Ἀνακοινώσεις

Τὴν 11ην / 24ην τοῦ μηνὸς Μαρτίου, εἰς τὸν ἐν Πειραιεῖ Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Γαλαξειδίου, ἀριθμ. 14, συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συν-εδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Καλλινίκου.

Παρόντες ἦσαν τὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἤτοι οἱ Ἀρχιερεῖς: Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, Χριστιανουπόλεως

Τὴν 5ην / 18ην τοῦ μηνὸς Μαρτίου, εἰς τὸν ἐν Πειραιεῖ Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Γαλαξειδίου, ἀριθμ. 14, συνῆλθεν εἰς Ἔκτακτον Συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Καλλινίκου.


Ἡ Συνεδρίασις ἐγένετο εἰς δύο Μέρη.


Παρόντες εἰς τὸ πρῶτον Μέρος ἦσαν τὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἤτοι οἱ Ἀρχιερεῖς: Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας κ. Ἰουστῖνος, Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος, καὶ Βρεσθένης κ. Θεοδόσιος.


Εἰς τὸ δεύτερον Μέρος συμμετεῖχον καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς: Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης.


Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη μὲ τὰ κάτωθι θέματα:

Καλεῖται ἐκ τρίτου ὁ Ἱερομόναχος Ἰωάννης, κατά κόσμον Branimir Vassilev Vassilevski, ἀγνὠστου διαμονῆς, ἐνώπιον τοῦ Πρωτοβαθμίου διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικοῦ Δικαστηρίου τὴν Πέμπτην 6/19 Ἰουνίου 2014 εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Ἱ.Ν. «Ρόδον τό Ἀμάραντον» Πειραιῶς, ὥραν 12.15, προκειμένου νὰ ἀπολογηθῆ διὰ: 

       Ὁ Νεανικός Ὀρθόδοξος Σύνδεσμος καλεῖ ὅλους ὅσους ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ προσελθουν στὴν ἑπόμενη ἐθελοντικὴ αἱμοδοσία ποὺ θὰ διοργανωθεῖ τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων στὴν Ἑνορία τῆς Κοιμησεως τῆς Θεοτόκου, Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς.

Καλεῖται ἐκ δευτέρου ο Ἱερομόναχος Ἰωάννης, κατά κόσμον Branimir Vassilev Vassilevski, ἀγνὠστου διαμονῆς, ἐνώπιον τοῦ Πρωτοβαθμίου διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικοῦ Δικαστηρίου τὴν Τρίτη 7/20 Μαϊου 2014 εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Ἱ.Ν. «Ρόδον τό Ἀμάραντον» Πειραιῶς, ὥραν 12.15, προκειμένου νὰ ἀπολογηθῆ διὰ: 

Ἀριθμός Πρωτ. γ – 1906


ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Παντὶ τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας

 

«Σήμερον πᾶσα κτίσις ἀγάλλεται καὶ χαίρει, ὅτι Χριστὸς ἀνέστη καὶ ᾅδης ἐσκυλεύθη»! «Αὕτη ἡ ἡμέρα ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλ­λιασώ­μεθα καὶ εὐφρανθῶ­μεν ἐν αὐτῇ»!

Καλεῖται ο Ἱερομόναχος Ἰωάννης, κατά κόσμον Branimir Vassilev Vassilevski, ἀγνὠστου διαμονῆς, ἐνώπιον τοῦ Πρωτοβαθμίου διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικοῦ Δικαστηρίου τῆν Δευτέραν 15/28-4-2014, ὥραν 13.25, εἰς τα γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐν Ἀθήναις (Κάνιγγος 32, γ΄ ὄροφος) προκειμένου νὰ ἀπολογηθῆ διὰ:


α) τὴν κατὰ παράβασιν τῶν Ἱερῶν κανόνων καὶ τῶν ὅρων τοῦ ἀπολυτηρίου του συστηματικῶς καὶ ἐπί 9 ἔτη περιαγωγήν αὐτοῦ εἰς διαφόρους ἐκκλησιαστικάς ἐπαρχίας ἐν Ἑλλάδι, τελῶν ἱεροπραξίας καὶ κηρύττων ἄνευ ἀδείας τοῦ ἐπιχωρίου Ἐπισκόπου.


β) τὴν διασπορὰν ὕβρεων καὶ συκοφαντιῶν κατὰ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου συνολικῶς, ἀλλὰ καὶ τῶν Ἐπισκόπων αὐτῆς μεμονωμένως.

Ἀριθμός Πρωτ. γ – 1883

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Παντὶ τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας

 

«Σήμερον ἡ χάρις τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἡμᾶς συνήγαγε, καὶ πάντες αἴροντες, τὸν Σταυρόν σου λέγομεν, Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου»

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά καὶ περιπόθητα,


Σήμερον συμπληροῦνται ἀκριβῶς 90 ἔτη ἀπὸ τὴν ἐπιβολὴν τῆς ἑορτολογικῆς καινοτομίας εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος. Ἡ 10η Μαρτίου Βʹ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν τοῦ 1924 ὠνομάσθη 23η διὰ μιᾶς τηλεγραφικῆς ἐγκυκλίου τοῦ τότε Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου. Ὁ εὐσεβὴς λαὸς τῆς Πατρίδος μας ἔκτοτε διηρέθη εἰς τοὺς υἱοθετήσαντας τὴν καινοτομίαν Νεοημερολογίτας καὶ εἰς τοὺς παραμείναντας εἰς τὰς πατρῶας παραδόσεις «Παλαιοημερολογίτας», ἤτοι τοὺς γνησίους Ὀρθοδόξους Χριστιανούς. Ἐπηκολούθησαν ποικίλαι διώξεις τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ διὰ νὰ ἀποδεχθῇ τὴν καινοτομίαν. Ἀλλ’ ἕν ἔτος ἀργότερον, κατὰ τὴν ἀγρυπνίαν τῶν ὀρθοδόξων ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ κατὰ τὸ ὀρθόδοξον ἑορτολόγιον, εἰς τὸ ἐξωκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ίωάννου τοῦ Θεολόγου Ὑμηττοῦ, κατὰ τὸ μεσονύκτιον, ἐνεφανίσθη ὁλόφωτος ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου. Ἡ ἐμφάνισις αὕτη εἶναι ἡ Θεόθεν βεβαίωσις τῆς ὀρθότητος τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν ἀγῶνος. Κατὰ τὰς μετέπειτα διώξεις, φυλακίσεις, ἀποσχηματισμούς κληρικῶν, ἐξορίας ἐπισκόπων, κατεδαφίσεις ναῶν κ.λπ. δεινὰ τῆς γνησίας Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἀνάμνησις τοῦ μεγάλου ἐκείνου θαύματος τῆς Γ’ ἐμφανίσεως τοῦ Τ. Σταυροῦ ὑπῆρξε διὰ τοὺς ἀγωνιζομένους γνησίους Όρθοδόξους στήριγμα καὶ πηγὴ δυνάμεως.

 1. Ἀνακοίνωσις ἐπὶ τῇ ἑνώσει
 2. Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 1 / 14 – 3 - 2014
 3. Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 21 – 2 / 6 – 3 - 2014
 4. Ἐνημέρωσις περὶ Καταλήξεως τοῦ Διαλόγου μετ' Ενισταμένων
 5. Δελτίο Τύπου σχετικὰ μὲ πρόσφατα Δημοσιεύματα του τύπου
 6. Διάλογος μετ' Ἐνισταμένων: Κοινὴ Ἀνακοίνωσις 13
 7. Ἐγκύκλιος πρὸς ἅ­παν­τα τὸν Ἱ­ε­ρὸν Κλῆ­ρον καὶ τὸν λα­ὸν τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ἀμερικῆς
 8. Περὶ Ἑορτασμοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας
 9. Περὶ Ἐνισχύσεως τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος
 10. Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 6/19 – 2 - 2014
 11. Διάλογος μετ' Ἐνισταμένων: Κοινὴ Ἀνακοίνωσις 12
 12. Διάλογος μετ' Ἐνισταμένων: Κοινὴ Ἀνακοίνωσις 11
 13. Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 8/21-1-2014
 14. Διάλογος μετ' Ἐνισταμένων: Ι΄ Κοινὴ Ἀνακοίνωσις
 15. Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 4/17-12-2013
 16. Μήνυμα Χριστουγέννων 2013
 17. Περί τῶν ἐσχάτως προβαλλομένων ὡς νεοφανῶν ἁγίων ὑπὸ τῶν Οἰκουμενιστῶν
 18. Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 6/19-11-2013
 19. Θ' Κοινή Σύσκεψις μετ' Ἐνισταμένων
 20. Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 10/23-10-2013