Ἀνακοινώσεις

Ἀριθμός Πρωτ. γ – 1741


ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΝ ΜΗΝΥΜΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013
Παντὶ τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας


«Αὕτη ἡ κλητὴ καὶ ἁγία ἡμέρα, ἡ μία τῶν Σαββάτων, ἡ βασιλὶς καὶ κυρία,  ἑορτῶν ἑορτή, καὶ πανήγυρις ἐστὶ πανηγύρεων, ἐν ἧ εὐλογοῦμεν, Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.»

Ἀριθμός Πρωτ.  γ-1740


ΑΘΗΝΑΙ  10  / 23 - 4 – 2013


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς τοὺς Πανοσιωτάτους καὶ Αἰδεσιμωτάτους
Κληρικοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας


Πανοσιώτατοι καὶ Αἰδεσιμώτατοι Πατέρες,
Καλήν Ἀνάστασιν!


         Συνοδικῇ ἀποφάσει, τὴν 2/15 Νοεμβρίου 2012 ὡρίσθημεν οἱ ὑπογεγραμμένοι Ἀρχιερεῖς ὡς Συνοδική Ἐπιτροπή ἁρμοδία διὰ τὴν σύγκλησιν τῆς Εʹ Πανελληνίου Ἱερατικῆς Συνάξεως. Ἡ Ἱερατική Σύναξις καθωρίσθη διὰ τὴν Πέμπτην 17/30-5-2013, ἤτοι τὴν ἑπομένην τῆς Μεσοπεντηκοστῆς. Θὰ εἶναι μονοήμερος καὶ θὰ διεξαχθῇ εἰς τὰς ἐγκαταστάσεις τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν (Ἀναγεννήσεως 37 – Ν. Φιλαδέλφεια) συμφώνως πρὸς τὀ κατωτέρῳ πρόγραμμα.

Ἀριθμός Πρωτ.  γ-1739


ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΗ    ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Πρὸς τοὺς Πανοσιωτάτους καὶ Αἰδεσιμωτάτους
Κληρικοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας


Πανοσιώτατοι καὶ Αἰδεσιμώτατοι Πατέρες,


      Ἡ Χάρις τοῦ δι’ ἡμᾶς σταυρωθέντος καὶ ἀναστᾶντος Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἴη μετὰ πάντων ἡμῶν.

Ὁ Διάλογος μεταξὺ τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος
καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων


ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Γ’


        Τὴν 9ην /22αν Ἀπριλίου 2013, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, ἐπραγματοποιήθη ἡ Τρίτη Κοινὴ Σύσκεψις τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος μετὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων.


        Παρόντα ἦσαν ἅπαντα τὰ ὁρισθέντα Μέλη ἀμφοτέρων τῶν Ἐπιτροπῶν.

           Τὴν 3/16-4-2013 ἡμέραν Τρίτην, εἰς τὴν ἐν Πειραιεῖ αἴθουσαν τοῦ Ι.Ν. «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» συνεδρίασεν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:

 
       Τὴν 17/30-3-2013 ἡμέραν Σάββατον, εἰς τὴν ἐν Πειραιεῖ αἴθουσαν τοῦ Ι.Ν. «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» συνεδρίασεν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:

Ὁ Διάλογος μεταξὺ τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος
καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων


ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ B’


        Τὴν 2αν /15ην     Μαρτίου 2013, εἰς τὴν ἐν Πειραιεῖ αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», ἐπραγματοποιήθη ἡ Δευτέρα Κοινὴ Σύσκεψις τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος μετὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων.


        Παρόντα ἦσαν ἅπαντα τὰ ὁρισθέντα μέλη ἀμφοτέρων τῶν Ἐπιτροπῶν.

        Τὴν 1/14-3-2013 ἡμέραν Πέμπτην, εἰς τὴν ἐν Πειραιεῖ αἴθουσαν τοῦ Ι.Ν. «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» συνεδρίασεν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις: