Ἀνακοινώσεις

Καλεῖται ἐκ τρίτου ὁ Ἱερομόναχος Ἰωάννης, κατά κόσμον Branimir Vassilev Vassilevski, ἀγνὠστου διαμονῆς, ἐνώπιον τοῦ Πρωτοβαθμίου διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικοῦ Δικαστηρίου τὴν Πέμπτην 6/19 Ἰουνίου 2014 εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Ἱ.Ν. «Ρόδον τό Ἀμάραντον» Πειραιῶς, ὥραν 12.15, προκειμένου νὰ ἀπολογηθῆ διὰ: 

       Ὁ Νεανικός Ὀρθόδοξος Σύνδεσμος καλεῖ ὅλους ὅσους ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ προσελθουν στὴν ἑπόμενη ἐθελοντικὴ αἱμοδοσία ποὺ θὰ διοργανωθεῖ τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων στὴν Ἑνορία τῆς Κοιμησεως τῆς Θεοτόκου, Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς.

Καλεῖται ἐκ δευτέρου ο Ἱερομόναχος Ἰωάννης, κατά κόσμον Branimir Vassilev Vassilevski, ἀγνὠστου διαμονῆς, ἐνώπιον τοῦ Πρωτοβαθμίου διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικοῦ Δικαστηρίου τὴν Τρίτη 7/20 Μαϊου 2014 εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Ἱ.Ν. «Ρόδον τό Ἀμάραντον» Πειραιῶς, ὥραν 12.15, προκειμένου νὰ ἀπολογηθῆ διὰ: 

Ἀριθμός Πρωτ. γ – 1906


ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Παντὶ τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας

 

«Σήμερον πᾶσα κτίσις ἀγάλλεται καὶ χαίρει, ὅτι Χριστὸς ἀνέστη καὶ ᾅδης ἐσκυλεύθη»! «Αὕτη ἡ ἡμέρα ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλ­λιασώ­μεθα καὶ εὐφρανθῶ­μεν ἐν αὐτῇ»!

Καλεῖται ο Ἱερομόναχος Ἰωάννης, κατά κόσμον Branimir Vassilev Vassilevski, ἀγνὠστου διαμονῆς, ἐνώπιον τοῦ Πρωτοβαθμίου διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικοῦ Δικαστηρίου τῆν Δευτέραν 15/28-4-2014, ὥραν 13.25, εἰς τα γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐν Ἀθήναις (Κάνιγγος 32, γ΄ ὄροφος) προκειμένου νὰ ἀπολογηθῆ διὰ:


α) τὴν κατὰ παράβασιν τῶν Ἱερῶν κανόνων καὶ τῶν ὅρων τοῦ ἀπολυτηρίου του συστηματικῶς καὶ ἐπί 9 ἔτη περιαγωγήν αὐτοῦ εἰς διαφόρους ἐκκλησιαστικάς ἐπαρχίας ἐν Ἑλλάδι, τελῶν ἱεροπραξίας καὶ κηρύττων ἄνευ ἀδείας τοῦ ἐπιχωρίου Ἐπισκόπου.


β) τὴν διασπορὰν ὕβρεων καὶ συκοφαντιῶν κατὰ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου συνολικῶς, ἀλλὰ καὶ τῶν Ἐπισκόπων αὐτῆς μεμονωμένως.

Ἀριθμός Πρωτ. γ – 1883

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Παντὶ τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας

 

«Σήμερον ἡ χάρις τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἡμᾶς συνήγαγε, καὶ πάντες αἴροντες, τὸν Σταυρόν σου λέγομεν, Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου»

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά καὶ περιπόθητα,


Σήμερον συμπληροῦνται ἀκριβῶς 90 ἔτη ἀπὸ τὴν ἐπιβολὴν τῆς ἑορτολογικῆς καινοτομίας εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος. Ἡ 10η Μαρτίου Βʹ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν τοῦ 1924 ὠνομάσθη 23η διὰ μιᾶς τηλεγραφικῆς ἐγκυκλίου τοῦ τότε Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου. Ὁ εὐσεβὴς λαὸς τῆς Πατρίδος μας ἔκτοτε διηρέθη εἰς τοὺς υἱοθετήσαντας τὴν καινοτομίαν Νεοημερολογίτας καὶ εἰς τοὺς παραμείναντας εἰς τὰς πατρῶας παραδόσεις «Παλαιοημερολογίτας», ἤτοι τοὺς γνησίους Ὀρθοδόξους Χριστιανούς. Ἐπηκολούθησαν ποικίλαι διώξεις τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ διὰ νὰ ἀποδεχθῇ τὴν καινοτομίαν. Ἀλλ’ ἕν ἔτος ἀργότερον, κατὰ τὴν ἀγρυπνίαν τῶν ὀρθοδόξων ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ κατὰ τὸ ὀρθόδοξον ἑορτολόγιον, εἰς τὸ ἐξωκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ίωάννου τοῦ Θεολόγου Ὑμηττοῦ, κατὰ τὸ μεσονύκτιον, ἐνεφανίσθη ὁλόφωτος ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου. Ἡ ἐμφάνισις αὕτη εἶναι ἡ Θεόθεν βεβαίωσις τῆς ὀρθότητος τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν ἀγῶνος. Κατὰ τὰς μετέπειτα διώξεις, φυλακίσεις, ἀποσχηματισμούς κληρικῶν, ἐξορίας ἐπισκόπων, κατεδαφίσεις ναῶν κ.λπ. δεινὰ τῆς γνησίας Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἀνάμνησις τοῦ μεγάλου ἐκείνου θαύματος τῆς Γ’ ἐμφανίσεως τοῦ Τ. Σταυροῦ ὑπῆρξε διὰ τοὺς ἀγωνιζομένους γνησίους Όρθοδόξους στήριγμα καὶ πηγὴ δυνάμεως.

ριθμός Πρωτ. γ - 1879.

Ἐν Ἀθήναις, 7 / 20 - 3 - 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Πρὸς ἅπαντα τὸν Κλῆρον καὶ τὸν Λαόν

τῆς Γνησίας Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ

 

«Ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ» (Λουκ.Β’, 10).

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·
Κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν 90 ἐτῶν τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Ἀγῶνος ὑπὲρ τῶν Πατρώων Παραδόσεων, περισσότεραι ὑπῆρξαν αἱ περιπτώσεις ἐξωτερικῶν διώξεων, ἀλλὰ καὶ ἐσωτερικῶν διχοστασιῶν, παρὰ αἱ εὐχάριστοι περιπτώσεις.

Τὴν 1 / 14 Μαρτίου ἡμέραν Παρασκευήν, συνῆλθεν εἰς τὴν ἐν Πειραιεῖ αἴθουσαν τοῦ Ι.Ν. «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», εἰς ἔκτακον συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ συνεζήτησε τὸ θέμα τῶν Ἱεροκανονικῶν καὶ διοικητικῶν ζητημάτων τὰ ὁποῖα ἀναφύονται ἐκ τῆς ἐνδεχομένης ἐνσωματώσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων εἰς τὴν Ἐκκλησίαν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος.

 1. Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 21 – 2 / 6 – 3 - 2014
 2. Ἐνημέρωσις περὶ Καταλήξεως τοῦ Διαλόγου μετ' Ενισταμένων
 3. Δελτίο Τύπου σχετικὰ μὲ πρόσφατα Δημοσιεύματα του τύπου
 4. Διάλογος μετ' Ἐνισταμένων: Κοινὴ Ἀνακοίνωσις 13
 5. Ἐγκύκλιος πρὸς ἅ­παν­τα τὸν Ἱ­ε­ρὸν Κλῆ­ρον καὶ τὸν λα­ὸν τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ἀμερικῆς
 6. Περὶ Ἑορτασμοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας
 7. Περὶ Ἐνισχύσεως τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος
 8. Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 6/19 – 2 - 2014
 9. Διάλογος μετ' Ἐνισταμένων: Κοινὴ Ἀνακοίνωσις 12
 10. Διάλογος μετ' Ἐνισταμένων: Κοινὴ Ἀνακοίνωσις 11
 11. Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 8/21-1-2014
 12. Διάλογος μετ' Ἐνισταμένων: Ι΄ Κοινὴ Ἀνακοίνωσις
 13. Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 4/17-12-2013
 14. Μήνυμα Χριστουγέννων 2013
 15. Περί τῶν ἐσχάτως προβαλλομένων ὡς νεοφανῶν ἁγίων ὑπὸ τῶν Οἰκουμενιστῶν
 16. Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 6/19-11-2013
 17. Θ' Κοινή Σύσκεψις μετ' Ἐνισταμένων
 18. Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 10/23-10-2013
 19. Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣΙ 11/24-9-2013
 20. Η' Κοινή Σύσκεψις μετ' Ἐνισταμένων