Ἀνακοινώσεις

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΝ ΔΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥΣ  ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ


ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ  α´ τῆς 6/19-06-2014

 

Τὸ Πρωτοβάθμιον διὰ τοὺς Πρεσβυτέρους Συνοδικόν Δικαστήριον τῆς  Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, κανονικῶς συγκεκροτημένον,


Συνελθὸν εἰς συνεδρίαν τὴν 6ην/19ην Ἰουνίου 2014, ἡμέραν Πέμπτην καὶ ὥραν 2ην μ.μ., εἰς τὴν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Γαλαξειδίου 14 αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τό Ἀμάραντον», προκειμένου νὰ δικάσῃ τὸν Ἱερομόναχον Ἰωάννην, κατά κόσμον Branimir Vassilev Vassilevski, τοῦ Vassil καὶ τῆς Paraskeva, ἀγνώστου διαμονῆς, κατηγορούμενον διὰ:


Ἀριθμός Πρωτ. γ - 1961


Ἐν Ἀθήναις, 20 - 6 / 3 - 7 - 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόν, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας
ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.

Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,


Ὡς γνωτὸν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας τιμᾶ πανδήμως τὸν Θεοκήρυκα Ἀπόστολον τῶν Ἐθνῶν Παῦλον, τὸν καὶ ἱδρυτὴν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἀθηνῶν διὰ τῆς ἐτησίας διοργανώσεως εἰδικῆς ἐκδηλώσεως.

       Τὴν 6ην / 19ην τοῦ μηνὸς Ἰουνίου, εἰς τὸν ἐν Πειραιεῖ Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Γαλαξειδίου, ἀριθμ. 14, συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἠσχολήθη μὲ τὰ κάτωθι θέματα:

Ἀνακοίνωση


Ἀθήνα, 22-5/4-6-2014


    Ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου, ὑπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ. Καλλίνικο, προβαίνει στὴν ἑξῆς Ἀνακοίνωση περὶ τῆς προσφάτου Οἰκουμενιστικῆς Συναντήσεως τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου καὶ τοῦ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου στὰ Ἱεροσόλυμα:

Τὴν 7ην / 20ὴν τοῦ μηνὸς Μαΐου, εἰς τὸν ἐν Πειραιεῖ Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Γαλαξειδίου, ἀριθμ. 14, συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Καλλινίκου.
Παρόντες ἦσαν τὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἤτοι οἱ Ἀρχιερεῖς: Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος κ. Μάξιμος, Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανάσιος, Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος καὶ Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος.


Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη μὲ τὰ κάτωθι θέματα καὶ ἀπεφάσισε σχετικῶς:

Τὴν 15ην / 28ην τοῦ μηνὸς Ἀπριλίου, εἰς τὰ ἐν Ἀθήναις, καὶ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Κάνιγγος 32, Γραφεῖα Αὐτῆς, συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Καλλινίκου.

Παρόντες ἦσαν τὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἤτοι οἱ Ἀρχι-ερεῖς: Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανάσιος, Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Λούνης κ. Σι-λουανός καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη μὲ τὰ κάτωθι θέματα καὶ ἀπεφάσισε σχετικῶς:

 1. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 11η / 24η Μαρτίου 2014
 2. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 5ης / 18ης Μαρτίου 2014
 3. Κλητήριον Θέσπισμα
 4. Ἐθελοντικὴ Αἰμοδοσία Ἰουνίου 2014
 5. Κλητήριον Θέσπισμα
 6. Ἀναστάσιμον Μήνυμα 2014
 7. Κλητήριον Θέσπισμα
 8. Ἑγκύκλιος Συνοδικοῦ Συλλειτούργου
 9. Ἀνακοίνωσις ἐπὶ τῇ ἑνώσει
 10. Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 1 / 14 – 3 - 2014
 11. Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 21 – 2 / 6 – 3 - 2014
 12. Ἐνημέρωσις περὶ Καταλήξεως τοῦ Διαλόγου μετ' Ενισταμένων
 13. Δελτίο Τύπου σχετικὰ μὲ πρόσφατα Δημοσιεύματα του τύπου
 14. Διάλογος μετ' Ἐνισταμένων: Κοινὴ Ἀνακοίνωσις 13
 15. Ἐγκύκλιος πρὸς ἅ­παν­τα τὸν Ἱ­ε­ρὸν Κλῆ­ρον καὶ τὸν λα­ὸν τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ἀμερικῆς
 16. Περὶ Ἑορτασμοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας
 17. Περὶ Ἐνισχύσεως τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος
 18. Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 6/19 – 2 - 2014
 19. Διάλογος μετ' Ἐνισταμένων: Κοινὴ Ἀνακοίνωσις 12
 20. Διάλογος μετ' Ἐνισταμένων: Κοινὴ Ἀνακοίνωσις 11