Ἀνακοινώσεις

 

Τὴν Τετάρτην, 6ην /19ην τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 2014, ἡμέραν τῆς ἑβδομάδος Τετάρτην, εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, «Ρόδον τό Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.

Τὸ Πρωτοβάθμιον διὰ τοὺς Πρεσβυτέρους Συνοδικόν Δικαστήριον τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος διὰ τῆς ὑπ’ ἀριθμ β´ τῆς 6/19-11-2014 ἀποφάσεως αὐτοῦ ἔκρινεν ἔνοχον τὸν πρ. Ἱερομόναχον Πολύκαρπον,

Ἀριθμὸς Πρωτ. γ - 2054


ΑΘΗΝΑΙ 1 / 14 - 11 – 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς ἅπαντα τὸν Κλῆρον καὶ τὸν Λαὸν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας

Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Γνώρισμα τῆς ἀληθινῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ εἶναι νὰ ὑφίσταται κατὰ καιροὺς διωγμοὺς ἐκ μέρους τῶν ἰσχυρῶν τοῦ κόσμου τούτου. Ὁ Ἱερὸς ἡμῶν Ἀγὼν ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως ὑπέστη αἱματηρὰς διώξεις, ἤδη ἐκ τῆς ἀρχῆς τῆς ἑορτολογικῆς ἀποστασίας, προιμίου οὔσης τῆς Οἰκουμενιστικῆς λαίλαπος.

 

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ
Τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παχωμίου τοῦ Χίου

 

 

φιλῶν τοὺς Αὐτὸν φιλοῦντας (πρβλ. Παροιμ. η’ 17) καὶ δοξάζων τοὺς Αὐτὸν δοξάζοντας Παντοκράτωρ Κύριος (πρβλ. Α’ Βασιλ. β’ 30), ἀναδεικνύει ἐκ τοῦ Πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, ὅσους οὐκέτι ἁπλῶς δούλους πιστοὺς καλεῖ, οὐδὲ ἐργάτας ἀγαθούς, ἀλλὰ φίλους Αὐτοῦ γενομένους, πλουτίζει χαρίσμασι θαυμάτων καὶ ὑποδείγματα πρὸς μίμησιν ὑπὸ τῶν πιστῶν καθιστᾶ. Ἡμεῖς δὲ τὰ σημεῖα ταῦτα τῆς ἁγιότητος τῶν φίλων τοῦ Θεοῦ ὁρῶντες, πρὸς ἀρετὴν παρακινούμεθα καὶ τούτους ἐπικαλούμεθα, ὡς ἀληθῶς παρρησίαν ἔχοντας πρὸς τὸν Θεόν, ὅπως πρεσβεύωσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Κατηχητών σήμα1

 

Ἀνακοινώνεται πρὸς τοὺς ἐνδιαφερομένους ἡ ἔναξις τοῦ Προγράμματος Καταρτίσεως Κατηχητῶν διὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸν ἔτος 2014-2015. Τὰ μαθἠματα θὰ παραδίδονται εἰς τὰ ἐν Ἀθήναις κεντρικά γραφεῖα τῆς Ἐκκλησίας μας (Κάνιγγος 32, 3ος ὄροφος).


Καλεῖται διὰ τετάρτην φορὰν ὁ Ἱερομόναχος Πολύκαρπος, κατά κόσμον Πέτρος Παττακὸς τοῦ Δημητρίου, ἀγνώστου νῦν διαμονῆς, ἐνώπιον τοῦ Πρωτοβαθμίου διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικοῦ Δικαστηρίου τὴν Τετάρτην, 6/19 Νοεμβρίου καί ὥραν 11.00 π.μ., εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14 ἐν Πειραιεῖ) κατηγορούμενος ἐπὶ καταφρονήσει τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτοῦ Ἀρχῆς καὶ ἀποσχίσει.

Τὴν 8ην / 21ην τοῦ μηνὸς Ὀκτωβρίου, ἡμέραν τῆς ἑβδομάδος Τρίτην, εἰς τὰ ἐν Ἀθήναις Γραφεῖα Αὐτῆς, ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Κάνιγγος, ἀριθμ. 32, συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.

Παρόντες ἦσαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς: Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος κ. Μάξιμος, Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανάσιος, Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ Φωτικῆς κ. Αὐξέντιος.

 1. ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ ΟΣΙΟΥ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ
 2. Κλητήριον Θέσπισμα
 3. Πρῶτος ἐπίσημος ἑορτασμὸς Ὁσίου Ἱερωνύμου ἐν Αἰγίνῃ
 4. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 5ης /18ης Σεπτεμβρίου 2014
 5. Συνοδικὴ προσευχητικὴ Σύναξις πρὸς ἀποτροπὴν τῆς ἀποχριστιανοποιήσεως τῆς Πατρίδος μας
 6. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 15ης / 28ης Ἰουλίου 2014
 7. Ἡ Φωνὴ ...ἀνεβόησεν! Tὸ τεῦχος 979 τῆς "ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ"
 8. Ἀπόφασις α/2014 Συνοδικοῦ Δικαστηρίου
 9. Περὶ τοῦ Συνοδικοῦ Ἑορτασμοῦ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου
 10. Νέα Κατασκηνωτική Περίοδος
 11. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 6ης / 19ης Ἰουνίου 2014
 12. Γιὰ τὴν Συνάντηση Πάπα καὶ πατριάρχου στὰ Ἱεροσόλυμα
 13. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 7ης / 20ῆς Μαΐου 2014
 14. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 15η / 28η Ἀπριλίου 2014
 15. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 11η / 24η Μαρτίου 2014
 16. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 5ης / 18ης Μαρτίου 2014
 17. Κλητήριον Θέσπισμα
 18. Ἐθελοντικὴ Αἰμοδοσία Ἰουνίου 2014
 19. Κλητήριον Θέσπισμα
 20. Ἀναστάσιμον Μήνυμα 2014