Ἀνακοινώσεις

Τὴν 1 / 14 Μαρτίου ἡμέραν Παρασκευήν, συνῆλθεν εἰς τὴν ἐν Πειραιεῖ αἴθουσαν τοῦ Ι.Ν. «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», εἰς ἔκτακον συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ συνεζήτησε τὸ θέμα τῶν Ἱεροκανονικῶν καὶ διοικητικῶν ζητημάτων τὰ ὁποῖα ἀναφύονται ἐκ τῆς ἐνδεχομένης ἐνσωματώσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων εἰς τὴν Ἐκκλησίαν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος.

Τὴν 21 Φεβρουαρίου / 6 Μαρτίου ἡμέραν Πέμπτην, συνῆλθεν εἰς τὴν ἐν Πειραιεῖ αἴθουσαν τοῦ Ι.Ν. «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», εἰς ἔκτακον συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ συνεζήτησε τὸ θέμα τῆς πορείας τοῦ διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος μετὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων.

Εἰδικώτερον συνεζήτησεν τὸ κείμενον «Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔναντι τῆς Αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ - Θέματα Δογματικὰ καὶ Κανονικά» ὅπερ ἀναγνωσθέν ἐνεκρίθη κατ’ ἀρχήν. Ἐγένοντο ἐπισημάνσεις διὰ τὴν ἐπὶ τὰ βελτίῳ ἀναδιατύπωσιν ἐνίων σημείων. Τέλος ἐπεσημάνθη ἡ ἀναγκαιότης τῆς εἰς τὸ ἄμεσον μέλλον ἐκπονήσεως παραφράσεως τοῦ κειμένου τούτου εἰς ἁπλούστερον γλωσσικόν τύπον.

Ἐν συνεχείᾳ συνεζήτησε τὴν πορείαν τῶν συζητήσεων περὶ τῶν ἱεροκανονικῶν καὶ διοικητικῶν ζητημάτων τὰ ὁποῖα ἀναφύονται καὶ τοὺς τρόπους ἐπιλύσεως αὐτῶν.

Τὴν Δευτέραν 4/17-3-2014, περὶ ὥραν 17:00, εἰς τὸν χῶρον τῆς αἰθούσης τοῦ Ἱ.Ν. "Ρόδον τὸ Ἀμάραντον" (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς) θὰ λάβει χώρα ἐνημέρωσις τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας μας περὶ τῆς θετικῆς καταλήξεως τοῦ διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας ΓΟΧ Ἑλλάδος μετὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων.


Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

«Προκαλεῖ θλίψη καὶ ἀγανάκτηση γιὰ μιὰ ἀκόμη φορᾶ ὁ ἐπιχειρούμενος διασυρμὸς τῆς ἀγωνιζομένης Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, μέσω δημοσιευμάτων τὰ ὁποῖα ἐπιχειροῦν νὰ ἐμφανίσουν πρόσωπο τὸ ὁποῖο οὐδέποτε εἶχε τὴν παραμικρὴ σχέση μὲ τὴν Ἐκκλησία μας ὡς τὸν «νέο Ἀρχιεπίσκοπο τῶν Παλαιοημερολογιτῶν».

Ὁ Διάλογος μεταξύ της Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος 

καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων

 

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΙΓ’

Τὴν Πέμπτην, 7ην / 20ην Φεβρουαρίου 2014, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, ἐπραγματοποιήθη ἡ ΙΓ’ Κοινὴ Σύσκεψις τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων.

Παρόντα ἦσαν ἅπαντα τὰ ὁρισθέντα Μέλη ἀμφοτέρων τῶν Ἐπιτροπῶν, πλὴν τοῦ εἰς τὸ ἐξωτερικὸν ἀπουσιάζοντος Θεοφιλ. Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου.

Ἀ­ριθ­μός Πρωτ. γ-1861

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Πρὸς ἅ­παν­τα τὸν Ἱ­ε­ρὸν Κλῆ­ρον καὶ τὸν λα­ὸν τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ἀμερικῆς

 

Εὐ­λα­βέ­στα­τοι Ἱ­ε­ρεῖς, τι­μι­ώ­τα­τοι Ἐ­πί­τρο­ποι καὶ λοι­ποί πᾶν­τες εὐ­λο­γη­μέ­νοι Χρι­στι­α­νοί τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ἀμερικῆς, οἱ δι­α­κρα­τοῦν­τες τὰς ἱ­ε­ράς πα­ρα­δό­σεις, χά­ρις εἴ­η ὑ­μῖν καὶ εἰ­ρή­νη πα­ρά Θε­οῦ, πα­ρ’ ἡ­μῖν δὲ εὐ­χή καὶ εὐ­λο­γί­α.

Ἀριθμός Πρωτ. γ - 1862

ΑΘΗΝΑΙ 12 /25 - 2 - 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Πρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόν, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας
ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.

 

Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς γνησίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,

Ἔθος κατέστη πλέον ἡ Ἐκκλησία μας νὰ ἑορτάζει λαμπρῶς τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας. Τοιουτοτρόπως τιμῶμεν ἅπαντας τοὺς ἀγωνιστάς τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως καὶ διατρανώνομεν τὴν προσήλωσιν ἡμῶν εἰς τὰς πατρῶας παραδόσεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Πρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόν τῆς καθ’ἡμᾶς Ἐκκλησίας

 

Ἀγαπητά τέκνα τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας κατά τήν συνεδρίαν τῆς 8/21 Ἰανουαρίου 2014 ἀπεφάσισεν ὅπως τροποποιήσει προηγουμένην ἀπόφασιν περὶ διεξαγωγῆς δισκοφοριῶν εἰς τὰς πανηγύρεις ὅπου χοροστατεῖ Ἐπίσκοπος πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ Ταμείου Κοινωνικοῦ Ἔργου καὶ Ἱεραποστολῆς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.