόντα ἦσαν ἅπαντα τὰ ὁρισθέντα Μέλη ἀμφοτέρων τῶν Ἐπιτροπῶν.

Ὁ Διάλογος μεταξὺ τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος
καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων

 

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΙΑ’

Τὴν Πέμπτην, 3ην / 16ην Ἰανουαρίου 2014, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καί Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, ἐπραγματοποιήθη ἡ ΙΑ’ Κοινὴ Σύσκεψις τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων.

Παρόντα ἦσαν ἅπαντα τὰ ὁρισθέντα Μέλη ἀμφοτέρων τῶν Ἐπιτροπῶν.